ij/keZ

laLdkj     gjs d`".k gjs d`".k d`".k d`".k gjs gjs A gjs jke gjs jke jke jke gjs gjs AA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

bLdkWu fo'o tky iqVe~ 

  oS".ko dysaMj  bLdkWu tky iqV    bLdkWu 'kk[kk,a bLdkWu ds dk;Z bLdkWu vkidk Hkh

l oS iqalka ijks /keksZ ;rks HkfDrj v/kks{kts A vgSrqfd vizfrgrk ;;kRek lqizflnfrAA

**lEiw.kZ ekuork ds fy, /keZ ogh gS ftlds }kjk lkjs euq"; fnO; Hkxoku~ dh izsek HkfDr izkIr dj ldsa A ,slh HkfDr vgsrqfd rFkk v[k.M gksuh pkfg, ftlls vkRek iw.kZr;k larq"V gks lds  A]]

   izopu & fyf[kr       xzaFkky;      fp=izn'kZuh

laLdkj 11


.EaIsa%yanaarayaNa pUjaa .

! tt\ sat\ .

XaantakarM BaujaMgaXayanaM pd\manaaBaM sauroXama\ .

ivaXvaaQaarM gaganasadRXaM maoGavaNa-M XauBaagaM ..

laxmaIkantM kmalanayanaM yaaoigaiBarQyaanagamyama\ .

vando ivaYNau BavaBayahrM sava-laaokOknaaqama\ ..

Aacamainayama\ :

! koXavaaya nama: .! maaQavaaya nama: . ! naarayaNaaya nama: .

jap kroM:

! Apiva~: piva~ao vaa savaa-vasqaaM gatao|ipvaa .

ya: smarot\ puNDirkaxaM saa baa*yaaByantr: Xauica:..

EaI ivaYNau EaIivaYNau EaIivaYNau ..

Qyaanama\ :

Xau@laama\ varQarM dovama\ Xau@lavaNa-M catuBau-jama\..

p`sannavadnama\ Qyaayaot\ sava-ivaGnaaopXaantyao ..1..

laBastoYaaM jayastoYaaM kutstoYaaM prajaya ..

yaoYaaM[indvarXyaamaao )d\yasqaao janaad-na ..2..

ya~ yaaogaoXvar kRYNaao ya~ paqa- QanauQa-r..

t~ EaIivajayaao BaUitr Qauvaa-inaitrmaitr mama ..3..

 

saMklp:

Axat , puYp , gaMQa , jala , dixaNaa .

jap kroM:

! nama: prmaa%manao , EaIpu$Yaao%tmaaya ,

EaIivaYNaura&aya , p`vat-maanao ba`*maNaao iWityao praQao- ,

EaI Xvaot varah klpo , vaOvaXvat manvantro , AYTivaMXa%tmao

kilayaugao p`qama carNao jambauWIpo , Amairka KNDo

,Aayaa-vat-sya ek doXaanantrgato ,

xao~o

saMva%saro

maasao

pxao

itqaaO

vaasaro

yaqaa lagna mauhut- yaaoga krNainvato naamaa|hma\ .

sava-ivaQa pID,a inavaRit pUva-k ivaflapu~d , dInavat\ xaINa

QanaQaanya , samaRQyaaqa-M saklasya jagat . klyaaNaaqa-ma\ ca gaNapit ,

navaga`h Aaid ,, pUjana\ pUva-kM ,EaIsa%ya naarayaNa pUjanaM kirsyao .

gaNapit Qyaanama\ Aa*vyaaqa-ma\ .

jap kroM :

ivaGnaoXvaraya vardaya sava-ip`ya lambaaodraya saklajagad\ dovataya .

naagaanaaya Eauitya& ivaBaUiYataya gaaOirsautaya gaNanaaqa namaaonamasto..

! BaUBau-va: sva: svaaha gaNapto [hagacC .

[haitYz saup`itYzao Bava mama pUjaama\ ga`hNama\ ku$ .

! gaR*Nant gaNapto gva=\ *vaamaho .

ip`yanaaqaip`yapit gva=\*vaamaho..

inaiaQanantva inaiQapit gva=\ *vaamaho .

vaasaao maama Ah-&aina gava-d%vamaisa gava-dma\ ..

