gjs d`".k gjs d`".k d`".k d`".k gjs gjs A gjs jke gjs jke jke jke gjs gjs AA

 

SriSriRadhamadhavaHari

 

 

 

 

 

gn erJdn RfUtpl rVUrlm Yrhstult gwYmY m n c„ ne blbtunfU bwfUtl ni XtfwUhse fUt bilu RlfUt ŒgG fUvt ”uFt ni rfU rfUm „hn mu YfU CU fUe vle fUtu Cq„d„ Y 24 Dxt ntu awfUt ƒt cuntuN ƒe fuUJ˜ mtkm Ch a˜ hne ƒe Jn Ce fU-fU fUh š ytFu vqhe „hn mu sz ntu awfUe ƒ š WmfUt vr„ c˜htb”tm WmfUtu XefU fUhlu fuU r˜Y mthe ht„ ytih r”l nhu fUK bntbkt fUt xuv Ce a˜tgt vtle fUe Ax Ce aunhu vh zt˜t c„ Œgtm rfUgt ntum b ˜tlu fUt bdh Jn ntum b lne yt vtge š y„: yk„ b Wntlu eehtOtbtOJnrhse fuU gnt ˜tfUh Œtƒolt fUe ct” b rVUh Ntb fUtu ath csu yth„e fuU ct” bil vqAt „tu Ju c„tgu rfU Cq„ ˜dt ni š blu „whk„ lthtgK fUJa CdJ„b mu WXtgt ytih vZlt at˜q rfUgt ytih ƒtuzt b”kd ˜ufUh fUe„ol Ce rfUgt rVUh bilu WmfUtu „w˜me gw„ bntvtle rv˜Jtgt ytih bilu Wme bntvtle mu CdJtl fuU mtblu ˜uxt fUh Wm fuU aunhu vh nhu fUK WathK fUh„u gu Axu bthu „tu mnmt Nheh ƒtuzt rn˜t ytih buht vtle fUt Axt fUtu catlu fUt fUtuNem fUh„t hnt ytih bilu sthe hFt vtle fuU Aexu bth„u Y rVUh gt ƒt yatlfU ytFu Fw˜e rVUh nblu ytih c˜htb lu abfUth btlt š CdJtl fUtu bilu c„ - c„ OgJt” rfUgt š ct” b rVUh nblu htOtvt” ŒCw mu lrmkn fUJa fUt Ce vtX fUhJtgt ˜dCd ytOt Dxt b vqKo„: XefU ntu dRo ytih ct„ fUhlu ˜de š Jt„J b buht „tu ytih rJJtm cZ dgt Rm Dxlt fuU a˜„u š sg ntu buhu XtfwUhse ! eehtOtbtOJnhe !

 

bLdkWu 'kk[kk,a  

 

;wjksi

;wukbZMsM fdaxMe~ vkSj vk;jysa.M

csyQkLV]uknZu vk;jysa.M&czqdysa.M~l]140 mIij MqueqjhZ ysu]ch Vh 17vks ,p bZ]nwj/ofu&$44&028&9062&0530

fcjfea?kke]baxys.M&fdaxfQYM jksM]dkosUVh(mail: 19 Gloucester St,Coventry CV13BZ),nwj/ofu&$44&024&7655 2822 ;k 5220]Email: haridas.kds@pamho.net 

Xyklxks]LdkWVys.M&d:ukHkou]cSad gkml jksM]yslegkxks]yukdZ{khjs],e ,y 11 0 bZ ,l]nwj/ofu&$44&01555&894790]QSDl&$44&01555&894526

Email: karuna.bhavan@virgin.net 

fylsLVj&21 FkksjsLck; LVhV]ukFkZ bfoaxVu],y bZ 5 4th ;w ]nwj/ofu&$44&0116&276 2587 ;k 07887&560 260

Email: gauranga@gauranga.org 

ykboiwy]bXys.M&114 cksYM LVhV],y 1 4 ,p okb]nwj/ofu&$44&01555&894&790

yanu]bXys.M ^lhVh]&10 lksyks LVhV]W1D 3DL,nwj/ofu&$44&020&7437&3662] foJke x`g&7439&3606]iqtkjh;ksa dk&7287&0269]nqdku dk&7287&0269]xksfoUn dk jsLrjk&7437&4928]QSDl&$44&020&7439&1127

