gjs d`".k gjs d`".k d`".k d`".k gjs gjs A gjs jke gjs jke jke jke gjs gjs AA

 

SriSriRadhamadhavaHari

 

 

 

 

 

gn erJdn RfUtpl rVUrlm Yrhstult gwYmY m n c„ ne blbtunfU bwfUtl ni XtfwUhse fUt bilu RlfUt ŒgG fUvt ”uFt ni rfU rfUm „hn mu YfU CU fUe vle fUtu Cq„d„ Y 24 Dxt ntu awfUt ƒt cuntuN ƒe fuUJ˜ mtkm Ch a˜ hne ƒe Jn Ce fU-fU fUh š ytFu vqhe „hn mu sz ntu awfUe ƒ š WmfUt vr„ c˜htb”tm WmfUtu XefU fUhlu fuU r˜Y mthe ht„ ytih r”l nhu fUK bntbkt fUt xuv Ce a˜tgt vtle fUe Ax Ce aunhu vh zt˜t c„ Œgtm rfUgt ntum b ˜tlu fUt bdh Jn ntum b lne yt vtge š y„: yk„ b Wntlu eehtOtbtOJnrhse fuU gnt ˜tfUh Œtƒolt fUe ct” b rVUh Ntb fUtu ath csu yth„e fuU ct” bil vqAt „tu Ju c„tgu rfU Cq„ ˜dt ni š blu „whk„ lthtgK fUJa CdJ„b mu WXtgt ytih vZlt at˜q rfUgt ytih ƒtuzt b”kd ˜ufUh fUe„ol Ce rfUgt rVUh bilu WmfUtu „w˜me gw„ bntvtle rv˜Jtgt ytih bilu Wme bntvtle mu CdJtl fuU mtblu ˜uxt fUh Wm fuU aunhu vh nhu fUK WathK fUh„u gu Axu bthu „tu mnmt Nheh ƒtuzt rn˜t ytih buht vtle fUt Axt fUtu catlu fUt fUtuNem fUh„t hnt ytih bilu sthe hFt vtle fuU Aexu bth„u Y rVUh gt ƒt yatlfU ytFu Fw˜e rVUh nblu ytih c˜htb lu abfUth btlt š CdJtl fUtu bilu c„ - c„ OgJt” rfUgt š ct” b rVUh nblu htOtvt” ŒCw mu lrmkn fUJa fUt Ce vtX fUhJtgt ˜dCd ytOt Dxt b vqKo„: XefU ntu dRo ytih ct„ fUhlu ˜de š Jt„J b buht „tu ytih rJJtm cZ dgt Rm Dxlt fuU a˜„u š sg ntu buhu XtfwUhse ! eehtOtbtOJnhe !

 

 

dke izxfr ij gS&

bLdkWu dk n'kZu

;gkWWa ij bLdkWu ds n'kZu vFkkZr~ fQykWlkfQ ij fopkj fopkj fd;k tk jgk gS A n'kZu N% izdkj ds gSa ]

ftldks "kMn'kZu Hkh dgrs gS A rks ;gkWa ij ge bLdkWu ds n'kZu ds lkFk&lkFk iwjs N% n'kZu izLrqr djrs gSa

A ftldk ikBdksa n~okjk iBfu; gS A

1&ehekalk n'kZu&eheklk nks gSa&d&iwoZ ehekalk n'kZu&bl n'kZu ds izorZd egf"kZ tSfeuh gSaA lE;d fopkj iwoZd fln~/kkUr dks miuhr djus dk uke ehekalk gS A osn ds nks va'k gSa&&& iwoZ dk.M o mRrj dk.M A iwoZdk.M esa oSfnd deksaZ dh ckr dgh x;h gS vkSj mRrjdk.M esa mifu"kr~ ;k osnkUr dk fopkj fd;k x;k gS A tSfeuh us fdz;k deZ fof'k"V iwoZdk.M dh vkykspuk dh gS A vr% muds n'kZu dks ;k ehekalkxzUFk dks iwoZehekalk dgk x;k gS A 