YaaoD\Xaaopcaar ko Wara Bagavaana\ kI pUjaa :

! paVma\ .

! Agya-ma\ .

! Aacamainayama\ .

! snaainayama\ .

! maaMgailakvas~ma\ .

! gaMnQama\ .

! Axatma\ .

! puYpaiNa .

! QaUpma\ .

! dIpma\ .

! naOvaoVma\ .

! Aacamainayama\ .

! tambaUlama\ .

! flaaina .

! dixaNaa .

! puYpaHjailama\ .

vak`tuND mahakaya saUya-kaoiT samap`Ba .

inaiva-GnaM ku$ mao dova sava-kayao-Yau sava-da ..

navaga`h pUjaa :

Ap-Na kroM candna puYp gaMnQa Aaid :

! BaUBau-va: sva: svaaha . saUyaa-ya [hagacC [haitYz.

saup`itYzao Bava mama pujaaM gaRhaNa..

! BaUBau-va: sva: svaaha . cand` [hagacC [haitYz.

saup`itYzao Bava mama pujaaM gaRhaNa..

! BaUBau-va: sva: svaaha . BaaOma [hagacC [haitYz .

saup`itYzao Bava mama pujaaM gaRhaNa..

! BaUBau-va: sva: svaaha . bauw [hagacC [haitYz .

saup`itYzao Bava mama pujaaM gaRhaNa..

! BaUBau-va: sva: svaaha . vaRhspit [hagacC [haitYz .

saup`itYzao Bava mama pujaaM gaRhaNa..

! BaUBau-va: sva: svaaha . Xauk` [hagacC [haitYz .

saup`itYzao Bava mama pujaa gaRhaNa..

! BaUBau-va: sva: svaaha . Xaina [hagacC [haitYz .

saup`itYzao Bava mama pujaa gaRhaNa..

! BaUBau-va: sva: svaaha . rahu [hagacC [haitYz .

saup`itYzao Bava mama pujaa gaRhaNa..

! BaUBau-va: sva: svaaha . kotu [hagacC [haitYz .

saup`itYzao Bava mama pujaa gaRhaNa..

YaaoD\Xaaopcaar Wara naaO ga`haoM kI pUjaa :

! paVma\ .

! Agya-ma\ .

! Aacamainayama\ .

! snaainayama\ .

! maaMgailakvas~ma\ .

! gaMnQama\ .

! Axatma\ .

! puYpaiNa .

! QaUpma\ .

! dIpma\ .

! naOvaoVma\ .

! Aacamainayama\ .

! tambaUlama\ .

! flaaina .

! dixaNaa .

! puYpaHjailama\ .

sa%yanaarayaNa Bagavaana\ ka Qyaana :

QyaayaostM punaaittM gauNa~yao samainvatM .

laaoknaaqa i~laaokoXa kaOstuBaBarNamahirma\..

 

naIlavaNa-M pItvas~M EaIva%sya ptuBaUiYatma\.

GaaoivandM gaaokulaanandM ba`*maadaO riva vaindtma\..

! ivaYNau ArdvtI ivaYNau snap`oYzao ivaYNau .

svaIrapI ivaYNau Qa`umavtI ivaYNavao%va ..

! BaUBau-va:sva: svaaha .ivYNau [hagacC [haitYz .

saup`itYzao Bava mama pujaa gaRhaNa..

 

YaaoD\Xaaopcaar pUjanama\

naarayaNa namasto|stu Bavadu:Kinavaark.

paVM gaRhaNa dovaoYau mama saaO#yaM ivavardya ..paVM samap-yaaima ..

vya>avya> sa$pyaa ?iYakptyao nama: .

mayaa inariQapao Ba@%yaa AaraQyaM p`itgaRhItma\.. AGya-M samap-yaaima .

sava-tIqa-M mayaa yau@tM saulanQaIma\ inama-la jalama\ .

talyaM kilptM dovama\ samyaga\ samyak\ taoyama\ ..Aacamainayama\ samap-yaaima.

snaanaM sauQvaaodkO dova gaRhaNa pu$Yaao%tma\ .

