ij/keZ

laLdkj     gjs d`".k gjs d`".k d`".k d`".k gjs gjs A gjs jke gjs jke jke jke gjs gjs AA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

bLdkWu fo'o tky iqVe~ 

  oS".ko dysaMj  bLdkWu tky iqV    bLdkWu 'kk[kk,a bLdkWu ds dk;Z bLdkWu vkidk Hkh

l oS iqalka ijks /keksZ ;rks HkfDrj v/kks{kts A vgSrqfd vizfrgrk ;;kRek lqizflnfrAA

**lEiw.kZ ekuork ds fy, /keZ ogh gS ftlds }kjk lkjs euq"; fnO; Hkxoku~ dh izsek HkfDr izkIr dj ldsa A ,slh HkfDr vgsrqfd rFkk v[k.M gksuh pkfg, ftlls vkRek iw.kZr;k larq"V gks lds  A]]

   izopu & fyf[kr       xzaFkky;      fp=izn'kZuh

laLdkj 3


.SvaiSt vacn.

` punNtu ma< dev jna> punNtu mnsa ixya>,

punNtu ivZva-Utain jatvedpuin ih mam! .

` ASy kmR[a pu{yah< -vNtu uvNtu ,

` pu{yah< ` pu{yah< ` pu{yahm! ,

` %d!gatev zkune sam gayis , pu #v svne;u z<sis .

v&;ev vaij izzu mitr ApITy svRtae n> zkune -ma vd ,

ivZvtae n> zkune puNyma vd .

` ASy kmR[a SviSt -vNtu uvNtu AayuSmte SviSt ,

` SviSt ` SviSt ` SviSt.

` SviSt nae #Nae v& zvaR> SviSt n> pu;a ivZvved> ,

SviSt nStayaeR Air:qneim> SviSt nae b&hSpitr ddatu .

` ASy kmR[a \i< -vNtu uvNtu ,

` \!yta< ` \!yta< ` \!ytam! ,

` \(m! Staem< snuyam! vaj , ma nae mN< srwehaepyatm! .

yzae n pKv< mxu gaeSvNt ra -Uta<zae AiZvnae> kam< ma>

` SviSt nae gaeivNd>

SviSt nae ACyutanNtae ,

SViSt nae vasudevae iv:[ur ddatu ,

SviSt nae naray[ae nrae vE ,

SviSt n> pna-> pu;aeTtmae ddatu ,

SviSt nae iv:vksenae ivZveZvr> ,

SviSt nae i;ke;ae hirr ddatu ,

SviSt nae vEnteyae hir> ,

SviSt nae Anasutae hnur -gvtae ddatu ,

SviSt SviSt sum<glE> kezaemhan ,

Ik&:[ siCcdanNd"n> sveRZvreZvrae ddatu , k&:[aepin;d \gved,

#it smaPtm!


 

. mha s<kLp.>

` tt! st! , IgaeivNd> gaeivNd> gaeivNd> ,

ASya< zu-idtaE , I-gvT}anay , -gvTkEyR pm! , vtRmanSy , A* a[ae , iity praxeR , IetvrahkLpe , vEvtmNvNtre , A:qiv<zit kilyuge , wmpade , jMbuipe, -artv;eR meraE> pimepaZveR , paTydezeAmeirka Oa{fe, @irjaena raJye, caNflrpure , raxamaxvhir ivh siNnaE, AiSmNvtRmankale,

mase

p]e

itwaE

zu-yaeg, zu- kr[ , @v<gu[ ivze;[ vEiz:q!ym!,

gaeSy

Iman

namdevSy

xmRpTnI smetSy

gaeSy

Imt!

namdehya> , kuquMbSy , ]em , SwEyR, ivjy , Aayur, AaraeGy, @eZvyR , Ai-\*tam!, A*

kirSye ,

#it smaPtm!


 dy'k iwtk

loZizFke dy'k esa jksyh ls LokfLrd fpUg cuk dj ,oa mlds xys esa ekSyh yisV dj iwtd dks vius ckabZa vksj vchj xqyky ls v"Vny dey cukdj ml ij lIr/kkU; ;k pkoy vFkok xsagw j[kdj mlds mij dy'k dks LFkkfir dj fuEu fo/kku ls iwtu djuk pkfg, A

efg |kS i`fFkoh p u bea ;TKfEefeD{krke~ A fir`rkUuks HkfjefHk% A

fo'ok/kkjk∙fl /kj.kh 'ks"kukxksifj fLFkrk A mn~?k`rkfl okjkgs.k d`".ksu 'krckgquk AA

