gjs d`".k gjs d`".k d`".k d`".k gjs gjs A gjs jke gjs jke jke jke gjs gjs AA

 

SriSriRadhamadhavaHari

 

 

 

 

 

gn erJdn RfUtpl rVUrlm Yrhstult gwYmY m n c„ ne blbtunfU bwfUtl ni XtfwUhse fUt bilu RlfUt ŒgG fUvt ”uFt ni rfU rfUm „hn mu YfU CU fUe vle fUtu Cq„d„ Y 24 Dxt ntu awfUt ƒt cuntuN ƒe fuUJ˜ mtkm Ch a˜ hne ƒe Jn Ce fU-fU fUh š ytFu vqhe „hn mu sz ntu awfUe ƒ š WmfUt vr„ c˜htb”tm WmfUtu XefU fUhlu fuU r˜Y mthe ht„ ytih r”l nhu fUK bntbkt fUt xuv Ce a˜tgt vtle fUe Ax Ce aunhu vh zt˜t c„ Œgtm rfUgt ntum b ˜tlu fUt bdh Jn ntum b lne yt vtge š y„: yk„ b Wntlu eehtOtbtOJnrhse fuU gnt ˜tfUh Œtƒolt fUe ct” b rVUh Ntb fUtu ath csu yth„e fuU ct” bil vqAt „tu Ju c„tgu rfU Cq„ ˜dt ni š blu „whk„ lthtgK fUJa CdJ„b mu WXtgt ytih vZlt at˜q rfUgt ytih ƒtuzt b”kd ˜ufUh fUe„ol Ce rfUgt rVUh bilu WmfUtu „w˜me gw„ bntvtle rv˜Jtgt ytih bilu Wme bntvtle mu CdJtl fuU mtblu ˜uxt fUh Wm fuU aunhu vh nhu fUK WathK fUh„u gu Axu bthu „tu mnmt Nheh ƒtuzt rn˜t ytih buht vtle fUt Axt fUtu catlu fUt fUtuNem fUh„t hnt ytih bilu sthe hFt vtle fuU Aexu bth„u Y rVUh gt ƒt yatlfU ytFu Fw˜e rVUh nblu ytih c˜htb lu abfUth btlt š CdJtl fUtu bilu c„ - c„ OgJt” rfUgt š ct” b rVUh nblu htOtvt” ŒCw mu lrmkn fUJa fUt Ce vtX fUhJtgt ˜dCd ytOt Dxt b vqKo„: XefU ntu dRo ytih ct„ fUhlu ˜de š Jt„J b buht „tu ytih rJJtm cZ dgt Rm Dxlt fuU a˜„u š sg ntu buhu XtfwUhse ! eehtOtbtOJnhe !

 

 

Hkxoku~ d`".k dk HkDr dSls cusa \ ij/keZ ls vki fl[ksa&& 

     pkj fu;e dk ikyu dSls fd;k tk; \

blds tokc esa csfld jk; ;g gS fd fuEufyf[kr inkFkksZa ls ijgst djsa A eryc lsou u djsa &&&&&&1%&ekal]eNyh]v.Mk]I;kt ,oa yglwu [kkuk lDr euk gS A;g iki gh ugha egkiki dgk x;k gS A vkSj dfy;qx dk  bUgha esa fuokl djrk gS A vkSj dkj.k gS blls reksxq.k c<+rk gS A vkSj reksxq.k ls ge Hkxoku~ dks Bhd ls le> ugha ik;saxs A Hkxoku~ dks le>us ds fy, lrksxq.kh cqf) pkfg, A ;g fgald izo`fr dks tUe nsrk gS vkSj gesa pkfg, vfgalk A

2%& u'kk ugha djuk]vFkkZr~ 'kjkc]rEckdw]fcM+h]flxjsV] xkatkHkkax]vfQe] pjl] fNanjl xqM+k[kw] ?kqVdk ]iku elkyk]pwuk]u'khyh noka,a tSls ,y ,l Mh vkfn ]pk; vkfn NksM+ nsa A  u'kk djus okyk djus okyk dHkh Hkh Hkxoku~ dks le> ugha ik;sxk ;g Hkh ?kksj oLrq nwj ls R;kx nsa A;fn vki lPpk HkfDr dk ekxZ viukuk pkgrs gSa rks AvkSj ;fn vius vki dks vkSj nqfu;k dks Bxuk pkgrs gSa rks vkSj ckr gS A Hkxoku~ dk I;kjk dHkh Hkh ;g ugha djsxk ftlls Hkxoku~ izlUu ugha gksrs A vkSj HkDr cu dj mudks izlUu djuk gS vks tks pkgrs gSa os gh okLrqvksa dks Hkksx yxkdj [kk;k&fi;k tk; A