Anaaqa naaqa sava-& naarayaNa janaad-na .. snaanaM samap-yaaima .

pyaaodiQa GaRtM caOva maQau ca Xak-rayautM .

pHcaamaRtM mayaainatM snaanaaqa-M p`itgaRhItma\ ..pHcaamaRt samap-yaaima .

mandaiknd isayaad\vair sava-paphrM XauBama.

XarIrM kilptM dovaM snaanaaqa-M p`itgaRhItma\ ..Xauwaodk samap-yaaima .

vaodXau@tsmayau@to ya&samasamainvato .

sava- varana\ p`dodova vaasasaI p`itgaRhItma\ ..vas~M samap-yaaima .

ba`*maaivaYNaumahoXvaonaao inarivad ba`*masaU~kma\ .

ya&aopvaIt danaona ip`yatM kmalaM pit ..ya&aopvaItM samap-yaaima .

EaIKNDM candnaM idvyaM ganQaaZ\yaM saumanaaohrma\ .

ivalaopnama\ samaaEaot\ candnaM p`itgaRhItma\ ..candnaM samap-yaaima .

maalyagQaI sauganQaIina maaila%yaaid vaO p`Bau .

mayaa)%yaaina pujaaqa-M puYpaiNa p`itgaRhItma\ ..puYpaiNa samap-yaaima.

vanaspit rsaaod\Bautao ganQaaZ\yaao ganQa]%tmaM .

AaGa`oya: sava- dovaanaama\ Qaupao|yaM p`itgaR)yatama\ ..QaUpM samap-yaaima .

saajyaM ca vait-saMyau>M vai*nanaa yaaoijatM mayaa .

dIpM gaRhaNa dovaoXa ~Olaao@yaitimaraph\..dIpM dXa-yaaima .

)idpakyaao maa BaivaYyannama\ payaosanna ca sasaHcarma\ .

naanaaivaQaO: ca naOvaoVma\ ivaYNaao: mao p`itgaR(tama\ ..naOvaoVma\ samap-yaaima .

sava-pap hrM idvyaM gaMgaoya inama-la jalama\ .

AacamaanaM mayaa d%tM gaRhItM pu$Yaao%tma\ ..Aacamainayama samap-yaaima .

[dM fla mayaa dovasqaaipt pu$%sa tva .

tonaaM mao saflaaiPtr Bagavad\ janmaina janmaO: ..flaaina samap-yaaima .

pugaIflama\ mahaidvyaM naagavailla dlaOryautma\ .

elaa AkuNaa-idsaOyau@tM tambaUlama\ p`itgaR(tama\ ..tambaUlama\ samap-yaaima .

ihrNyagaBa- gaBa-sqaM hovaIjama\ ivaBavasaao .

Anant pUNa-fladovata sauXaaint p`ayacC mao .. dixaNaa samap-yaaima .

cand`aid%yaao ca QariNa ivad\yaudignasqaqaOva ca .

tmaova savaao-%sao AartI@yaM p`itgaR(tama\ .. AartI@yaM samap-yaaima .

 

fUla laokr Bagavana\ ivaYNau AaOr sa%yanaarayaNa Bagavaana\ kao Ap-Na kroM :

yanmayaa Bai@tyau@tona p~M puYpM flaM jalaM .

inavaoidtma ca naOvaoVma\ td\gaR*Nama\ Anaukmpyaa ..

man~hInaM ik`yaahInaM Bai>hInaM janaad-na.

ya%pUijatM mayaa dova pirpUNa- td\ Astu mao ..

AmaaoGaM gauNaaittM gaaoivandM ga$D,QvajaM .

janaad-naM janaaittM jaanakIM vallaBaaM hirM..

p`Namaaima sada Ba@%yaa naarayaNa:At:prma\.

dud-mao ivaYamao Gaaoro Xa~uiBa: piripiD,to ..

inaYzar%t savao-Yau tqaa inaYza baa*yaoYau ca .

naamaaina etaina saMikt-na[va [iPsatM flamaayauayat\ ..

sa%yanaarayaNama dovama\ vando|hM kmalama\ p`Bauma\ .

ilalayaaivattM ivaXvama\ yaona\ tsmaO namaao nama: .

dird`ao laBato BaItM vad\QaaomauK cao%vanaQanaat\

BaItao Bayaat\ p`mauHcaot\ sa%ya maova AXaMXaya:..