Email: london@pamho.net 

yanu]bXys.M ^ns'k]&HkfDrosnkUr esuksj]/kje~ ekxZ]fgyfQYM ysu]okVQksMZ]gVZl~ WD25 8EZ,nwj/ofu&$44&01923&857244]QSDl&$44&01923&852896]

Email: bhaktivedanta.manor@pamho.net (for accommodations: accommodations.requests@pamho.net  

yanu]baXys.M ^lkmFk]&42 bUeksj jksM]lkmFk ukjoqM]SE25 5NG,nwj/ofu&$44&020&8656 4296

esupsLVj]baXys.M&20 esfQYM jksM]okYyh jsat]M16 8FT,nwj/ofu&$44&0161&226&4416

U;wdsLVy&viu&Vk;us]baXys.M&304 osLVxsV jksM]NE4 6AR,nwj/ofu&$44&0191&272 1911]

Email: bhakti.rasa@pamho.net 

IysekmFk]baXys.M&2 foUMjesjs sllsUV]MsfjZQksMZ]PL6 5HX,nwj/ofu&$44&01752&776708

Email:dhirasanta@aol.com 

jkseQksMZ&3 jksvku okWd]gkuZppZ]RM11 2JA,nwj/ofu&$44&01708&454092

nsgkfr laLFkk,a

fylukLds;k]uknZu vk;jys.M&xksfoUn n~ohi /kke]bfuljFk vkbys.M]Co.Fermanagh,BT92 9GN,nwj/ofu&$44&028&6772 1512

Email: govindadwipa@pamho.net 

yUnu]bXys.M&HkfDrosnkUr esuksj ls lEidZ djsaA(Krishna conscious programs are held regularly in more then forty other cities in the U.K.For information,contact ISKCON reader Servies,P.O.Box730,Watford WD25 8EZ,UK;www.iskcon.org.uk)

vfrfjDr gksVysa

MCyhu]vk;jys.M&xksfoUnkl~]4vafx;j LVhV]MCyhu 2]nwj/ofu&$353&01&475&0309]QSDl&01&478&6204

Email: pragosa@connect.ie 

Loufl;k&xksfoUnkl~ ] 8 sMMksd LVhV]SA1 3EN]nwj/ofu&$44&01792&468469

Email: govin_das@hotmail.com  next

 

gjs d`".k gjs d`".k d`".k d`".k gjs gjs A gjs jke gjs jke jke jke gjs gjs AA

 

  xzaFkky;   fp= & izn'kZuh bLdkWu 'kk[kk,a bLdkWu vkidk Hkh

d`".kd.kkZe`r

yksdydE;qfuVh pkjfu;e vk;qosZn ij/keZ tUee`R;qlsijs
  oS".ko dysaMj izopu&fyf[kr bLdkWu tky iqV   bLdkWu ds dk;Z mins'kke`r HktupfUnzdk xq#ijaijk laLdkj d`".kHkkoukizcksf/kuh d`".kHkDrcusa

 

                              

 

Install Fonts / Goloka

Rm rat fuU tht CdJtl fUK fUt rlg dtu˜tufU J”tJl Otb fUtu ”Ntogt dgt ni š stu rfU mJtuoa cifwUX Otb ni š CdJtl fuU Rme Otb fuU r˜Y nbuk Rm blwg ”un mu mtOlt fUhfuU fUKCtJltCtrJ„ ntufUh stlu fUe RAt fUhle atrngu š gne seJl fUt mth mJoJ ni š

 
 

Vrindavan lila

Rm rat fuU tht CdJtl fUK fUt rlg ˜e˜t fUt dtuvegt fuU mtƒ rJnth fUt ratK rfUgt dgt ni š gn Jne Otb ni stu dtu˜tufU fuU ltb mu Nttt tht stlt st„t ni š gnt l sb ntu„t ni ,ytih l bgw ,Jhl gn Nw ytbtyt fUt ytih vhb ytbt efUK CdJtl fUt rlg rJnth ni gntk l „tu cwZtvt ni ytih l htud, gnt Nheh rlg 16 mt˜ fuU Wb simt ytih mra”tlk” Nheh ntu„t ni š gnt Jne st mfU„t ni stu Rm seJl b CdJtl fUK fUt Œub vqJofU mtht seJl muJt rfUgt ni ytih CdJtl fUK fuU r˜gu ”w:F mnt ni š