ij/keZ 

 y?kqHktupfUnzdk 

  oS".ko dysaMj  bLdkWu dk n'kZu    bLdkWu 'kk[kk,a bLdkWu ds dk;Z bLdkWu vkidk Hkh
 izopu&fyf[kr      xzUFkky;      fp=izn'kZuh

y?kqHktupfUnzdk 1

izHkqikn iz.kke 

. 1. nm> ` iv:[upaday k&:[ e:Qay -Utle,Imte -iKtvedaNt SvamIn! #it naimne. .2.

.2. nmSte sarSvte dEve gaEr va[I cair[e, inivRze; zUNyvadI paTy dez tair[e.

vE:[v [am

vaDa kLpt_y k&pais<xu_y @v c , pittana< pavne_yae vE:[ve_yae nmae nm> .

I IgaEra<g [am

nmae mhavdaNyay k&:[emday te , k&:[ay k&:[cEtNy naMne gaEriTv;e nm>.

I I inTyan<d [am

kar[taeyzayI g-aeRdzayI c pyaeiBxzayI , ze; ySyaNs kla s inTyanNdaOyram> zr[< mmaStu .

pNctTv [am

. 1.Ik&:[ cEtNy -u inTyanNd , IAd!vEt gdaxr Ivasaid gaEr-Ktv&Nd .

.2.p<ctTvaTmk< k&:[< -Ktp Svpkm! , -Ktavtar< -KtaOy< nmaim -Kt ziKtkm!.

smi:qgt [am

guve gaErcNay raixkaye tdalye, k&:[ay k&:[ -Ktay td! -Ktay nmae nm> .

Ik&:[ [am

he k&:[ k[ais<xu idnbNxujgTpte, gaepez gaeipkakaNt raxakaNt nmae=Stute .

raxa[am

tPtka<cn gaEra<ig raxev&<davneZvir, v&;-anusute deiv [maim hiriye .

sItaram [am

inlaMbuj Zyaml kaemlaa< sItasmaraE> pIt vam -agm! ,

pa[aE mhasayk cacap< nmaim ram< rxuvNsnawm! .

gu[am

` A}an itimraNxSy }ana<jn slakya , c]un imilt< yen tSmE I guve nm> .

m<gl AartI

s<sar davanl lIF laek a[ay ka{y anaanTvm! ,

aPtSy kLya[ gu[a[RvSy vNde gurae> Icr[ariv<dm! .1.

mha-ae kItRn n&TygIt vaidma*n mnsae rsen!,

raemac kMpautr -ajae vNde gurae> Icr[arivNdm!.2.

IivharaxninTynana &artNmiNdrmajRnadaE,

yuKtSy -Ktac inyujtae=ip vNde gurae> Icr[arivNdm!.3.

ctuivRx I-gvt! sad SvaNnt&Ptan! hir-iKtsan! ,

k&TvEv t&iPt< -jt> sdEv vNde gurae> Icr[arivNdm!.4.

Iraixkamaxvyaer=par maxuyRlIlagu[pnaMnam!,

it][a==SvadnlaelupSy vNde gurae> Icr[arivNdm!.5.

inkujyunae ritkeilisyE yayaili-yuRiKtrpe][Iya ,

taitdayaditvLl-Sy vNdegurae> I cr[arivNdm! .6.

sa]airTven smStzaSEKtStwa -aVyt@v si>,

ikNtu -aeyR> iy @v tSy vNdegurae> Icr[arivNdm! .7.

ySy sadad! -gvt!sadae ySy sadaNn git> kutae=ip ,

Xyayn! Stuv<StSy yzSI sNXy< vNde gurae> Icr[arivNdm!.8.

gu pUja Stv

Igucr[p kevl -kit s, vNdae< mui| savxan mte.1.

ya~har sade -a$ @ -v tirya ya$ , k&:[ aiPt hy yha~ h#te.2.

gumuo pvaKy icte te kirya @EKy , Aar n kirh mne Aaza .3.