#it smaPtm!

. Aw sTynaray[pUjnm! .

Xyanm! >

zaNtakar< -ujzyn< pna-< surez< ivZvaxar< ggnsd&z< me"v[R< zu-am! ,

lmIkant< kmlnyn< yaeigi-XyaRngMy< vNde iv:[u< -v-yhr< svRlaekEknawm! .

IsTynaray[devtayE nm> Xyanm! kraeim .

k&:[ ka Awva iv:[u ka Aavahn>

Aavahyet! t< gfaepiriSwt< rmaxRdeh< surrajviNdtm! ,

k<saNtk< cgdaBjhSt< -jaim dev< vsudevsunum! .

I is Aavahn< kraeim ,

Aasnm! >

rMy< suzae-n< idVy< svRsaEOykr< zu-m! ,

Aasn< c mya dTt< g&ha[ prmer . I s Aasnm! ddaim ,

padyae> pa*m! >

%:[aedk< inmRl< c svRsaEgNXys<yutm! ,

pad]alnawaRy dTt< me itg&tam!. I s pa*ae> pa*> smpRyaim ,

AyR >

AyR< g&ha[ devez gNxpu:pa]tE sh ,

k[akr me dev g&ha[ayR nmae=Stu te . I s hStyae> AyR <smpRyaim ,

Aacmnm! >

svRtIwR smayuKt< sug<ix inmRl< jlm! ,

AacMyta< myadTt< g&ha[ prmer . I s Aacmnm! smpRyaim ,

Snanm! >

g<gasrSvtIrevapyae:[InmRdajlE> ,

Snaiptae=is mya dev twa zaiNt< ku:v me . I s Snanm! smpRyaim ,

py> Snanm! >

kamxenu s<muUt< sveR;a< jIvn< prm! ,

pavn< y}hetu py> SnanawRm! AipRtm! .

dix Snan >

pyStu smud!-Ut< mxuraMl< ziz-m! ,

dXyanIt< mya dev SnanawR< ig&tam!. I s dixSnan< smpRyaim ,

"&tSnanm! >

nvnItsmuTpNn< svRsNtae; karkm! ,

"&t< tu_y< daSyaim SnanawR< itg&tam! .I s "&t Snan< smpRyaim .

