gjs d`".k gjs d`".k d`".k d`".k gjs gjs A gjs jke gjs jke jke jke gjs gjs AA

 

SriSriRadhamadhavaHari

 

 

 

 

 

gn erJdn RfUtpl rVUrlm Yrhstult gwYmY m n c„ ne blbtunfU bwfUtl ni XtfwUhse fUt bilu RlfUt ŒgG fUvt ”uFt ni rfU rfUm „hn mu YfU CU fUe vle fUtu Cq„d„ Y 24 Dxt ntu awfUt ƒt cuntuN ƒe fuUJ˜ mtkm Ch a˜ hne ƒe Jn Ce fU-fU fUh š ytFu vqhe „hn mu sz ntu awfUe ƒ š WmfUt vr„ c˜htb”tm WmfUtu XefU fUhlu fuU r˜Y mthe ht„ ytih r”l nhu fUK bntbkt fUt xuv Ce a˜tgt vtle fUe Ax Ce aunhu vh zt˜t c„ Œgtm rfUgt ntum b ˜tlu fUt bdh Jn ntum b lne yt vtge š y„: yk„ b Wntlu eehtOtbtOJnrhse fuU gnt ˜tfUh Œtƒolt fUe ct” b rVUh Ntb fUtu ath csu yth„e fuU ct” bil vqAt „tu Ju c„tgu rfU Cq„ ˜dt ni š blu „whk„ lthtgK fUJa CdJ„b mu WXtgt ytih vZlt at˜q rfUgt ytih ƒtuzt b”kd ˜ufUh fUe„ol Ce rfUgt rVUh bilu WmfUtu „w˜me gw„ bntvtle rv˜Jtgt ytih bilu Wme bntvtle mu CdJtl fuU mtblu ˜uxt fUh Wm fuU aunhu vh nhu fUK WathK fUh„u gu Axu bthu „tu mnmt Nheh ƒtuzt rn˜t ytih buht vtle fUt Axt fUtu catlu fUt fUtuNem fUh„t hnt ytih bilu sthe hFt vtle fuU Aexu bth„u Y rVUh gt ƒt yatlfU ytFu Fw˜e rVUh nblu ytih c˜htb lu abfUth btlt š CdJtl fUtu bilu c„ - c„ OgJt” rfUgt š ct” b rVUh nblu htOtvt” ŒCw mu lrmkn fUJa fUt Ce vtX fUhJtgt ˜dCd ytOt Dxt b vqKo„: XefU ntu dRo ytih ct„ fUhlu ˜de š Jt„J b buht „tu ytih rJJtm cZ dgt Rm Dxlt fuU a˜„u š sg ntu buhu XtfwUhse ! eehtOtbtOJnhe !

 

 