Hkwfe dk Li'kZ djsa

/kkU; iz{ksi% &

vkS"k/k;% leonUr lksesu lg jkKk A ;LeS d`.kksfr czk.kLra jktkUUikj;kefl A

i`fFkoh ij lIr /kkU; j[ksa

dy'ka LFkki;sr~ &

vkftX?kzdy'ka ek RRok fo'kfURoUno%A

iqu:tkZfuorZLo lk u% lgL=a /kqD{oks:/kkjk i;Lorh iquekZ fo'krkn~nzf;% A

gse:I;kfnlEHkwra rkezta lqn`<+a uoe A dy'ka /kkSrdYek"ka fNnzo.kkZfooftZre~

lIr/kkU; ij dy'k dk LFkkiuk djsa

dy'ks tyiwj.ke~ &

o:.kL;ksRrEHkuefl o:.kL; LdEHkltZuhLFkks o:.kL;A

_rlnUU;fl o:.kL; _rlnuefl o:.kL;∙_rlnueklhnAA

thoua loZthokuka ikoua ikoukRede~ A chta lokSZi/khuka p rTtya iwj;kE;ge~ AA

dy'k esa ty Mky nsa

xU/kiz{ksi% &

Roka xU/kokZ∙∙v[kua LRokfeUnzLRoka c`gLifr% Rokeks"k/ks lkseks jktk fon~okUU;D{ekneqP;r A ds'kjkx:d~dksy?kulkjlefUore~ A e`xukfHk;qra xU/ka dy'ks izf{kikE;geAA