mxu Snanm! >

tpu:psmuut< suSvadu mxur< mxu ,

tej> pui:qkr< idVy< SnanawR< itg&tam! . I s mxuSnan< smpRyaim ,

zkRra Snanm! >

#]usarsmuuta zkRra pui:qkairka ,

mlaphairka idVya SnanawR<itg&tam! . I s zkRra Snanm! ,

zuaedk Snanm! >

g<gajlsm< zIt< ndItIwRsmuvm!,

SnanawR< c mya dTt< g&ta< prmer . I s zuaedkSnan< smpRyaim ,

vSm! >

svR-U;aixke saEMye laeklJja invar[e ,

myaepsaidte tu_y< vassI itg&tam! . I s vSaepvSe smpRyaim ,

y}aepvItm! >

nvi-SmNtui-yuRKt< igu[ devtamym! ,

%pvIt< mya dTt< g&ha[ prmer . I s y}aepvitm! smpRyaim ,

gNxm! >

Io{f< cNdn< idVy< gNxaF!(< sumnaehrm! ,

ivlepn< sue:Q< cNdn< itg&tam! . I s gNx< smpRyaim ,

ku<kum< >

kamnaidVy< kaimNya> kams<-vm! ,

ku<kumenaicRtae dev Iyta< prmer . I s ku<kum< smpRyaim ,

A]ta>

A]ta sure:Q ku<kumaKta> suzaei-ta> ,

mya inveidta -KTya g&ha[ prmer . I s A]tan! smpRyaim ,

pu:pai[>

sumaLyain sugNxIin malTyadIin vE -ae ,

myatain pUjawR< pu:pi[ g&tam! . I s pu:pi[ smpRyaim ,

tulsI pm! >

tulsI< hempa< c rTnpa c mIrm! ,

-vmae]d< tu-ympRyaim hiriyam! . I s tulsI dlain smpRyaim ,

saE-aGy Vym ! >

AvIlmayu;ae v&iguRlal< IitvxRnm! ,

isNdUre[ smayuKt< g&tam! prmer . I s saE-aGy Vy< smpRyaim ,

xUpm! >

vnSpitrsaeUtae gNxaF!(ae gNx %Ttmm! ,

Aaey > svRdevana< xUpae=y< itg&tam! . I s xupm! Aaapyaim ,

dIpm! >

saJy< c vitRs<yuKt< vina yaeijt< mya ,

dIp< g&ha[ devez ElaeKyitimraph . I s dIp< dzRyaim ,

nEve*< smpRyaim>

)idpakyaao maa BaivaYyannama\ payaosanna ca sasaHcarma\ .

naanaaivaQaO: ca naOvaoVma\ ivaYNaao: mao p`itgaR(tama\ ..naOvaoVma\ samap-yaaima .

nmSkar>

sTynaray[dev< vNde=h< kamd< -um! ,

lIlya ivtt< iv< yen tSmE nmae nm>.

hSte jlmady >

pUvRs<kLp Anusare[ k&ten pUvR pUjn kmR[a IsTynaray[ Iytam! .

. Aw srSvtI Vyas pUjnm! .

Worship the puja book representing Mother Sarasvati.

I srSvTyE nm>

G<ax< smpRyaim .

Pau:pmala smpRyaim

While worshiping mother sarasvati with dhupam, dhipam, naiveddhyam and dakshina, chant the following mantra:

` ya kuNdeNdutu;arharxvla ya zuvSav&ta

ya vI[avrd{fmi{ftkra ya Zvetpasna ,

ya aCyutz<kr-&iti-r!dRevE> sda viNdta

sa mam patu srSvtI -gvtI in>ze;jaf!(apha .

.Aw Vyas a[pUjnm<<.

IVyas naray[ay nm> gNxa> paNtu saELy< caStu ,

I Vyasnaray[ay nm> A]ta> paNtu Aayu:ymStu.

IVyas naray[ay nm> pu:pai[ paNtu sueyae=Stu .

nmae=Stu te Vyas ivzalbue )ularivNdaytpneat!,

yen Tvya -arttElpU[R> Jvailtae }anmy> dIp> .

.#it Vyas< sMaWyR sTynaray[ay kwa arM-> .

hSte jlmaday s<kLp>

Aw I sTynaray[aySy pUTyRwR IsTynaray[ mihma}anawR < c IsTynaray[kwav[mh< kir:ye ,

tt> SvSwae maEnI -UTva kwa< &[uyat! mnis c ,

` nmae -gvte vasudevay , #it m<Sy jp< kuyaRt! .

#it smaPtm!

Sri Satyanarayan Story:

Once Shownak and 88, 000 other rishis assembled at the forest Naimisharanya and asked Maharishi Sootha, the narrator of the Puranas: "Oh! Maharishi, please tell us how mankind can attain salvation."

Maharishi Sootha answered: "Once Narada Muni asked Lord Vishnu, the consort of Laksmi, the same question. I will tell you what Lord Vishnu told Narada, so listen carefully:

Once Narada, during one of his sojourns to the various worlds, came to earth. There he saw the people suffering as a result of their past deeds. To alleviate their sufferings and bring them salvation, Narada travelled to Vishnu Loka. There he found Lord Vishnu adorned with conch, Chakra, Gada and Lotus in his four hands and a Garland around his neck. Narada spoke humbly:

"O Supreme Lord, the saviour of the destitute and the troubled! I surrender at your lotus feet."

Lord Vishnu: "Narada, why have you come here? Tell me what you want and I will fulfill your wishes."

To which Narada replied, "O Bhagavan, people in earth are suffering in many ways as a result of their own past sinful deeds. Please bestow your mercy and reveal to me how they can be helped."

Lord Vishnu replied, "O Narada, mankind can rid itself of all sorrows by performing a worship call Satya Narayan Puja. This puja, when performed according to religious rites, will bring happiness, peace of mind and wealth in this life and salvation beyond."

On hearing this Narada was filled with joy and addressed Lord Vishnu thusly: "O Lord, in your infinite grace please tell me the details of the puja that you just mentioned--how and when to perform and who has performed it in the past."