3%& ijL=h xeu fu"ks/k& blesa ijk;h L=h ds lkFk lax djuk 'kkL= fo:/k gS ],d egkiki gS A 'kkL= dgrk gS fd ijL=h xkeh dk dHkh Hkh ijyksd esa lnxfr ugha gksrk A ;g ?kksj deZ gekjs fd;s&djk;s iq.; deZ ij ikuh Qsj nsrk gS A blfy, HkfDr djus okyk lk/kd dks pkfg, fd vius L=h dks NksM+dj lkeus vkus okyh gj ijk;h L=h dks ekr`Hkko ls ns[ks A ;g 'kkL= gh ugha pk.kD; if.Mr dk Hkh ;gh er gS A Hkkxor esa dgk x;k gS fd tks ijk;h L=h ds lkFk lax djrk gS A ;k ij iq:"k ds lkFk dksbZ L=h lax djrh gS mlds fy, ujd esa rIr lwfeZ uked ujd gS ftlesa yksgs uXu efrZ;kWa gksrh gSa A ogka ij tks iq:"k bl izdkj iki deZ djrk gS mls vkx ls yky fd;k ml yksgs ds L=h ewfrZ ls tcju vkfyaxu djk;k tkrk gS A mlh izdkj dksbZ L=h ijiq:"k ls lekxe djrh gS rks mls Hkh iq:"k ewfrZ ls lVk;k tkrk gS A vkSj ;g yk[kksa o"kksZa rd ml ujd esa nq%[k Hkksxrk A bl thou esa dsoy ,d ckj lax djus ds dkj.k A 

4%& rhuksa egkikiksa dh rjg gh ;g pkSFkk tqvk Hkh egkfouk'kdkjh iki deZ gS A vr% gesa  tqvk] ykVjh] lV~Vk]dSf'kuksa vkfn ugha [ksyuk pkfg, A bl izdkj bu pkjksa esa egkHk;kud dfy;qx dk okl gS A vr% tks Hkh dfy;qx ds bu pkj LFkkuksa dks viuk ?kj cukrk gS dfy;qx mldks ?kj cukdj ;g fn[kkrk gS fd rqe eq>s pqukSfr nsusa fudys Fks u vc fn[kkrk gwWa fd eSa D;k oLrq gwWa \ vr% tks Hkh HkDr cuuk pkgrk gS bu lc fu;eksa dk ikyu djds HkfDr ds lgh rfjdk viuk,a ;fn dksbZ HkfDr djuk pkgrk gS ]ijarq 4 fu;e dfBu gksusa ds dkj.k ugha dj ikrs gSa A rks mldk mik; gS /khjs&/khjs NksM+us dk iz;kl djuk pkfg, A ,d&,d oLrq NksM+uk pkfg, A vkSj og Hkh /khjs&/khjs A tSls dksbZ ,d fnu esa 20 flxjsV ih jgk gks rks mudks ;g dgk tk; fd rqe izfrfnu d`ik djds fnu esa 10 fcM+h ihft, rks vks lksp ldrk gS fd ns[kks Lokehth Hkh fcM+h ihus ls euk ugha dj jgk gS A ysfdu ge tkurs gSa fd mls ge 10 fcM+h ls NqM+k jgs gSa A blh rjg dh uhfr vkSj Hkh txg viukbZ tk ldrh gS A gjs d`".k !

6 ekyk jkst ti djus ls gekjh lkjh vkf/k vkSj O;kf/k nwj gks tk,xh A ;g rks dsoy 'kkjhfjd  ykHk ek= gSa ijaUrq blls Hkh vf/kd ;s fd Hkxoku~ nkl ds :i esa vxys thou esa Hkxoku~ ds ikl jgsaxs A vkSj lq[kh gks tk,axs A 16 ekyk ls rkRi;Z lksyg ckj 108euds okyh tius dh ekyk ls gS A vFkkZr~ ,d rqylh ;k dne dh ekyk gksrh gS mlesa 108 eudk gksrh gS A mlesa ,d eudk esa ,d ckj iwjk gjs d`".k eagkea= ;kuh &gjs d`".k gjs d`".k d`".k d`".k gjs gjs A gjs jke gjs jke jke jke gjs gjs AA

 dk ti djuk gS A ;g d`".k izse iznku djus okyh loZ lQyrk iznku djus okyh d`".k ds leLr xq.ksa ls foHkwf"kr ea=jkt gS A ;fn dksbZ izkjaHk esa 16 ekyk ugha dj ldrk rks 1 2 ;k ftruk mlls gks ldrk gS mruk gh djs ]ijarq pkj fu;e ds lkFk A ;s ugha fd ekal [kkuk Hkh pkyw j[ksa gSa NksM+us dk uke gh ugha ys jgs gS vkSj lkFk&lkFk Hkxoku~ dk uke Hkh ys jgs gSa A Hkxoku~uke ykHk vo'; nsrk gS ijarq ge ;fn  Hkxoku~ ds uke ls gh Ny djuk pkgrs gSa rks HkxoUuke mldk mruk lgk;rk ugha djsaxk ftruk fd djuk pkfg, AHkxoku~ ds uke esa n'k vijk/kksa esa ,d vijk/k gS uke ds cy ij iki djuk A Hkxoku~ uke esa tks n'k vijk/k curs gS tks bl izdkj gSa &