dy'k esa pUnu ;k jksyh NksM+sa

/kkU;iz{ksi%

/kkU;efl f/kuqfg nsukUUizk.kk;RRoksnkuk;RRok O;kuk;RRok A

nh?kkZeuq izflfrek;q"ks/kkUnsokso% lforkfgj.;ikf.k%

izfrx`CE.kkRRofPNnzs.k ikf.kuk p{kq"ksRRok eghuka i;ks∙fl A

/kkU;ks"k/kh euq";k.kka thoua ijea Le`re~ A

fufeZrk cz.kk iwoZa dy'ks izf{kikE;ge~ AA dy'k esa lIr /kkU; NksM+ nsaA

loksZ"k/khiz{ksi%

;k vkS"k/kh% iwokZtkrnsosH;fL=;qxEiqjk A

euS uqcHkzw.kkega 'kra /kkekfulIr'p AA

vks"k/;% loZo`{kk.kka r`.kxqYeyrkLrq ;k% A

nwokZl"kZi&la;qDrk% dy'ks izf{kikE;ge~ AA dy'k esa loksZ"k/kh Mkysa

nwokZiz{ksi%&

dk.MkRdk.MkRizjksgUrh i:"k% i:"kLifj A

,okuks nwosZ izruq lgL=s.k 'krsu p A

nwosZe`rlEiUus 'krewys 'krkadqjs A

'kra ikrdlagU=h dy'ks izf{kikE;ge~ AA dy'k esa nwokZ NksM+sa

iapiYyoiz{ksi%&

v'oRFks oks fu"knua i.ksZoks olfr"d`rk A

xksHkkt bfRRdyklFk ;RRluoFk iw:"ke~ AA

v'oRFkksnqEcjIy{kpwrU;xzks/kiYyok% A

iapSrku~ iYyokufLeu~ dy'ks izf{kikE;ge~ AA

dy'k esa iapiYyo vFkok vke dk iRrk j[ks

lIre`nka iz{ksi% &

vkse~ L;ksuk i`fFkfo uks Hkoku`D{kjka fuos'kuh A ;PNku% 'keZlizFkk AA

v'oLFkkukn~ xtLFkkukn~ ofYedkRlaxHkkn~nkr~ A

jktLFkkukPp xks"BkPp e`nekuh; fuf{kisr~ AA

dy'k esa lIr e`frdk ;k feV~Vh NksM+sa

Qyiz{ksi% &

vkse~ ;k% Qfyuh;kZ ∙∙Qyk ∙∙iq"ik;k'p iqf"i.kh% A

c`gLifrLizlwrkLrk ukseqapURoa gl% AA

iwxhQyfena fnO;a ifo=a iq.;na u`.kke~ A

gkjda ikiiqatkuka dy'ks izf{kikE;ge~ AA dy'k esa lqikjh j[ksa

iapjRuiz{ksi%&

vkse~ ifjoktifr% dfojfXugZO;kUU;dzehr~ A

n/knzRufunk'kq"ks A duda dqfy'ka uhya in~ejkxa p ekSfDrde~AA

,rkfu iapjRukfu dy'ks izf{kikE;ge~ A dy'k esa iap jRu Mkysa

fgj.; iz{ksi%&

vkse~ fgj.;xHkZ% leorZrkxzsHkwrL;tkr% ifrjsd vklhr~ A

lnk/kji`fFkohUn~;keqrsekdLeSnsok; gfo"kk fo/kse AA

fgj.;xHkZxHkZLFka gsechta foHkkolks% A

vuUriq.;Qyna dy'ks izf{kikE;ge~ AA dy'k esa nf{k.kk NksM+sa

jDrlw=s.k oL=s.k ok dy'ka os"V;sr~&

vkse~ lqtkrks T;ksfr"kk lg 'keZo:FkeklnRLo% A

oklksvkXusfo'o:ia laO;;Lo foHkkolks AA

lw=a dikZllEHkwra cz.kk fufeZra iqjk A

;su cn~/ka txRloZa rsusea os"V~;kE;ge~ AA

dy'k esa yky oL= vFkok ekSyh yisV nsa

dy';ksifj iw.kZik=a U;lsr~&

vkse~ iw.kZnfoZijkirlqiq.kkZ iqujkir A

oLUuso fodzhM+kogkb"kewtZa 'krDdzrks AA

fi/kua loZoLrwuka loZdk;kZFkZlk/kue~ A

lEiw.kZ% dy'kks ;su ik=a rRdy'kksifj AA dy'k ij iw.kZik= j[ksa

iw.kZik=ksifj JhQya ukfjdsya ok U;lsr~&

vkse~ Jh'prs y{eh'p iRU;kogksjk=sik'osZ u{k=kf.k :ief'oukS O;kRre~ A b".kfUu"kk.kkeqeb"kk.k loZyksda ek b"kk.k A

o:.kkekokg;sr~ &

vkse~ rRRok ;kfe cz.kk oUnekuLrnk 'kLrs ;tekuks gfofHkZ% A

vgsMekuks o:.ksg cks/;:'ka l ek uk vk;q% izeks"kh% AA

HkxoUo:.kkxPN RoefLeu~ dy'ks izHkks! dqosZ∙=So izfr"Bka rs tykuka 'kqfn~/kgsros AA