Lord Vishnu answered: "This puja can be performed any month on a full moon day. One must gather ones friends and relatives and perform the puja with devotion and offer fruits, ghee, milk, curd, butter, wheat flower, sugar, and honey to me. After the puja is over, he must read the Satya Narayan Katha and distribute Prasad to everybody. If the puja is thus performed, it will bring fulfillment of ones wishes. Particularlly in the kali yuga, this puja brings contentment.

Chapter two:

Maharshi Sootha continued addressing the assembled rishis, "O Rishis, I will tell you who has absorbed the Satya Narayan kath in the past:

Once, there lived a very poor Brahman in the beautiful city of Kashi. Plagued by acute hunger, he used to wander about here and there everyday.

Lord Vishnu took the form of the old man, appeared before the poor Brahman and asked: "Friend, why are you wondering aimlessly?"

The poor Brahman replied "Sir, I am a very poor man. Unable to bare the pains of hunger, I beg for arms. Sir, if you know a way out of this misery, please tell me."

Whereupon Lord Vishnu, who was in the guise of an old man replied "O Brahman, Lord Satya Narayan grants his devotees wishes and removes their sorrow. So, you should perform his puja and get the benefit." Lord Vishnu then explained the details of Satya Narayan Vrata to the poor Brahman and disappeared.

The poor Brahman immediately resolved to performed the puja. After a sleepless night, he got up early in the morning and went to beg for alms. His mind was fixed only on the one thing, namely the puja. That day he got lots of money with which he bought fruits and milk, curd and honey and performed the puja with his relatives and friends. With Lord Narayans grace he was free from poverty and lived a contented life. Every month on full moon day he performed the same worship and finally attained moksha (salvation).

Maharshi Sootha thus told the assembled rishis the story, which originally was narrated by Lord Vishnu to Narada Muni. Rishis again addressed Maharishi Sootha: "Oh, great one, please tell us in detail who else performed the puja."

Maharshi Sootha continued: One day when the poor Brahman from kashi was observing the Satya Narayan Vrata, a wood cutter entered his house and asked for water. Seeing the Brahman performing the puja, the wood cutter enquired what the puja was about and what good it would bring. The Brahmin, who had Lord Narayans grace, spoke: "This is called Satya Narayan Vrata. Anyone who observes this Vrata will get all riches. I myself have been bestowed with wealth." The wood cutter was delighted to hear this. He learned the proper way to perform the puja at the Prasad that was offered, and went his way.

With Lord Satya Narayan on his mind, the wood cutter resolved that he would observe the vrata with whatever he was going to make by selling firewood that day. He went to the part of the city where rich peaple lived, sold the firewood and made twice the normal profit. Pleased with his luck, the wood cutter bought bananas, sugar, ghee, milk, curd, honey and wheat flour and performed the Satya Narayan puja with his friends and relatives. By Lord Narayans grace he acquired enormous wealth lived comfortably and attain Moksha (salvation).

Chapter three:

Maharshi Sootha continued: "Oh, best of ascetics, I will now tell you the story further. In the old days there lived a wise king by the name of Ulka Mukha. He had mastered all his senses and always spoke the truth. He used to go through the temple every day and give the gift to the Brahman. His lotus faced wife was a pure and pious woman. One day the royal couple was performing the Satya Narayan puja at the bank of the river Badrashila. At that time a merchant by the name of Sadhu sailed by. Seeing the king performing some puja, Sadhu stopped his boat, got off and addressed the king humbly:

"Oh, King, would you kindly tell me what you are doing with such devotion and conscentration?"

The King replied, "Oh, Sadhu, I have no children. In order that I may be blessed with children, I am worshipping the all mighty Lord Satya Narayan."

On hearing this, Sadhu spoke humbly: "O King, please tell me how to perform the puja. I would like to observe the Vraja, as I too have no children."

The king told him all the details. Sadhu returned home, and with great joy told his wife that they would perform Satya Narayan Puja, which would fulfill their desire to have children. He then made a resolution to perform the puja after the child was born.

Then, by the Lords grace, Sadhus wife Leelavati conceived, and due course a beautiful daughter was born to them. They named the child Kalavati.

One day Leelavati reminded her husband of his promise to perform puja. Sadhu told his wife that he would do the puja at the time of daughters wedding and got busy with his work.