[k&mRrj ehekalk n'kZu&JhO;klnsoth us osnksa ds mRrjdk.M dh vkykspuk djds czg~elw= ;k osnkUr n'kZu dks izdfVr fd;k gS A ml osnkUr n'kZu dks mRrj ehekalk dgk tkrk gS A 

iwoZehekalk n'kZu ds erkuqlkj tks lk/ku djrs gSa&os ehekaldx.k bZ'oj ds vfLrRo dks ugha ekurs Amuds er esa ]txr dk dksbz Hkh l`"VhdrkZ ] ikyudrkZ o lgkajdrkZ ugha gSa A tho vius dekZuqlkj gh Qy Hkksx djrk gS A muds er esa deZ ;k ;K gh eq[; lk/ku gSALoxZizkfIr gh mudk ije iq:"kkFkZ gS A tSfeuh ds er esa ;g n`';eku txr vukfn gS ] bldk uk'k ,oa izy; os ugha ekurs A osnkUr n'kZu esa ehekalk n'kZu dh tks vkykspuk dh xbz gS ]mlls Kkr gksrk gS fd vfuR; LoxZkfn yksdks dh izkfIr gh eks{k gS A vr% bl er ds vuqlkj ijeiq:"kkFkZ  dh izkfIr vlEHko gS A 

2&lka[; n'kZu& lka[; n'kZu ls rkRi;Z ;gkWa fujh'oj&lka[;&n'kZu vfHkizsr gS A egkHkkjr ds ouioZ esa vfXuoa'kt ,d dfiynso dk mYys[k gS ] ;gh bl lka[; n'kZu ds izorZd gSa A Hkxon~vorkj nsogwfriq= dfiy blls fHkUu gSa A fujh'oj lka[; n'kZu dgrk gS &f=xq.kkfRedk tM+ izd`fr gh txr dk ewy dkj.k gS A fujh'oj lka[; er esa izd`fr ds 24 rRo vkSj ,d iq:"k ds lkFk 25 rRo ekus x;s gSa A iq:"k dks tM+ ugha ekurk gS ]vkSj iq:"k vusd ekurk gS A iq:"k dks vukfn]lw{e]loZo;kfi]psru]fuxqZ.k nz"Vk]HksDrk ]vdrkZ ]vey ,oa vifj.kkeh ekurk gS A vFkkZr~ thokRek gh mldk iq:"k gSa A og bZ'oj dks Hkh Lohdkj ugha djrk gSa A tho ds eks{kkfn esa esa Hkh bZ'oj dk dksbZ iz;kstu ugha gS A 

fdUrq osnkUr n'kZu ls bl er dh vkykspuk djus ls irk yxrk gs fd fujh'oj lka[; er Jqfr&Le`fr ds fo:n~/k gS og dsoy ;qfDr ds mij gh izfrf"Br gS A Jhikn 'kadjkpk;Z us rks ;g Hkh fln~/k fd;k gS fd ,slk lka[; er ;qfDrfln~/k Hkh ugha gS A vr% lka[; er dks Lohdkj djus ls tho dk lalkj ca/ku ,oa eqfDr Hkh dqN fln~/k ugha gksrh gSa A nq[k dks vkR;fUrdh fuo`fr dks gh og ije iq:"kkFkZ  ekurk gSa A 

3&U;k; n'kZu & U;k; n'kZu ds izorZd eg_ xkSre gSa A U;k; er fuR; ijek.kq dks Lohdkj djrk gS a ijek.kqvksa dks vFkkZr~ i`Foh ]ty vfXu],oa ok;q bu pkjksa ds vfr lw{ere ijek.kqvksa dks txr dk miknku dgrk gs a dsoy miknku ds jgus ls dksbZ okLrq izLrqr ugha gks ldrh A ]mldk drkZ dksbZ gksuk gh pkfg, A vr% og bZ'oj dks txr dk drkZ ekurk gs A ijek.kq lewg dks pkfyr djds bZ'oj bl txr dh l`f"V djrk gS A bZ'oj Hkh fuR; ,oa vukfn gS A]l`f"V izokg Hkh vukfn gS A &,slk U;k; dk er gS A U;k; ds er esa tho dks Hkh fuR; ,oa vukfn ekuk x;k gS A tho vusd la[;d gS A og tho vkSj bZ'oj dks lEiw.kZ :i ls i`Fkd nks rRo ekurk gS A U;k; ds er esa izek.k]izes; la'k; ]iz;kstu vkfn tks lksyg inkFkz ekus x;s gSa&muds rRoKku ls gh tho eqDr gks ldrk gS A nq%[k dk vkR;fUrd fouk'k gh eqfDr gS A eqfDr esa okLro nq%[k dk vodk'k ugha gS A eqDrkoLFk esa tho vpsruor~ jgrk gs ];gh U;k; dk er gS A