1&ifo= HkxoUuke dk izpkj djus ds fy, thou leiZ.k djus okys egkHkkxorksa dh fuank djuk A

2&f'ko&cz vkfn nsoksa ds ukeksa dks Hkxoku~ fo".kq ds ukeksa ds cjkcj vFkok mlls Lora= le>uk A vFkkZr~ f'koth czkth vkfn lHkh Hkxoku~ fo".kq ds cjkcj ugha A ijarq Hkxoku~ ls  i`Fkd dksbZ nsork ;k nsoh Hkh  ugha gSa blfy, mudk dHkh vuknj ugha djuk pkfg, A ysfdu lkFk&lkFk ;s Hkh tkuus dh Hkwy ugha djuh pkfg, fd lHkh nsork Hkxoku~ gSa ;k gks ldrs gSa ugha A ,slk ugha  gS A nsork 'kk[kk&iz'kk[kkvksa tSls gSa A vkSj Hkxoku~ tM+ ds tSlk le>uh pkfg, u ge nsorkvksa frjLdkj djds jg ldrs gS vkSj mudks ,d le>us dh Hkwy dj ldrs gSa A nsork lHkh Hkxoku~ nkl gSa bl l`f"V ds vusd foHkkxksa ds Lokeh gSa A ijarq nsork lkjh l`f"V ds Lokeh ugha gSa A lkjh l`f"V ds rks Lokeh Hkxoku~ gSa A

3&xq: dh vkKk dk dh vogsyuk djuk A

4&oSfnd 'kkL=ksa ,oa izek.kksa dk [k.Mu djuk A osn ds tks izek.k gSa mldk [k.Mu djuk Hkxoku~ dks gh pquksrh nsuk gS D;ksafd osn Hkxoku~ dh eq[k ls izdV gS A Hkxoku~ osn esa tks Hkh ckr fd;s gSa ogh lR; gS Hkys ge mls u le>us ds dkj.k [k.Mu djrs gSa A ysfdu Hkxoku~ ls vf/kd fdls Kku gS \ os dHkh Hkh dksbZ ckr >wB cksy gh ugha ldrs A vr% osn ds tks ckr gS ;k izek.k gS og v{kj'k% lR; gS blfy, mudk [k.Mu ugha djuk pkfg, blls uke vijk/k gksrk gS A

5& gjs d`".k eagkea= ds tki dks dkYifud le>uk A

6&ifo= HkxoUuke esa vFkZokn dk vkjksi A 

7& uke ds cy ij iki djuk A

8&HkxoUuke ds ti dks osnksa esa of.kZr 'kqHk ldke deZ ;k deZdk.M ds leku le>uk A

9&vJ)kyq dks HkxoUuke dh efgek lqukuk A

10&HkxokUuke ti esa iw.Z fo'okl u gksuk ]vkSj bldh bruh vxk/k efgek luus ij Hkh HkkSfrd vklfDr cuk;s j[kuk A

vius dks oS".ko le>us okys izR;sd HkDr dks bu lc vijk/kksa ls cpuk pkfg, ] ftlls 'kh?kz vfHk"V flf)izkIr gks A

vkSj Jhen~ Hkkxore~ dk ;k Hkxon~xhrk ;Fkk:i dk tks fd JhyizHkqiknth }kjk bLdkWu ea miyC/k gS ]v/;;u djuk pkfg, A ;g mlh rjg ls v/;;u gksuk pkfg, tSls fd ge jkst le; es [kkrs gSa oSls jkst v/;;u vko';d gS A vius ?kj esa Hkh NksVk lk Hkxoku~ dk eafnj cuk dj vkSj vf/kd Hkxon HkfDr fd;k tk ldrk gS A bl nks fnu dh ftanxh esa gesa irk ugha dc bl 'kjhj dk volku djuk iM+s ] vr% thou jgrs gh ijyksd lq/kkj ysuk pkfg, A gjs d`".k !