So time went on, and Kalavati grew up and blossomed in to a lovely girl. Sadhu sent out messengers to find a suitable bridegroom for his daughter. One of his messengers found a good natured and handsome boy in a Vaisya family from Kanchana Nagar. Sadhu found the boy to be a suitable match for Kalavati and celebrated his daughters wedding with great pomp and show. But Sadhu had completely forgotten about the Satya Narayan Puja and thus angered the Lord.

Then one day, Sadhu went on a business trip with his son-in-law. He stopped over at Ratnapur, which was ruled by the king Chandraketu. It was then that Lord Satya Narayan placed a curse on Sadhu.

As for the king, one day some thieves robbed his treasury and were running away. The kings souldiers began following them in hot pursuit. Those frightened thieves threw all the things they had robbed and escaped.

And where did these valuables happen to land? Right near Sadhu, who was with his son-in-law.

Finding the Kings treasure near them, the kings shouldiers arrested them and brought them before the King, who ordered them chained and thrown in prison.

Owing to the Lords Maya, nobody listened to what Sadhu had to say in his defence. King Chandraketu also confiscated all their merchandise.

Besides, Lord Narayans curse did not spare the wife Leelavati and daughter Kalavati. Some robbers broke into her house and Leelavati lost everything. So one day, when Kalavati was very hungry, she had to run out of the house to look for some food.

She wandered here and there and stopped at a house where Satya Narayan puja was being performed, staying there till the Puja was finished so she could eat the prasadam.

It was late night when Kalavati eventually got back home. Leelavati asked her daughter where she was been. Kalavati told her mother that she was listening to Satya Narayan Katha at a friends house.

Hearing this, Leelavati at once remembered her husbands promise to perform the puja. And this is why she began to perform Satya Narayan Vrata herself. She collected her relatives and friends and prayed to Lord Satya Narayan to forgive their sins.

Lord Satya Narayan was pleased with Leelavatis prayers. He appeared before King Chandraketu in his dream and told him to release the two merchants from prison, because they were not real thives. If the king failed to do so, Lord Narayan warned, his kingdom, wealth and children would all be destroyed.

Next morning, the king told his counselors about his dream and ordered Sadhu and his son-in-law to be released, talking to them gently, saying "You to have suffered a great deal because of your fate, but there is nothing to fear." He also returned their merchandise, giving them new clothes, gifts and bade them goodbye.

Chapter four:

Sadhu and son-inlaw loaded their boat with the riches given to them by the king and sailed homeward. But Lord Satya Narayan was not done with Sadhu and wanted to test Sadhu further.

In the form of an ascetic with a trident, he appeared before Sadhu and asked him what he was carrying in his boat. Without realizing that the ascetic was indeed Lord Narayan in disguise, Sadhu laughed mockingly and said, "You brahmin, were you thinking of stealing my things? We do not have any valuables in the boat except empty containers."

Whereupon Lord Narayan replied, "O Sadhu, so be it." The ascetic then departed in great haste and stood by the the bank of the river.

When Sadhu went into his boat, he discovered to his horror that the boats containers were endeed empty, just as he had falsely told the ascetic. Sadhu swooned at the sight but he was revived by his son-in-law who spoke: "This must be the curse of the ascetic. He must be a mystic. Lets go to him and ask his forgiveness." The two merchants then went to the bank of the river where the ascetic was meditating. They fell at his feet and repeatedly begged for his forgineness.

Pleased by Sadhus devotion, the Lord said, "Sadhu, do not weep. You suffer because you have broken your promise time and again"

On hearing this, Sadhu prayed to God, "Oh, O Lord, even Brhma and the other Devas who drowned in your Maya cannot comprehend your form completely. How can I, with my limited knowledge, comprehend your various forms? I pray according to my limited knowledge. Please show me your true form and bless me."

Upon hearing this prayer, God was pleased and granted his wishes, restoring his merchandise in the boat and disappeared.

The two merchants then joyfully sailed homeward. On reaching their hometown, they sent a messenger in advance to their wives, to inform them of their safe arrival.