4&oS'ksf"kd n'kZu&  blds izorZd d.kkn~ _f"k gS A d.kkn us nzO; ]xq.k ] deZ ]lkekU; fo'ks"k ,oa leok; & bu N% inkFkksZa dks Lohdkj fd;k gS A ;s Nvksa inkFkZ ,d nwljs ls fHkUu ,oa fHkUuk y{k.k fof'k"B gSa A bl er esa tho dh cgq la[;k Lohdkj dh  xbZ gS A igys tUeksa ds deksa ds Qy dks ;k 'kfDr dks ^vn`"V] dgk x;k gs A ml vn`"V ds o'k gksdj tho l`fLV izokg esa vkrk tkrk jgrk gS &,slk oS'ksf"kd ekursa gSa A mi;qZDr N% inkFkksZa ds rRoKku dks izkIr dj tho dk vn`"V u"V gks ldrk gS A rHkh tho  lalkj ls eqfDk  ykHk ldrk gS A vkR;fUrdh nq%[k fuo`fr gh eqfDr gS A bl er esa bZ'oj dk mYysd Li"V dgha Hkh ugha fn[krk A ;g Hkh ijek.kqvksa ls bl txr dh l`f"V ekurk gS A osnkUr n'kZu esa U;k; ,oa oS'ksf"kd dks ,d gh LFkku fn;k x;k gS A nksuks ,d gh LFkku ij izfrf"Br gSa A ;s nksuks ijek.kq dkj.koknh gSa A bu nksuksa dks O;klth us ,oa vU; vkpk;Ziknksa usa v;kSfDrd dg dj bu nksuksa dh mis{kk dj nh gS A vkSj dgk gS fd eks{kkfFkZx.k dHkh Hkh bu nksuksa dk vknj ugha dj ldrs A

5&ikrty ;ksx n'kZu&bl n'kZu ds izorZd eg_ ikrtfy gSa A bl n'kZu dks fufj'oj &lka[; n'kZu dk fo'ks"k laLdj.k dg fn;k tk; rks dksbZ vR;fDr ugha gksxh A dkj.k dh fufj'ojoknh dfiy us ftu iPphl rRoksa dks Lohdkj fd;k gS ]ikrtfy us Hkh mUgsa Lohdkj fd;k gS A fo'ks"krk bruk gh gS fd blus ,d vkSj rRo Hkh vFkkZr~ bZ'oj dks Lohdkj fd;k gS A ikrtfy us &Dys'k deZ foikd ,oa vk'k;& bu lcls vLi`"V iq:"k fo'ks"k dks gh bZ'okj ekuk gS A ;g er ;ksx dks gh vFkkZr~ fpRro`fRr fujks/k dks gh eks{k izkfIr dk lk/ku dgrk gSA vkSj ml ;ksx ds fy, ;e &fu;efn vud mik;ksa dks crykrk gS A dSoY; vFkkZr~ pSrU;ek= :i esa tho ds fuR; voLFkku dks gh ;ksx n'kZu ije iq:"kkFk dgrk gS A blesa tho ds vkR;fUrd nq%[k fuo`fr gks tkrh gS A lq[k dh izkfIr dqN ugha A dkj.k dh lq[k Lo:i Hkxoku~ ds lkFk bl dSoY; dk dksbZ lca/k ugha A fufj'oj lka[; n'kZu ,oa ikrty ;ksx n'kZu dk eksa{k ,d gh gS A bl er us bZ'oj dks txr dk dsoy fufeRr dkj.k Lohdkj  fd;k gS A fdUrq ftl bZ'oj dks ikrty us Lohdkj fd;k gS ]og Jqfr & Le`fr lEer bZ'oj ugha gS A osnkUr n'kZu esa ,oa leLr vkpk;ksZa us ikrty er dks osn fo:n~/k izekf.kr fd;k gS A vr% bls xzg.k djus ds v;ksX; gh ?kksf"kr fd;k x;k gS A