zlkn jkst [kkuk pkfg, A D;ksafd izlkn [kkus ls Hkxoku~ dk Hktu djus  dh cqf) vkrh gS A vkSj ge Hkxoku~ dks Bhd ls tku ldrs gS A vr% izlkn lkekU; Hkkstu ugha gS A tSlk fd igys ge dg vk;s gSa pkj fu;eksa esa fd ekal] eNyh]v.Mk]I;kt]yglwu

vkfn Hkxoku~ dks vfiZr ugha fd;s tk ldrs A D;ksafd

;s lc reksxq.kh Hkkstu gSa A blds vykok tks inkFkZ lrksxq.k gksa mls idkdj Hkxoku~ dks viZ.k djuk pkfg,

tSls fd nq/k]ngh]?kh]eD[ku]lCth;kWa] pkoy]xsagw ]dqN elkys vkfn A ;s lc [kkus dh oLrq,a Hkxoku~ dks Hkksx yxkus ;ksX;  gSa A [kkuk rks [kkuk lHkh dks vkrk gksxk ijUrq Hkxoku~ dks Hkksx yxkus ;ksX; ;g cgqr gh egRoiw.kZ ckr gS A ge ;gka ij vfr l{ksi esa dqN ckrksa ij crk,axs tks vfr egRoiw.kZ gS & HkfDr dk eryc viuk LokFkZ ugha gksrk A vr% Hkkstu Hkxoku~ ds fy, gh gS ,slk lksp dj idkus okys ekrkvksa lkspuk pkfg, A rc ;g Hkh ckr /;ku j[kuk gksxk fd Hkxoku~ dks D;k vPNk yxrk gS dHkh Hkh ges ekal vkfn mijksDr rkelh oLrq rks gksuk gh ugha pkfg, ] lkFk esa ;g Hkh /;ku j[kuk vko';d gksxk fd dqN ckgj ls cus cuk;s elkys vkrs gSa mlesa izk;% yglwu ;k I;kt vkfn feyk gksrk gS A vr% [kjhnus ds igys ml idsV dk ?kVd vo'; ns[k ysuk pkfg, A lcls mRre fof/k rks ;g gS fd ?kj esa gh elkyk rS;kj fd;k tk; rks vPNk gksxk A Hkkstu dks dHkh Hkh 3 ?k.Vk ls vf/kd le; okyk Hkksx u yxk;k tk;  tks tYnh [kjkc gksus okyk gks A tSls jkbl ]lCth feBkbZ;kW cgqr nsj rd Bhd jg ldrh gSa vr% mldks ckn esa Hkh yxk;k tk;sxk rks dksbZ gtZ ugha A  ;gkWa rd rks csfld fof/k fn;k x;k Hktu ds fy, ftldk vey dksbZ Hkh HkDr ?kj esa ;k ou ;k 'kgj esa Hkh dj ldrk gS A

 

................................................

 

gjs d`".k gjs d`".k d`".k d`".k gjs gjs A gjs jke gjs jke jke jke gjs gjs AA

 

  xzaFkky;   fp= & izn'kZuh bLdkWu 'kk[kk,a bLdkWu vkidk Hkh

d`".kd.kkZe`r

yksdydE;qfuVh pkjfu;e vk;qosZn ij/keZ tUee`R;qlsijs
  oS".ko dysaMj izopu&fyf[kr bLdkWu tky iqV   bLdkWu ds dk;Z mins'kke`r HktupfUnzdk xq#ijaijk laLdkj d`".kHkkoukizcksf/kuh d`".kHkDrcusa

 

                              

 

Install Fonts / Goloka

Rm rat fuU tht CdJtl fUK fUt rlg dtu˜tufU J”tJl Otb fUtu ”Ntogt dgt ni š stu rfU mJtuoa cifwUX Otb ni š CdJtl fuU Rme Otb fuU r˜Y nbuk Rm blwg ”un mu mtOlt fUhfuU fUKCtJltCtrJ„ ntufUh stlu fUe RAt fUhle atrngu š gne seJl fUt mth mJoJ ni š

 
 

Vrindavan lila

Rm rat fuU tht CdJtl fUK fUt rlg ˜e˜t fUt dtuvegt fuU mtƒ rJnth fUt ratK rfUgt dgt ni š gn Jne Otb ni stu dtu˜tufU fuU ltb mu Nttt tht stlt st„t ni š gnt l sb ntu„t ni ,ytih l bgw ,Jhl gn Nw ytbtyt fUt ytih vhb ytbt efUK CdJtl fUt rlg rJnth ni gntk l „tu cwZtvt ni ytih l htud, gnt Nheh rlg 16 mt˜ fuU Wb simt ytih mra”tlk” Nheh ntu„t ni š gnt Jne st mfU„t ni stu Rm seJl b CdJtl fUK fUt Œub vqJofU mtht seJl muJt rfUgt ni ytih CdJtl fUK fuU r˜gu ”w:F mnt ni š