vfLeu~ dy'ks o:.ka lkaxa lifjokja lk;q/ka l'kfDrdekok;kfe LFkki;kfe A

vkse~ vika ir;s o:.kL; ue% A bfr iapksipkjSoZ:.ka lEiwT; A

dy'kfLFkrnsokuka unhuka rhFkZuka p vkokgue~ &

dykdyk fg nsokuka nkuokuka dykdyk% A

lax` fufeZrks ;Lekr~ dy'kLrsu dF;rs AA

dy'kL; eq[ks fo".kq% d.Bs :nz lekfJr% A

ewysRoL; fLFkrks czk e/;s ekr`x.kk% Le`rk% AA

d`{kks rq lkxjk% lIr lIr}hik p esfnuh A

vtqZuh xkserh pSo pUnzHkkxk ljLorh AA

dkosjhd`".kos.kk p xaxk pSo egkunh A

rkih xksnkojh pSo ekgsUnzh ueZnk rFkk AA

unk'p fofo/kk tkrk u|% lokZLrFkkijk% A

i`fFkO;ka ;kfu rhFkkZfu dy'kLFkkfu rkfu oS AA

losZleqnzk% lfjrLrhFkkZfu tynk unk% A

vk;kUrq ee 'kkUR;FkZa nqfjr{k;dkjdk% AA

_xosnks∙Fk;tqosZn% lkeosnks FkoZ.k% A

vaxS'p lfgrk% losZ dy'ka rq lekfJrk% AA

v= xk;=h lkfo=h 'kkfUr% iqf"Vdfj rFkk A

vk;kUrq ee 'kkUR;FkZa nqfjr{k;dkjdk% AA

mij ds 'yksdksa dks i<+rs gq, v{kr NksM+sa

v{krku~ x`ghRok izk.kizfr"Bka dq;kZr~&

vkse~ euks tqfrtqZ"krkekT;L; c`gLifr;ZKfeea ruksRofj"Va ;Ka lfeea n/kkrq A

fo'os nsokl bg ekn;Urkeksa3 izfr"B AA

dyks o:.kkn~;kokfgrnsork% lqizfi"Brk% ojnk% HkoUrq A

vkse~ dy'ks o:.kk|kokfgr nsorkH;ks ue% A

dy'k ij pkoy NksM+ dj Li'kZ djsa

dy'kL; prqfnZ{kq prqosZnkUiwt;sr~&

iwosaZ& _Xosnk; ue% A nf{k.ks& ;tqosZnk; ue%A

if'pes& lkeosnk; ue% A mRrjs& vFkoZosnk; ue% A

dy'ke/;s vikEir;s o:.kk; ue% A

dy'k ds pkjksa rjQ rFkk e/; esa pkoy NksM+sa

"kksM'kksipkjS% iwtua dq;kZr~ &

vklukFksZ v{krku~ leiZ;kfe A ik|ks% ik|a leiZ;kfe A

gLr;ks% v?;Za leiZ;kfe A vkpeua leiZ;kfe A

iapke`rLukua leiZ;kfe A 'kqn~/kksndLukua leiZ;kfe A

Lukukaxkpeua leiZ;kfe A oL=a leiZ;kfe A vkpeua leiZ;kfe A

;Kksifora leiZ;kfe A vkpeua leiZ;kfe A mioL=a leiZ;kfe A

xa/ka leiZ;kfe A v{krku~ leiZ;kfe A iq"iekyka leiZ;kfeA

ukukifjeynzO;kf.k leiZ;kfe A /kwiek?kzki;kfe A nhia n'kZ;kfe A

gLriz{kkyua A uSos|a leiZ;kfe A vkpefu;e~ leiZ;kfe A

e/;s ikuh;a mRrjkiks'kua p leiZ;kfe A rkEcwya leiZ;kfe A

iwxhQya leiZ;kfe A d`rk;k% iwtk;k% lkn~xq.;kFksZ nzO;nf{k.kka leiZ;kfe A

ea=iq"ikatfya leiZ;kfe A vu;k iwt;k o:.kk|kokfgrnsork% izh;;rka u ee AA

dy'k & izkFkZuk &

nsonkuo & laokns eF;ekus egksn/kkS A

mRiUuksfl rnk dqEHk! fo/k`rks fo".kquk Lo;e~ AA1AA

RoRrks;s loZrhFkkZfu nsok% losZ Rof; fLFkrk% A

Rof; fr"BfUr Hkwrkfu Rof; izk.kk% izfrf"Brk%AA2AA

f'ko% Lo;a Roesokfl fo".kqLRoa p iztkifr% A

vkfnR;k oloks :nzk fo'osnsok% liSr`dk% AA3AA

Rof; fr"BfUr losZfi ;r% dkeQyiznk% A

RoRizlknkfnea ;Ka drqZehgs tyksn~Hko ! A

lkfu/;a dq: es nso ! izlUuks Hko loZnk AA4AA

ueks ueLrs LQfVdizHkk; lq'osrgkjk; lqeaxyk; A

lqik'kgLrk; >lkluk; tykf/kukFkk; ueks ueLrs AA5AA

ik'kik.ks ! ueLrqH;a ifn~euhthouk;d ! A

iq.;kgokpua ;kor~ rkoRRoa lfUu/kkS Hko AA6AA

lekIr


 

klaSa pUjaa

! klaXaaya mauKo ivaYNau kNzo $d` samaxairta.

BaaOMho tsvaisqatao ba`*maa maQyao mai~ganasmaI~ ..

kuxaaO tu saagar saPtaO saPtWIp vasaunQara.

?gvaodaoih yajaur vaod saamavaodaoih Aqa-va-Na:..

A=\gasya saihata savao- . klaXaantaO samaaiEata .

XaantI puYTI ca gaaya~I . saaiva~I klaXaoisqait:

AyantaO mama Xaan%yaaqa-ma\ durat\ Axasya ga`hka ..