6& osnkUr n'kZu ;k mRrj feekalk n'kZu & osnksa ds mRrjdk.M ds vUrxZr tks mifu"kn~ lewg gSa ,oa tks muds vuqxr Le`fr&xzUFk gSa &mudk lE;d fopkj djds JhO;kl nso us ftl fekekalk dks izkIr fdlk gS A mls mUgksaus czlw= esa xzfFk fd;k gS A & mlh czlw= dk gh nwljk uke osnkUr n'kZu ;k mRrjfeekalk  n'kZu gS A osnkUr n'kZu esa Hkh dbZ ,d inkFkksZa dks Lohdkj fd;k x;k gS AfdUrq vU;kU; n'kZuksa esa tks inkFkZ Lohdkj fd;s gSa ]os mUgha n'kZudkjksa n~okjk dfYir gSa ] ijUrq vU;kU; n'kZu esa tks inkFkZ Lohdkj fd;s x;s gSa & JhyO;klnso n~okjk dfYir ugha gSa ]ijUrq os vikS:"ks; osn ds opu gSa ]vr% os ije lR; gSa A vU;kU; n'kZu ikS:"ks; 'kkL= gSa ]blfy, muesa Hkze ]izekn vkfn nks"kksa dk vodk'k Hkh gS A muds fln~/kkUrksa dh v;kSfDrdrk gh bl ckr dk izek.k gS ] fdUrq osnkUr n'kZu JhHkxoku~ ds opu gSa ] ftuesa bl izdkj ds nks"kksa dk dksbZ vodk'k ugha gSa A osnkUr n'kZu ds leLr fln~/kkUr ;qfDr laxr gSa A vFkkZr~ ;fn osnksa dk vkikS:"ks;Ro u Hkh Lodkj fd;k tk; ]vkSj osnkUr n'kZu ds fln~/kkUrksa dh ;qfDr ds vuqjks/k ls fospuk dh tk; rks Hkh os leLr fln~/kkUr vdkV~; jgrs gSa A]ijUrq vU;kU; n'kZuksa dh foospuk djus ls muds fln~/kkUr mRiUu ugha gksrs ]vlaxr cSBrs gSa A vU;kU; n'kZuksa esa dgha rks bZ'oj dks Lohdkj gh ugha fd;k x;k gS ] vkSj dgha bZ'oj dh dYiuk ek= dj yh xbZ gS A fdUrq osnkUr n'kZu esa osn&Jqfr izfrikfnr ijes'oj ijcz dks Lohdkj fd;k x;k gS A tks fuR; lR; Lo:i gS A dfYir ugha gS ] dk.k fd rRonz"Vk _f"kx.kksa usa ml osn Jqfr izfrikfnr cz dk n'kZu ;k vijks{k vuqHko Hkh fd;k vkSj vc rd Hktu djus okys lk/kd mldk rn:i vuqHko djrs gSa A vU;kU; n'kZuksa ds vkuqxR; ls eks{k vlEHko ] vUrr% vfuf'pr gS A fdUrq osnkUr n'kZu ds vkuqxR; ls vlEHko ;k vfuf'pr ugha gS A fuf'pr gS A mi;qZDr leLr fo'ks"krkvksa ds lkFk&lkFk osnkUr n'kZu us ,d ije iq:"kkFkZ dks Hkh fu/kkZfjr fd;k gS A og gS ,d ]fuR; ]fujofPNUu ,oa ek;k Li'kZ ls ghu nq%[kxa/k ls 'kwU; vfle vkuUn] tks dsoy vkuUn Lo:i ek= gh ugha ] cfYd vkuUn nkrk Hkh gS A ^^,"k fg ,o vkuUn;kfr]] vFkkZr~ ,dek= ogh vkuUnnkrk gS A ^^jla sok;a yC/kkuUnh Hkofr ]] ml jl Lo:i cz dks izkIr djds gh tho vkuUnh gksrk gS A vFkkZr~ ftldks ikdj tho dk fuR; vkdkaf{kr ijeiq:"kkFkZ fln~/k gksrk gS A bl izdkj ds ije iq:"kkFkZ dk laokn vkSj fdlh Hkh n'kZu esa ugha gS A vr% osnkUr n'kZu ;g ,d vlk/kkj.k ,oa viwoZ oSf'k"V~; gS A

osnkUr n'kZu esa ijcz dks rRo:i esa xzg.k fd;k x;k gS A ml cz rRo ds ifjp; esa gh tho rRo ]l`f"V rRo ]eks{kkfn rRo dk Kku vUrHkqZDr gS A bl osnkUr n'kZu ;k czlw= ij fofHkUu vkpk;Ziknksa usa fofHkUu Hkk"; fd;s ,oa cz ds Lo:i ]rFkk tho txr vkfn ds Lo:i rFkk cz ds lkFk tho txr vkfn ds lca/k fo"k; esa mUgksaus fofHkUu vfHker izdV djrs gq, fofHkUu oknksa dh LFkkiuk dh A mldk laf{kIr ifjp; bl izdkj gS &