Igu cr[e rit @ese %Ttm git , ye sade pUre svRAaza .4.

c]udan idl ye$ jNme jNme -u se$ , idVy}an de kaizt .5.

ema-iKt ya~ha h#te Aiv*a ivnaz yate , vede gay yha~r cirt .6.

Igu k[aisNxu Axm jnar bNxu, laeknaw laeker jIvn . 7.

ha ha -u kr dya deh maere pdDaya , @ebe yz "usuk i-uvn .8.

sNXya AartI . gaEr AartI .

jy jy gaEra ca~der AartI ke zae-a , javI tq vne jgmn lae-a .1.

di][e inta$ ca~d bame gdaxr , inkqe AEt Iinvas Dxr .2.

bisyaDe gaEraca~d rTn is<hasne , AartI kren a Aaid devgne .3.

<hasne , AartI kren a Aaid devgne .3.

nrhir Aaid kir camr fulay , s<jy mukuNd vasu"ae; Aaid gay .4.

z<o baje aNqa baje baje krtal , mxur m&d<g baje prm rsal .5.

bhu kaeiq cN ijin bdn %JJvl , gl deze vnmala kre Hlml .6.

izv zuk nard eme gdgd -kitivnaed deoe gaerar sMpd .7.

n&is<h vNdna

nmSte nris<hay  ada ad daiyne , ihr{ykizpur v]> izla q<ka noalye .1.

#t ae nris<hae prtae nris<hae , ytae ytae yaim ttae nris<h> .2.

baihr nris

tv kr kml vre no< Aut Im!, dilt ihr{ykZypu tnu-&<m!.

kezv x&t nrhrI p jy jgidz hre .4.

jy gan

1. jy inTyilla iv:q ` iv:[upad prmhA:qaetrzt IImd! A-ycr[arivNd -iKtvedaNt SvamI Il -upad kI jy ,

2.jy inTyilla iv:q ` iv:[upad prmh<s pirajakacayR A:qaetrzt IImd-iKtisd!xaNt srSvtI gaeSvamI Il -upad kI jy ,

3.jy inTyilla iv:q ` iv:[upad prmh<s gaEr ikzaer das babajI mharaj kI jy ,

4. jy inTyilla iv:q ` iv:[upad prmh<s sicdanNd -iKtivnaed Qakur kI jy ,

5. jy inTyilla iv:q ` iv:[upad prmh<s vE:[v savR-aEm jgNnawdas babajI mharaj kI jy ,

6. AnNtkaeiq vE:[v v&<d kI jy , 7. namacayR hirdas Qakur kI jy , 8. em se khae jy Ik&:[ cEtNy -uinTyanNd , IAd!vEt gdaxr Ivasaid gaEr-Ktv&<d kI jy ,

8. IIraxak&:[ gaepgaepI Zyamku{f raxaku{f igir gaevxRn kI jy , v&<davn mwura xam kI jy ,

9. nvd!vIp mayapur xam kI jy , 10. jgNnawpurI xam kI jy , 11. jgNnaw bldev su-a kI jy ,

12.IIsItaram lm[ hnuman kI jy , AyaeXyapurI xam kI jy , 13. NwrajImd! -agvtm! -gvd!gIta IcEtNycirtam&t kI jy ,

14. gaEr emanNde hir hir bael ..... jy smvet -Ktv&<d . hre k&:[ .

sad ma

mhasade gaeivNde nam a[e vE:[ve , SvLppu{yvta< rajn! ivZvasae nEv jayte .

zrIr Aiv*ajal .

jfeiNy tahe kal .

jIve )ele iv;y sagre .

tar mXye ijaAit .

lae-my sudumRit.

take jetay kiQn s<sare .

k&:[ bfae dyamy .

 kirvare jIa jy .

Sv sad ANn idlae -a$ .

se$ ANnam&t oaAae .

raxak&:[er gu[ gaAae .

eme fakae IcEtNy inta$ .

jy inta$ jy inma$ .

jy Ik&:[ cEtNy .