Now this was the very hour Leelavati and daugheter Kalavati were performing Satyanaryan puja. So Kalavati quickly finished the puja, asking here mother to continue. She then hurried to the bank of the river to meet her husband. But in her eargerness to meet him, she forgot to eat the prasad.

This action of hers so angered Lord Satyanarayan, that he caused the ship with her husband to drown in the river. Fortunately, Sadhus life was spared.

Not finding her husband, Leelavati started weeping. All were wonderstruck and frightened. Sadhu was at a loss to know what to do.

Thinking that it was Lord Narayans Maya, he announced to everybody that he would perform Satya Narayan Puja and prayed to Lord Narayan again and again. At this, Lord Satyanarayan, the saviour of the sinners, was very pleased and said, "O Sadhu, your daughter did not eat the prasad in her haste to see her husband, so I made him and the boat disappear. Let her go home, take the prasad and retun." On hearing this, daughter Kalavati rushed to her house and took the prasad. When she returned to the seashore, she found to her joy her husband and the boat.

Then Sadhu refurned home happily with his relatives and performed the Satya Narayan Puja every full moon day. With Gods grace, he enjoyed all the comforts in his world and finally attained salvation.

Chapter five:

Maharishi Sootha continued: "Once there was a king called Tungajdhwaj who underwent a lot of misery after refusing the Satya Narayan Prasad.

"It happened one day after hunting, while he was resting under a shady tree. Some cowherds were happily performing Satya Narayan Puja nearby. The king, in his vanity, refused the prasad they offered him.

"When he returned, he found that his kindom, his 100 sons, his wealth and everything was destroyed. Then it occourred to him that Lord Satya Narayan was probably angry with him. He went back to the cowherds, prostrated himself before Lord Satya Narayan and performed the puja with great devotion. So Lord Satya Narayan showered his blessings and the king regained everything he had lost earlier. He lived happily and reached Vaikuntha after death."

Maharishi Sootha concluded: "O holy men, I have narrated to you the Satya Narayan Katha which was originally told by Lord Vishnu to Narada Muni. By observing this Vrata, mankind can attain salvation. In this Kaliyuga, observance of the rata can lead to gratification of ones wishes."

Thus ended the narration by Maharishi Sootha, after which Shownak and other rishis returned to their respective places.

.IsTynaray[jI kI AartI .

` jy lmI rm[ , SvamI jy lmI rm[ ,

sTynaray[ SvamI , jnpatk har[ .1.

rTn gi[t is<hasn , Aut Dib raje ,

nard krta intNtr , "{qa Xvin baje .2.

kq -ye kil kar[ , ij kae dzR idyae ,

bUFa pi{ft bnkr , k<cn mhl ikyae .3.

dubRl -Il ikrat , ijn pr k&pa kir ,

cNcUf @k raja , ijnkI ivPpit hir .4.

vEZy mnaerw paiy , puin a tj dInI ,

sae )l -aeGyae , -ujI i)r Stuit kIiNh .

-av -iKt ke kar[ , ][ ][ p xrae ,

a xar[ kINhI< , itn kae kayR krae . 6.

Gval bal s<g raja , vn me< -iKt krI ,

mnvaiDt )l idna , dIndyal hrI .

cFt sad svaya , kdlI )l meva ,

xup dIp tulsI se , rajI sTydeva .8.

sTynaray[jI kI AartI , jae kae$ gave ,

-jn dar mnsuo , mnvaiDt )l pave .

#it smaPtm!

GaCD gCD sure:Q SvSwanm prmeZvr, ba rmaedevSt gCD hutasn>.

Take Pancamrita and prasadam.

This puja consists of two distinct parts. In the first part, pujas are performed to Lord Ganesh, to Navagraha, to Ashtadikpalaka, to Panchalokapalakas and to SatyaNarayan, the second part consists of recital of the above stories by the devotees and distrubution of prasada. Temple can perform this puja on every full moon day for a year on your behalf, and mail you the prasada.

May the blessings of Sri Satyanarayan be with you all.

 

fiNs Avkxs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

gjs d`".k gjs d`".k d`".k d`".k gjs gjs A gjs jke gjs jke jke jke gjs gjs AA

mij A ?kj pysa

tky f'k{kd% brajgovinddas@yahoo.com

2008 bLdkWu ls  lokZf/kdkj lqjf{kr