! BaUBau-va: svaaha klaXa AiQaYza~aO dovata .

[hagacCntu [haitYTntu Bavantu mama pUjaama\ gaR*Nantu ..

bfr lekIre~


. Ig[ptye nm> .

.Aw pUja ivix .

Aacmnm! >

Ikezvay nm> Svaha , Inaray[ay nm> Svaha ,

Imaxvay nm> Svaha , IgaeivNday nm> ,

#it hSt< ]aLy a[ayam< kuyaRt! //////// // / /` iv:[ve nm> #it

. yjman llaqe itlk< kuyaRt! .

Aw zaiNt paQ >

*avaNtir]p&WvIsillain zaiNt> zaiNt> sda Am&t vnaE;xy zaiNt> ,

zaiNt iniol< nnu ivZvdeva> zaiNt> suzaiNtrip sa punrev zaiNt> .

zaiNt> zaiNt> zaiNt>

nmSkara>

Ig[ptye nm> . IlmInaraya[ayam! nm> . I%mamheZvra_yam! nm> . IsTynaray[devta_yae nm> . I#:qdevta_yae nm> . Ikuldevta_yae nm> .

sveR_yaedeve_yae nm> . sveR_yae a[e_yae nmae nm> . mataipt&cr[kmle_yae nm> .

inivRXnmStu .

smuoEkdNt kiplae gjk[Rk> , lMbaedr ivkqae ivnazae g[aixp> . 1.

xUketug[aXy]ae -alcNaegjann> , adzEtain namain .2. y> pQet! &[uyadip .2.

iv*arM-e ivvahe c veze ingRme ywa , s<ame s<kqe cEv ivSy tSy n jayte.3.

zuKlaMbr<xr< zizv[R< ctu-uRjm! , sNn vdn< Xyayet! svRivaepzaNtye.4.

A-IiPstawRisywR puijtae y> surasurE> , svRivhStSmE g[aixptye nm> .5.

vtu{f mhaky sUyRkaeiq sm- , inivR ku me dev svRkayeR;u svRda .6.

tdev l< suidn< tdev tarabl< cNbl< tdev ,

iv*abl< dEvbl< tdev lmIpte te='!iyug< Smraim . 7.

la-Ste;a< jySte;a< kutSte;a< prajy> , ye;amimNdIvrZyamae dySwaejnadRn> . 8.

ivnayk< ku -anu< iv:[umheZvran! , srSvtI< [Myadae svRkayaRwR isye .9.

s<kLp>

hSte jlmaday . iv:[uRiv:[uRiv:[u> . Aa* mhamaLy)lde masaeTtme mase Amukmase Amukp]e Amukvasre AmukitwaE @v< gu[ivze;e[ iviz:q!ya< zu-pu{yitwaE mmaTmn> duirt]yawR< IsTynaray[devtaiTywR< ywa}anen ywa imiltaepcarVyE> I sTynaray[ pujn<Ah< kir:ye .

itIy s<kLp>

tadaE inivRtaisywR< -Utzuiklzaid pUjn< g[pit pUjn< SviStpu{yah vacn< c kir:ye .

Aw idGbNx>

ApspRtu te -Uta ye -Uta -Uims<iSwta> , ye -Uta ivktaRrSte nZyNtu izva}aya .1.

ApmNtu -Utain ipzaca> svRtaeidzm! , sveR;a< ivraexen pUjakmR smar-e .2.

 

pUveR #Nay nm> . di][e ymay nm> piZcme v[ay nm>.

%Ttre kuberay nm> . taly< k&Tva ASmuazRyet! ,

Aw klzaid pUjnm! >

pUjaklz< sMmuoe s<SwaPy . v[< Aayet! .

sveR smua> sirtStIwaRin jlda nd> , AayaNtudevpUjawR< duirt]ykarka> .1.

klzSymuoe iv:[u> k{Qe > smait> , mUle t iSwtae a mXyemat&g[a> Sm&ta> 2.

ku]aE tu sagra> sveR sPtipa vsuNxra , \gvedae=w yjuveRd> samvedaeih AwRv[> .3.

Ae sihta> sveR klzNtu smaita> , AiSmn! klze v[< sag< spirvar< sayux< sziKtkmayaim .4.

tt> klz awRna>

devdanv s<vade mWymane mhaedxaE , %TpNnae=is sdakuM- ivx&taEiv:[na Svym! .1.

