gjs d`".k gjs d`".k d`".k d`".k gjs gjs A gjs jke gjs jke jke jke gjs gjs AA

 

SriSriRadhamadhavaHari

 

 

 

 

 

gn erJdn RfUtpl rVUrlm Yrhstult gwYmY m n c„ ne blbtunfU bwfUtl ni XtfwUhse fUt bilu RlfUt ŒgG fUvt ”uFt ni rfU rfUm „hn mu YfU CU fUe vle fUtu Cq„d„ Y 24 Dxt ntu awfUt ƒt cuntuN ƒe fuUJ˜ mtkm Ch a˜ hne ƒe Jn Ce fU-fU fUh š ytFu vqhe „hn mu sz ntu awfUe ƒ š WmfUt vr„ c˜htb”tm WmfUtu XefU fUhlu fuU r˜Y mthe ht„ ytih r”l nhu fUK bntbkt fUt xuv Ce a˜tgt vtle fUe Ax Ce aunhu vh zt˜t c„ Œgtm rfUgt ntum b ˜tlu fUt bdh Jn ntum b lne yt vtge š y„: yk„ b Wntlu eehtOtbtOJnrhse fuU gnt ˜tfUh Œtƒolt fUe ct” b rVUh Ntb fUtu ath csu yth„e fuU ct” bil vqAt „tu Ju c„tgu rfU Cq„ ˜dt ni š blu „whk„ lthtgK fUJa CdJ„b mu WXtgt ytih vZlt at˜q rfUgt ytih ƒtuzt b”kd ˜ufUh fUe„ol Ce rfUgt rVUh bilu WmfUtu „w˜me gw„ bntvtle rv˜Jtgt ytih bilu Wme bntvtle mu CdJtl fuU mtblu ˜uxt fUh Wm fuU aunhu vh nhu fUK WathK fUh„u gu Axu bthu „tu mnmt Nheh ƒtuzt rn˜t ytih buht vtle fUt Axt fUtu catlu fUt fUtuNem fUh„t hnt ytih bilu sthe hFt vtle fuU Aexu bth„u Y rVUh gt ƒt yatlfU ytFu Fw˜e rVUh nblu ytih c˜htb lu abfUth btlt š CdJtl fUtu bilu c„ - c„ OgJt” rfUgt š ct” b rVUh nblu htOtvt” ŒCw mu lrmkn fUJa fUt Ce vtX fUhJtgt ˜dCd ytOt Dxt b vqKo„: XefU ntu dRo ytih ct„ fUhlu ˜de š Jt„J b buht „tu ytih rJJtm cZ dgt Rm Dxlt fuU a˜„u š sg ntu buhu XtfwUhse ! eehtOtbtOJnhe !

 

bLdkWu ds dk;Z

l oS iqalka ijks /keksZ ;rks HkfDrj v/kks{kts A vgSrqfd vizfrgrk ;;kRek lqizflnfrAA

**lEiw.kZ ekuork ds fy, /keZ ogh gS ftlds }kjk lkjs euq"; fnO; Hkxoku~ dh izsek HkfDr izkIr dj ldsa A ,slh HkfDr vgsrqfd rFkk v[k.M gksuh pkfg, ftlls vkRek iw.kZr;k larq"V gks lds  A]]


 

gjs d`".k gjs d`".k d`".k d`".k gjs gjs A

 gjs jke gjs jke jke jke gjs gjs AA

,sls rks bLdkWu ds vusd dk;Z gSa ] fQj Hkh dqN o.kZu djrs gSa A ftlls lcdks irk yx tk;sxk fd bLdkWu esa D;k&D;k gks jgk gS \

1- eafnj dk lsok --lc lsok esa eafnj dk lsok eq[; gS A blesa Bkdqjth dk iw.kZ fof/k }kjk ;kfu "kksM"kksipkj fof/k ls iwtk gksrk gS A

2] blesa HkDr yksx Hkxoku ds fy;s Hkksx cukrs gS Hkksx rS;kj djus ds fy, cktkj ls ukuk izdkj ds lkx lCth ] Qy esok ?kh vkfn 'kq) phtsa [kjhn dj ykrs gSa A

