Srila Goswami pada's Pranam prayer

Nama  Rasa Rasikaya Sri Radhikayai priyatmane

Premabhakti Rasa pradakaya Nitai iti namine

 

Srila Goswami pada's Pranam prayer

Nama  Rasa Rasikaya Sri Radhikayai priyatmane

Premabhakti Rasa pradakaya Nitai iti namine

 

Srila Goswami pada's Pranam prayer

Nama  Rasa Rasikaya Sri Radhikayai priyatmane

Premabhakti Rasa pradakaya Nitai iti namine

 

Srila Goswami pada's Pranam prayer

Nama  Rasa Rasikaya Sri Radhikayai priyatmane

Premabhakti Rasa pradakaya Nitai iti namine

 

Srila Goswami pada's Pranam prayer

Nama  Rasa Rasikaya Sri Radhikayai priyatmane

Premabhakti Rasa pradakaya Nitai iti namine