-u inTyanNd .

IAEt gdaxr .

Ivasaid gaEr -Kt v&<d.

hre k&:[ hre k&:[ k&:[ k&:[ hre hre ,

hre ram hre ram ram ram hre hre .

tulsI vNdna

nmae nm> tulsI k&:[ eysI nmae nm>,

raxak&:[ seva pav @# Ai-la;I .1.

ye taemar zr[ ly tar vaDa pU[Rhy,

k&pakir kr tare v&Ndavn vasI .2.

maer @$ Ai-la; ivlas ku<je idyae vas,

k&pa kir kr tare v&Ndavn vasI .3.

@$ invedn xr sior Anugt kr ,

seva Aixkar idye kr inj dasI .4.

dIn k&:[ dase khe @$ @n maer hy ,

IraxagaeivNd eme sda yen -asI .5.

tulsI di][a

yanI kanI c papanI hTyaidkain c , tanI tanI [SyiNt di][> pde pde.

.-aeg ApR[ ma< .

Tvidy vStu gaeivNd tu_ymev smpRyet! , g&ha[ sumuoae -UTva sId! prmeZvr.

s-I zaSae< ka mmR >

-jner mXye e:Q nvivxa -iKt , k&:[ em k&:[ idte xre mha ziKt . tar mXye svRe:Q nam s<iktRn ,

k&:[ nam ke p me Avtar il@ hE<<>

kilkale nam pe k&:[ Avtar , nam hEte hy svR jgt inStar.

kilyug me< hrInam hI sar hE AaEr kae$ git nhI hE >

hrenaRm hrenaRm hrenaRmev kevlm! , klaEnaSTyev naSTyev naSTyev gitrNywa.

hre k&:[ mhama=< hI kilyug me jpna Kyae< yjuveRd me< khte hE< >

apraNte nardae a[< jgam kw< -gvn! ga< pyRqn! kil< sNtreyimit , s haevac  saxu p&:qae=iSm svRuit rhSy< gaePy< tiCD+[u yen kil< s<tir:yis ,

-gvt! Aaid pu;Sy naray[Sy namaeCcar[mae[ inxURtkil-Rgvit , nard > pun> pCD , tNnam ikimit s haevac ihr{yg-R>

hre k&:[ hre k&:[ k&:[ k&:[ hre hre , hre ram hre ram ram ram hre hre . #it ;aefzk< naMna< kilkLm; naznm!, nat> prtaepay> svR vede;u d&Zyte .

#it ;aef;klZy jIvSy Aavr[ivnaznm! , tt> kazte pr< me"apaye rivriZmm{flIveit .

punnaRrd> pCD -gvNkae=Sy ivixirit t< haevac naSy ivixirit ,

cEtNy mha-u ka iz]a:qk >

cetaedpR[majRn< -vmhadavaiGninvaRp[m!, ey> kErv ciNka ivtr[< iv*avxujIvnm! ,

AanNdaMbuixvxRn~ itpd< pU[aRm&taSvadnm!, savaRTmSnpn< prmivjyte Ik&:[ s<iktRnm! .1.

naMna< kair bhuxa inj svRziKt> taipRta inyimt> Smr[e n kal> ,

@tad&iz tv k&pa -gvn! mmaip dudERvim d&zimha=jin nanurag> .2.

t&[adip suincen traeirv sih:[una , Amainna man den kItRiny> sda hir> .3.

n Wan< n jn< n suNdir< kivta< va jgdIz kamye ,

mm jNmin jNminZvre -vtad! -iKtr AhetukI Tviy .4.

Aiy nNd tnuj ikr< pitt< mam iv;me -vaMbuWaae ,

k&pya tv pad pj iSwt xUil sd&zm! ivicNTy .5.

nyn< gldu Waarya vdn< gd gd ya igra , pulkEinRict< vpu> kda tv nam h[e -iv:yit .6.

yugaiyt< inme;e[ c]usa av&;aiyt< , zuNyaiyt< jgt svR< gaeivNd ivrhe[ me .7.