Tvt! taeye svRtIwaRin deva sveR Tviy iSwta> ,

Tviy it:Qain -Utain Tviy a[a> iti:Qta> .2.

izv> Svy< Tvmevais iv:[uSTv< c japit> ,

AaidTya vsvae a ivZvedeva> spEt&ka> . 3.

Tviy it:QiNt Tviy=ip yt> kam)ld> ,

Tvt! sadat! #ma< pUja< ktuR< #he jlaev . 4.

saiNnXy< ku me dev sNnae -v svRda , sNnae-v , vrdae -v . 5.

` -U-URv> Sv> klzSw v[ay nm> . svaeRpcaraweR gNxa]t pU:pai[ smpRyaim .nmSkraeim ,

klzadken pUja Vyai[ AaTman< c s<ae]yet! ,

Apiv> pivaeva svaRvSwa< gtae=ip va , y> Smret! pu{firka]< s aa_yNtr> zuic> .

Aw dIp pUjnm! >

-ae dIp devpSTv< kmRsa]I ih Aivk&t! ,

yavt! kmR smaiPt> Syat! tavt! Tv< s<iSwrae -v> .

dIpSwdevta_yae nm> , gNxa]tpu:pai[ smpRyaim .

.Aw g[pit pUjnm! .

g[pitXyanm! >

eta< etvS< istkusumg[E> pUijt< etgNxE> ,

]IrabxaE rTnidpE> surt ivmle rTnis<hasnSwm! .

daei-R paza<kuze:Qa-yx&itivzd< cNmaEil< inem! ,

Xyayet! zaiNt AwR< $z< g[pit< Aml< Ismet< sNnm! ,

Iisibuisiht< mhag[ptye nm> Xyanm! smpRyaim .

Aavahnm! >

he her<- Tvmeh @ih AiMbkayMbkaTmj , isibuipte y l]la-ipt> -ae .

Iisibuisihtmhag[ptye nm> Aavahnm! kraeim .

Aasnm! >

rMy< zuzae-n< idVy< svRsaEoykr< zu-m! ,

Aasn< c mya dTt< g&ha[ g[nayk> . I is m Aasnm! smpRyaim .

pa*m! >

%:[aedk< ingRl< c saEgNxVyrsyutm! ,

pad]alnawaRy dTt< te itg&tam! . pa*aepa*m! smpRyaim .

AyRm! >

AyR g&ha[ devez gNxpu:pa]tE sh ,

k[akr< me dev g&ha[ayR itg&(tam!. AyRm! smpRyaim .

Aacmnm! >

svRtIwR smayuKt< sug<ix< ingRl< jlm! ,

AacMyta< mya dTt< g&ha[ prmeZvr . Aacmn< smpRyaim

Snanm! >

g<gasrSvtIreva pyae:[I<nmRda jlE> ,

Snaipta=is mya dev twa zaiNt> ku:v me. Snanm! smpRyaim .

zuaedk Snanm! >

g<gajl sm< zIt< ndItIwR< smuvm! ,

SnanawR< c mya dTt< g&ha[ prmeZvr . zu%dk Snan< smpRyaim .

vSm! >

svR-U;aixke saEMye laeklJjainvar[e ,

myaeppaidte tu_y< vassI itg&tam! . I is m vS< smpRyaim .

gNxm! >

Io{f< cNdn< idVy< gNxaF!(< sumnaehrm! ,

ivlepn< sure:Q cNdn< itg&tam! . I is m cNdnm! smpRyaim .

A]ta>

A]ta sure:Q ku<kumaKta> suzaei-ta> ,

mya inveidta -KTya g&ha[ g[nayk . I is m A]tan! smpRyaim .

pu:pai[>

maLyadIin sugNxIin malTyadIin vE -ae,

myanItain pu:pai[ g&ha[ prmeZvr . I is m pu:pai[ smpRyaim .

ku<km >

hira< ku<km < cEv isNdur< kJjlaiNvtm! ,

saE-aGyVy s<yuKt< g&ha[ prmer . I is m saE-aGyVy smpRyaim .

di][a>

ihr{yg-RSw<hem bIj< iv-avsae> ,

AnNtpu{y)ldmt> zaiNt yCD me . I is m di][am! smpRyaim .