1&Jhikn 'kašjkpk;Z ,oa vn~oSrokn &Jhikn 'kadjkpk;Z us ije rRo cz ds Lo:i esa viuk vfHker bl izdkj izdV fd;k gS &^^cz fufoZ'ks"k] fu%'kfDrd]loZfo/kxq.k fooftZr] ,oa fujkdkj gS A og Kku Lo:i gS A fdUrq og Kkrk ugha gS A vkuUn Lo:i gS ysfdu vkuUnnkrk ;k vkuUne; ugha gS A vkuUn lRrkek=],oa fuxqZ.k gS A og txr dk drkZ ugha ]og lxq.k cz ;k ijes'oj gS vkSj fuxqZ.k cz gh ek;k ds ;ksx ls lxq.k cz gksrk gS A ]] Jhikn 'kadjkpk;Z us fuxqZ.k czdks gh lR; oLrq ekuk gS A vr% muds er esa tho vkSj txr feF;k ;k vfLrRo ghu gSa A tho vkSj txr dk vfLrRo gh ;s Lohdkj ugha djrs ] rc muds er cz ds tho ,oa txr~ ds lac/k dk dksbzZ iz'u gh ugha mBrk A lhih esa jtr dh HkzkfUr dh Hkkafr cz esa tho txr vkfn dh HkzkafUr ek= ekurs gSa A fdUrq lhih tSls jtr dk vf/k"Bku ugha gS ]dsoy nz"Vk dh n`f"V  ds Hkze ls bl izdkj dh izfrfr gksrh gS ] mlh izdkj cztho txr~ vkfn dk vf/k"Bku ugha gS ] HkzkafUro'k cz esa budh izfrfr ek= gS A vr% mUgksus cz ds lkFk tho txr~ vkfn ds lac/k esa dqN Hkh viuk vfHker izdV ugha fd;k A mUgksusa dsoy cz ds vn~o;Ro dh gh LFkkiuk dh gS A vr% muds er dks dsoy vn~oSrokn ;k ek;kokn  vFkok foorZokn Hkh dgrs gSa A   vkSjvkxs

 

gjs d`".k gjs d`".k d`".k d`".k gjs gjs A gjs jke gjs jke jke jke gjs gjs AA

 

  xzaFkky;   fp= & izn'kZuh bLdkWu 'kk[kk,a bLdkWu vkidk Hkh

d`".kd.kkZe`r

yksdydE;qfuVh pkjfu;e vk;qosZn ij/keZ tUee`R;qlsijs
  oS".ko dysaMj izopu&fyf[kr bLdkWu tky iqV   bLdkWu ds dk;Z mins'kke`r HktupfUnzdk xq#ijaijk laLdkj d`".kHkkoukizcksf/kuh d`".kHkDrcusa

 

                              

 

Goloka

Rm rat fuU tht CdJtl fUK fUt rlg dtu˜tufU J”tJl Otb fUtu ”Ntogt dgt ni š stu rfU mJtuoa cifwUX Otb ni š CdJtl fuU Rme Otb fuU r˜Y nbuk Rm blwg ”un mu mtOlt fUhfuU fUKCtJltCtrJ„ ntufUh stlu fUe RAt fUhle atrngu š gne seJl fUt mth mJoJ ni š

 
 

Vrindavan lila

Rm rat fuU tht CdJtl fUK fUt rlg ˜e˜t fUt dtuvegt fuU mtƒ rJnth fUt ratK rfUgt dgt ni š gn Jne Otb ni stu dtu˜tufU fuU ltb mu Nttt tht stlt st„t ni š gnt l sb ntu„t ni ,ytih l bgw ,Jhl gn Nw ytbtyt fUt ytih vhb ytbt efUK CdJtl fUt rlg rJnth ni gntk l „tu cwZtvt ni ytih l htud, gnt Nheh rlg 16 mt˜ fuU Wb simt ytih mra”tlk” Nheh ntu„t ni š gnt Jne st mfU„t ni stu Rm seJl b CdJtl fUK fUt Œub vqJofU mtht seJl muJt rfUgt ni ytih CdJtl fUK fuU r˜gu ”w:F mnt ni š