ij/keZ ikyu ds fy, &&&

      AAbLdkWu ds pkj fu;e AA


1& ekal ugha [kkuk &

 blds vUrxZr fdlh Hkh i'kq ;k i{kh ;k fd pj izk.kh ls gS A 
blds vykok fdlh Hkh tho tUrq dk v.Mk vkSj I;kt yglwu tks fd ,d izdkj dk rkelh oLrq gS 
dsoy ekal gh ugha [kkus ls iz;kIr ugha gksxk ] blds lkFk lkFk gesa fdlh Hkh tho dk vdkj.k ugha
ekjuk pkfg, viuh thg~ok lUrqf"V ds fy, A tks Hkh rkelh Hkkstu djrk gS A LokHkkfod 
gh fagald dke djrk gS A tks ;g egkiki djrk gS mlds Hkkfxnkj ekjus okyk [kkus okyk ] cspus okyk]
gR;k djkus okyk] mldks izksRlkgu nsus okyk lHkh ,d leku egkikih gSa Abl egkiki ds QyLo:i
mu lcdks Hk;adj ujd esa tkuk gksxk A tgka ij fo'kky yksgs dh dM+kgh esa
[kkSyrs gq, rsy esa idksM+k dh rjg Nkuk tk;sxk A vkSj og Hkh djksM+ksa o"kksZa rd Hkksxuk gksxk A 
Hkxoku~ /keZ esa fuokl djrs gSa A vkSj n;k tks ,d /keZ dk vax gS ] ;g fgalk djus ls pyk tkrk gS A 
vkSj Hk;adj dfy;qx dk blh v/keZ dk txg fuokl djrk gS A Hkxoku~ ds cuk;s gq, fu;e ds vuqlkj
Hkkstu dk fu;e ;g fd ,d tho nwljs tho dk Hkkstu gS A bldks ^thoks thoL; Hkkstue~ ] dgk gS A vc
iz'u mBsxk fd dkSu tho dk vkgkj dkSu tho gS \ rks ;gka Hkh Hkxoku~ us vkgkj lHkh thoksa ds fy, fuf'pr 
fd;s gSa A xk; tho ds fy, ?kkl gS rks 'ksj ds fy, xk; tSlk tho vkgkj gS A rks bl rjg ls gesa tkuuk 
gksxk fd lcds fy, vkgkj dh O;oLFkk Hkxoku~ us fd;s gSa A rks bl izdkj ls euq"; ds fy, Hkh vkgkj fuf'pr 
fd;s gSa A vkSj og gS nw/k] nw/k ls cuk inkFkZ ] lkfRod lfCt;ka ] Qy ] esos ] lkfRod feBkbZ;ka ] vUu ] 
nygu vkfn gSa A ;s euq"; dk LokHkkfod vkgkj gS A blls vkneh fuf'pr :i ls LoLFk jg ldrk gS A 
ge blfy, Hkh vU; izkf.k dk Hkkstu ugha dj ldrs D;ksafd gekjh 'kjhj dh lajpuk 'kkdkgkjh inkFkksZa dks ipkus 
{kerk j[krk gS A nwljk dk Hkkstu dks ge [kk;saxs rks fuf'pr tkfu;s ge tku&cq> dj fcekjh dks fueU=.k ns jgs gSa A
rks vkbZ;s ge dqN inkFkksZa dk fooj.k ns[ksa A xsagw] pkoy] cktjk ]eDdk ] dksnks ]dqVdh ] vkfn vUu esa vkrs gSa A 
puk] eVj]lse ]ewax]mM+n ]jktek ]dqyFkh] lks;kfcu]rwvj];k vkSj Hkh lqikP; nky gksaxs ;s lc nky ds vUrxZr vkrs gSa A 
vkyw] xksHkh ] VekVj] fHkaf.M ] ikyd] ljlksa ] esFkh ] HkkVk] djsyk ]xktj] ewyh]tehdan]dkspbZ]equxk ] iVksy] rksjbZ]
<ksM+dk ] 'kDdj dan] vkSj Hkh vusd izdkj ds gks ldrs gSa ns'k ds vuqlkj dky ds vuqlkj ;s lc tks gS izfrfnu 
ds gekjs [kkus ;ksX; lCth;ka gSa A ljlksa nkuk ]esFkh cht ] /kfu;k ]thjk] lkSai] yoax]dkyh fepZ] yky fepZ]nkyphuh] 
byk;ph ] fgax]dM+h iRrk] rstiRrk ] vkfn elkysa gSa A ftldk mi;ksx ge nSfud thou esa lCth esa Mkyus ds fy,
dj ldrs gSa A pVuh ds fy, dPpk vke] VekVj] fucw] lsc] dsyk] /kfu;k iRrk ] iwfnuk iRrk vkfn mi;ksx gks 
ldrk gSAesok esa dktw] fdlfel] cknke ] vk[kjksV] pkj fpjksath]vkfn gSa A blds vykok fry]ewaxQYyh ] ljlksa ] vylh
vkfn rsysa gSa [kkus ;ksX; A nw/k ,d Lora= inkFkZ gS tks vdsyk iwjk [kkn~; inkFkZ gS blls iuhj]ngh]eD[ku ]?kh ]ekok
vkfn vudksa vnkFkZ cuk ldrs gSa A rks dgka volj gS ekal esa fuHkZj jgus dk \ rks ge vius vkgkj dk p;u djsa 
nwljs tho dk ugha A gjs d`".k A vkxs

                              

 

gjs d`".k gjs d`".k d`".k d`".k gjs gjs A gjs jke gjs jke jke jke gjs gjs AA

 

  xzaFkky;   fp= & izn'kZuh bLdkWu 'kk[kk,a bLdkWu vkidk Hkh

d`".kd.kkZe`r

yksdydE;qfuVh pkjfu;e vk;qosZn ij/keZ tUee`R;qlsijs
  oS".ko dysaMj izopu&fyf[kr bLdkWu tky iqV   bLdkWu ds dk;Z mins'kke`r HktupfUnzdk xq#ijaijk laLdkj d`".kHkkoukizcksf/kuh d`".kHkDrcusa

 

                              

 

 Goloka

Rm rat fuU tht CdJtl fUK fUt rlg dtu˜tufU J”tJl Otb fUtu ”Ntogt dgt ni š stu rfU mJtuoa cifwUX Otb ni š CdJtl fuU Rme Otb fuU r˜Y nbuk Rm blwg ”un mu mtOlt fUhfuU fUKCtJltCtrJ„ ntufUh stlu fUe RAt fUhle atrngu š gne seJl fUt mth mJoJ ni š

 
 

Vrindavan lila

Rm rat fuU tht CdJtl fUK fUt rlg ˜e˜t fUt dtuvegt fuU mtƒ rJnth fUt ratK rfUgt dgt ni š gn Jne Otb ni stu dtu˜tufU fuU ltb mu Nttt tht stlt st„t ni š gnt l sb ntu„t ni ,ytih l bgw ,Jhl gn Nw ytbtyt fUt ytih vhb ytbt efUK CdJtl fUt rlg rJnth ni gntk l „tu cwZtvt ni ytih l htud, gnt Nheh rlg 16 mt˜ fuU Wb simt ytih mra”tlk” Nheh ntu„t ni š gnt Jne st mfU„t ni stu Rm seJl b CdJtl fUK fUt Œub vqJofU mtht seJl muJt rfUgt ni ytih CdJtl fUK fuU r˜gu ”w:F mnt ni š