AaiZl:y va padrta< ipn:qu ma< AdzRnan! mmaRhta< kraetu va ,

ywa twa va ivd!Waatu lMpqae mt a[ ntStu s @v n pr> .8.

kilyug ke Araxna ke iv;y me< -gvan! cEtNy mha-u ramanNd ray jI se khte hE< ik >

h;eR -u khe zun Svp ramray , nams<kItRn klaE prm %pay .

s<kItRn y}e kaE k&:[ Aara, se$ t sumexa pay k&:[er cr[ . c> A> 2089

AwR> h;R-av se ImNmha-u > ISvpdamaedr AaEr ramanNdray se khte hE< ik kilyug me< I hirnam se:Q saxn hE ,

kilyug me< Ihirnam s<kItRn y} ara hI Ik&:[ kI Aaraxna krne kI zaSIy ivix hE ,

jae I hirnam kItR<n ara Ik&:[ kI Aaraxna krte hE vhI hI  subuiman hE< , 

AaEr ve hI Ik&:[ ke cr[ae< kI seva kae aPt krte hE< ,

nam ibnu kilkale Aar naih xmR , svRmNsar nam @# zaS mmR . cE> c> Aa> 774

iks kar se -gvan! ke zrIr AaEr AaTma me< -ed nhI< hE vrah pura[ me< khte hE< >

deh dehI iv-agae=y< neZvre iv*te Kvict! ,

AwR > I-gvd! ivh AaEr Izalam zIla kul AaEr da kul me< kq haete hu@ -I jEse izla va da nhI< hE sa]at! -gvan! hE<

#sI kar Ihirnam > zBdkul me< kq haete hu@ -I jEse zBd nhI< hE< prNtu nam Awva zBd sa]at! -gvan! hE< ,

%sI kae p pura[ me< khte hE< >

nam icNtami[> k&:[> cEtNyrsivh> , pU[RzuaeinTymuKtae Ai-NnTva namnaimnae> .

AwR > Ik&:[ nam icNtami[ ke sman s-I kar ke kamnaAae< kae pUra krne vala hE , k&:[ nam sa]at! cEtNymy -gvan! rs se pU[R hE< ,

At> pU[R zu AaEr inTy muKt hE ak&t Str se pre hE,

Kyae< kdaip -ed nhI< hE, inMn iliot Zlaek ka -I yhI -av hE>

ACyeR iv:[aE izlaxI> gu;u nrmit> vE:[ve jatIbui> iv:[aEr va vE:[vana< kilmlmwne padtIweR AMbubui> ,

Iiv:[aEr naiMn m<e sklklu;he zBdsamaNybui> iv:[aE> sveRZvreze tidtrsmixyRSy va narkI s> . ppura[ .

AwR> jae VyiKt IAcaRivh keit kaQ pTwr ya xatu ara inimRt jf bui I-gvt! pa;Rd Igudev ke it saxar[

mr[zIl mnu:y bui vE:[vae< ke it jait bui kilmlnazk Iiv:[u AaEr vE:[vae< ke cr[am&t ke it saxar[

jlbui sb kar ke klm;ae< ka naz krne vale Iiv:[u ke nam  mihmake it saxar[

zBd bui krta hE vh sveRZvr iv:[u kae dUsre dUsre devtaAae< ke sman manta hE vh VyiKt narkI hE AwaRt! nrk me< jane yaeGy hE , Aage AaEr  

 

  oS".ko dysaMj   bLdkWu tky iqV    bLdkWu 'kk[kk,a bLdkWu ds dk;Z bLdkWu vkidk Hkh
 izopu&fyf[kr       xzaFkky;    fp= & izn'kZuh

gjs d`".k gjs d`".k d`".k d`".k gjs gjs A gjs jke gjs jke jke jke gjs gjs AA  

mij A okfil ?kj pysa 

tky f'k{kd%brajgovinddas@yahoo.com

bLdkWu ls lokZf/kdkj lqjf{kr