3] HkDr yksx izHkqqikn dk iqLrd forj.k djus ds fy, iwjs uxjHkj esa ;k fQj nwljs uxjksa esa tkrs gSa A

4] lIrkg esa ,d ckj lHkh HkDr feydj uxj ladhrZu gsrq uxj esa tkrs gSa A oagkWa uxjokfl;ksa ls gjs d`".k cqyokrs gSa rFkk izHkqikn dh iqLrdsa forj.k djrs gSa A

5] vkthou lnL;rk bLdkWau esa yxHkx lHkh bLdkWu eafnjksa esa cuk;k tkrk gS Ablds fy, HkDr yksx ;k rks eafnj esa vkus okys yksx ls cukrs gSa nwljk rkfjdk gS HkDr yksx yksxksa ds  /kj esa tkdj lnL; cukrs gSa A

6] tks vkthou lnL; gSa muds fy, fo'ks"k lwpuk,Wa Hkstus ds i= dk izk#Ik rS;kj djrs gSa A

vkSj gj efguk mudks Hkstk tkrk gS A

7] izlkn forj.k djuk bLdkWu esa eq[; dk;ksZa esa ls ,d gS A blesa izlkn cukus  fy, HkDr yksx cktkj tkrs gSa vkSj lCth]Qy ]vUu ]?kh]vkfn ykrs gSa vkSj izlkn rS;kj djrs gSa A

8] QqM Qkj ykbQ izksxzke & izlkn forj.k dk;Z bLdkWu ds yxHkx lHkh dsaUnzkksa esa gksrk gS A blesa igys pkoy]nky]lCth dks Hkxoku` dks vfiZr djrs gSa fQj mls eafnj esa vkus okys n'kZukFkhZ yksx esa ckWaVrs gSa A

9] Jhen` Hkkxore` dk gj fnu lqcg iBu Jo.k gksrk gS ] ftlesa lHkh HkDr yksx cSBdj lqurs gSa A

10] blds lkFk&lkFk eafnj dk lkQ&lQkbZ dk Hkh fo'ks"k /;ku fn;k tkrk gS A vr% izfrfnu lqcg dk dysok ds ckn dqN HkDr yksx lQkbZ dk dke djrs gSa A bl rjg ls dbZ dke gSa tks fd

gjs d`".k gjs d`".k d`".k d`".k gjs gjs A gjs jke gjs jke jke jke gjs gjs AA

 

  xzaFkky;   fp= & izn'kZuh bLdkWu 'kk[kk,a bLdkWu vkidk Hkh

d`".kd.kkZe`r

yksdydE;qfuVh pkjfu;e vk;qosZn ij/keZ tUee`R;qlsijs
  oS".ko dysaMj izopu&fyf[kr bLdkWu tky iqV   bLdkWu ds dk;Z mins'kke`r HktupfUnzdk xq#ijaijk laLdkj d`".kHkkoukizcksf/kuh d`".kHkDrcusa

 

 Goloka

Rm rat fuU tht CdJtl fUK fUt rlg dtu˜tufU J”tJl Otb fUtu ”Ntogt dgt ni š stu rfU mJtuoa cifwUX Otb ni š CdJtl fuU Rme Otb fuU r˜Y nbuk Rm blwg ”un mu mtOlt fUhfuU fUKCtJltCtrJ„ ntufUh stlu fUe RAt fUhle atrngu š gne seJl fUt mth mJoJ ni š

 
 

Vrindavan lila

Rm rat fuU tht CdJtl fUK fUt rlg ˜e˜t fUt dtuvegt fuU mtƒ rJnth fUt ratK rfUgt dgt ni š gn Jne Otb ni stu dtu˜tufU fuU ltb mu Nttt tht stlt st„t ni š gnt l sb ntu„t ni ,ytih l bgw ,Jhl gn Nw ytbtyt fUt ytih vhb ytbt efUK CdJtl fUt rlg rJnth ni gntk l „tu cwZtvt ni ytih l htud, gnt Nheh rlg 16 mt˜ fuU Wb simt ytih mra”tlk” Nheh ntu„t ni š gnt Jne st mfU„t ni stu Rm seJl b CdJtl fUK fUt Œub vqJofU mtht seJl muJt rfUgt ni ytih CdJtl fUK fuU r˜gu ”w:F mnt ni š