kpURrm! >

kdlI g-Rs<-Ut< kpURr< c dIiptm! ,

Aaraikmh< kuveR pZy me vrdae -v . I is m AaraitRkm! smpRyaim.

di][a >

yain kain c papain jNmaNtr k&tain c ,

tain svaRi[ nZyNtu di][> pde pde . I is m di][a kraeim .

pu:pail>

nanasugNxpu:pai[ ywakalaevain c ,

pu:pail < mya dTt< g&ha[ prmer . I is m pu:pail < smpRyaim.

ivze;a"R>

r] r] g[axy] r] ElaeKyr]k , -Ktanam-yktaR ata -v -v[Rvat! .

vrd Tv< vr< deih vaiDtawRd , Anen s)layeR[ )ldaeStusda mm .

I is m ivze;ayR< smpRyaim .

awRna>

ivneray vrday suriyay lMbaedray sklay jgitay ,

nagannay uity}iv-ui;tay gaEirsutay g[naw nmae nmSte . I is m awRna< kraeim .

]mapnm! >

Aavahn< n janaim n janaim tvacRnm!,

pUja<cEv n janaim ]mSv prmer . I is m ]mapn< yacyaim .

.Anen pUjnen Imhag[pit> Iytam! .

klz Swapnm! >

pu{yahvacnm! >

Sve xaNyraiz< k&Tva tdupir taklz< s<Swapyet! .

klz< Sp&zet! >

hemPyaids<-Ut< taj< sud&F< nvm! ,

klz< xaEtkLma;< iDv[RivvijRtm! .

jl< pUryet! >

jIvn< svRjIvana< pavn< pavnaTmkm! ,

bIj< svaeR;xIna< c tJjl< pUryaMyhm! .

sU ve:qyet! >

sU< kapaRss<-Ut< [a inimRt< pura ,

yen b< jgTsvR< ve:qn< klzSy c .

svaeR;ix ]ep>

deve_y> pUvRtaejata deve_yiSyug< pura ,

zt< tnu< c ya bujIvn< jIvnay c .

pu:p]ep>

ivivx< pu:ps<jat< devana< IitvxRnm! ,

i]Pt< yt! kayRs<-Ut< klze i]paMyhm! .

duvaR ]ep>

duveR ih Am&ts<pNne ztmUle zta'!kure ,

ztpatks<hIR ztmayu:yviRin .

ppLlv ]ep>

ATwaeduMbrPl]cUtNyaexpLlva> p-<ga #it aeKta> svRkmRsu sae-na> .

XaaNy>

xaNyae;ix mnu:ya[a< jIvn< prm<Sm&tm! ,

i]Pt< yTkayRs<-Ut< klze i]paMyhm! .

ihr{y ]ep>

ihr{yg-Rg-RSw< hem bIj< iv-avsae> ,

AnNtpu{y)ld< klze ini]paMyhm! .

m&iTtka]ep>

ASwanad! gjaSwanad! vLmIkat!s<gmad! dat! ,

rajaraCc gaegae:Qad! m&dmanIy ini]pet! .

prTn ]ep>

knk< kuilz< nIl< prag< c maEiKtkm!,

@tain prTnain klze i]paMyhm! .

I)lipxanm! >

ipxan< svR-Uta< svRkayaRwRsaxnm! ,

s<pU[R> klzae yen pa< tt!klzaepir .

vS< ve:qyet! >

svR-U;aixke laekmlnIta r[ mya %ppaidRt< tu_y< vassI itg&tam! .

gNxm! >

I o{f< cNdn< idVym! gNxaF!( sumnaehrm! ,

ivlepnm! sure:Q cNdn< itg&tam! .

pu:pai[>

maLyadIin sug<xIin maLyadIin vE -a<

myanItain pu:pai[ g&ha[ prmer .

xUp>

vnSpit rsaeTpNnae gNxaF!(ae gNx%Ttm> ,

Aaey svRdevana<xUpae=y< itg&tam! .

dIp >

Svkazae mhateja> svRtiStimraph> ,

s baa_yNtr JyaeitdIRpae=y< itg&tam! .

SviSt -vNtae uvNtu , Aayu:mte SviSt , IrStu #it -vNtae uvNtu , AStu I> ,

yjman jlmaday >

Anen pu{yahvacnaOyen kmR[a japit> Iytam! .

.gaNaoXa pUjaa.

 

saMklp :

! tt\ sat\ .

EaIgaaoivand gaaoivand gaaoivand.

Asya XauBaitqaaO EaIBagavad\ A&aya Bagavad\

kOMkya- $pma\ AV inaiva-Gnaant isaw\yaaqa-M gaNapit pUjaama\ kirYyao ..

! gaNaanaama %va gaNapitMhvaamaho kivaM kivanaaM ]pmaEavasqamaM.

jayaostrajama\ ba`*maNaama\ ba`*manaspt Anah EaRNvanauitiBa: isaw sadnama\ ..

! EaI mahagaNaiBaptyao nama: .

! gaNap%yama\ Aa*vayaaima .

! Bauva:gaNap%yama\ Aa*vayaaima .

! sva: gaNap%yama\ Aa*vayaaima .

! BaUr Bauva: sva: gaNap%yama\ Aa*vayaaima.

! gaNaptyao nama: . Qyaanama\ samap-yaaima Aa*vayaaima ..

GaNTa bajaanaa :

isaMhasanama\ samap-yaaima.

Paadyaao: paVma\ samap-yaaima .

hstyaao: Agya-ma\ samap-yaaima.

mauKo Aacamainayama\ samap-yaaima snaapyaaima .

vas~aqa-M Axatana\ samap-yaaima.

mauKo Aacamainayama samap-yaaima .

]pivatma\ Axatana\ samap-yaaima .

AlaaMkar Aqa-M Axatana\ samap-yaaima .

QaUpM AGa`apyaaima .

vanaspit rsaao%pnnaaogaMQaa%yao gaMQa]%tma: .

AaGa`oya: sava-dovaanaaM Qaupao|yaM p`itgaR*yatama\ ..

dIpma\ dXa-yaaima :

svap`kaXaao mahatoja: sava-tistimaraph:.

sa baa*yaaByantr jyaaoitr QaUpao|yaM p`itgaR*yatama\ ..

mahanaOvaoVma\ inavaoVaima:

! BaUr Bauva: sva: tt\ saivatur varoNyaM Bagaao-dovasya iQamaih QaIyaao yaao na:

p`caaodyaat\.

Xa%yama\ %vartona pirisaMcaaima .! AmaRtaopsa~NaM Aisa .

! p`Naaya svaaha .! Apnaaya svaaha .

! vyaanaaya svaaha .! ]danaaya svaaha .

! saamaanaaya svaaha . ! ba`*maNao svaaha .

! AmaRtipdanaM Aisa .

mauKo Aacamainayama\ samap-yaaima.

pUgaIflakM tambaulaM Axatana\ samap-yaaima .

naamapUjaaM samap-yaaima.

! saumauKaya nama: . ! ekdntaya nama: .

! kiplaaya nama: . ! gajakNa-kaya nama: .

! lambaaodraya nama: . ! ivakTaya nama: .

! ivaGnarajaaya nama: . ! gaNaaiQapaya nama: .

! QaUmakoTvao nama:. !gaNaaQyaxaaya nama: .

! flacand`aya nama: . ! gajaananaaya nama:.

! vak`tunDaya nama: . ! saUp-kNaa-ya nama: .

! hormBaaya nama: . ! skndpUva-jaaya nama: .

! sava-isaiwp`dayakaya nama: . ! EaI mahagaNaaiQaptyao nama: .

svaNa- dixaNaaM samap-yaaima .

savaao-pcaar pujaaM samap-yaaima .

namaao namaao gaNaoXaaya ivaGnaoXaaya namaao nama: .

ivanaayakaya vaO tuByaM ivaik`taya namaao nama: ..

p`aqa-naaM samap-yaaima . ! gaM gaNaptyao nama: .

Y Y [it gaNapit pUjanama\ Y Y

 

fiNs A vkxs
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

  oS".ko dysaMj   bLdkWu tky iqV    bLdkWu 'kk[kk,a bLdkWu ds dk;Z bLdkWu vkidk Hkh
 izopu&fyf[kr       xzaFkky;    fp= & izn'kZuh

gjs d`".k gjs d`".k d`".k d`".k gjs gjs A gjs jke gjs jke jke jke gjs gjs AA

mij A ?kj pysa

tky f'k{kd% brajgovinddas@yahoo.com

2008 bLdkWu ls  lokZf/kdkj lqjf{kr