ij/keZ

laLdkj     gjs d`".k gjs d`".k d`".k d`".k gjs gjs A gjs jke gjs jke jke jke gjs gjs AA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

bLdkWu fo'o tky iqVe~ 

  oS".ko dysaMj  bLdkWu tky iqV    bLdkWu 'kk[kk,a bLdkWu ds dk;Z bLdkWu vkidk Hkh

l oS iqalka ijks /keksZ ;rks HkfDrj v/kks{kts A vgSrqfd vizfrgrk ;;kRek lqizflnfrAA

**lEiw.kZ ekuork ds fy, /keZ ogh gS ftlds }kjk lkjs euq"; fnO; Hkxoku~ dh izsek HkfDr izkIr dj ldsa A ,slh HkfDr vgsrqfd rFkk v[k.M gksuh pkfg, ftlls vkRek iw.kZr;k larq"V gks lds  A]]

   izopu & fyf[kr       xzaFkky;      fp=izn'kZuh

laLdkj 13


 uoxzg iwtk

cka;sa gkaFk esa v{kr ysdj nkfgus gkaFk ls izR;sd ea= ds ckn js[kkafdr xzgksa ds LFkku ij v{kr NksM+ nsa

lw;Ze~ e.My ds e?; esa &

vkse~ vkd`".ksujtlk orZekuksa fuos'k;Uue`ra eRR;Zap A

fgj.;;su lfork jFksuk nsoks ;kfr Hkqoukfu i';u~ AA

;tqZosn 33A43

tikdqlqe&

l~dk'ka dk';is;a egk|qfre~ A reks∙fja loZiki?ua lw;Zekokg;kE;ge~ AA

vkse~ HkwHkqZo% Lo% dfyns'kksn~Hko dk';ilxks= jDro.kaZ Hkks lw;Z ! bgkxPN bg fr"B ] lw;kZ; ue% ] lw;Zekokg;kfe LFkki;kfe A

pUnzek vfXudks.k esa &

vkse~ bea nsok ∙∙liRua lqcn~/oa egrs {k=k; egrs T;s"Bk; egrs tkujkT;k;sUnzL;sfUnz;k; A bea veq"; iq=a veq";S iq=eL;S fo'k ∙,"k okseh jktk lkseksLekda czk.kkuka jktk A

;tqZosn A

nf?k&'k~[k&rq"kkjHka {khjksnk.kZolEHkoe~ A

T;ksRLukifra fu'kkukFka lkseekokg;kE;ge~ AA

vkse~ HkwHkqZo% Lo% ;equkrhjksn~Hko vk=s;lxks= 'kqDyo.kZa Hkks lkse ! bgkxPN bg fr"B ] lksek; ue% lkseekokg;kfe LFkki;kfe A

HkkSee~ nf{k.k esa &

vkse~ vfXueZwn~/kkZfno% ddqRifr% i`fFkO;k∙∙;e~ A

vika jsrkafl ftUofr A ;tqosZn A

/kj.kh xHkZ lEHkwra fo|qRrstleizHke~ A

dqekja 'kfDrgLra p HkkSeekokg;kE;ge~ AA

vkse~ HkwHkqZo% Lo% vofUrdkiqjksn~Hko Hkjn~oktlxks=

jDro.kZa Hkks HkkSe ! bgkxPN bg fr"B HkkSek; ue% ]

HkkSeekokg;kfe A LFkki;kfe A

Ckq/ke~ bZ'kku dks.k &

vkse~ mn~cq/;LokXusizfrtkx`fgRokfe"VkiwrsZ la l`tsFkk e;a p A

vfLeURl/kLFks v/;qRrjfLeu~ fo'osnsok ;teku'p lhnr A

;tqosZn A"

fiz;axqdfydkHkkla :is.kk∙izfrea cq/ke~ A

lkSE;a lkSE;xq.kksisra cq/kekokg;kfe LFkki;kfe AA

vkse~ HkwHkqZo% Lo% ex/kns'kksn~Hko vk=s;lxks= gfjro.kZ Hkks cq/k !

bgkxPN ] bgfr"B cq/kk; ue% ] cq/kekokg;kfe LFkki;kfe A

c`gLifre~ mRrj esa &

vkse~ c`gLirs∙∙fr ;n;ksZ∙∙gkZ|qefn~oHkkfr dzrqeTtus"kq A

;hn;PNol∙_riztk rnLeklq nzfoM+a /ksfg fp=e~ A

nsokuka p eqfuuka p xq:a dkapu lfUuHke~ A

oU|Hkwra f=yksdkuka xq:ekokg;kE;ge~AA

vkse~ HkwHkqZo% Lo% flU/kksns'kksn~Hko vkafxjlxks=

ihro.kZ Hkks c`gLirs !

bgkxPN bgfr"B c`gLir;s ue% ] c`gLifrekokg;kfe LFkki;kfe A

'kqdze~ iwoZ esa &

vkse~ vUukRifjlzqrks jla cz.kk O;fioR{k=a i;% lksea iztkifr% A

_rsu lR;fefUnz;a foikua 'kqdzeU/kl∙bUnzL;sfUnz;fena i;kse`ra e/kq AA

fgedqUn e`.kkykHka nSR;kuka ijea xq:e~ A

loZ'kkL=izoDrkja 'kqdzekokg;kE;ge~ AA

vkse~ HkwHkqZo% Lo% HkkstdVns'kksn~Hko HkkxZolxks= 'kqDyo.kZ% Hkks 'kqdz!

bgkxPN bgfr"B 'kqdzk; ue% ] 'kqdzekg;kfe LFkki;kfe A

'kfue~ if'pe esa &

vkse~ 'ka uks nsfojfHk"V; vkiks HkoUrq ihr;s A

'k ;ksjfHklzoUrq u% AA

uhykEcqtlekHkkla jfoiq=a ;ekxzte~ A

Nk;k ekrZ.MlEHkwra 'kfuekokg;kE;ge~ AA

vkse~ HkwHkqZo% Lo% lkSjk"V ns'kksn~Hko dk';ilxks= d`".ko.kZa Hkks 'kuS'pj !

bgkxPN bgfr"B 'kuS'pjekokg;kfe LFkki;kfe AA

jkgqe~ uS_ZR; dks.k esa&

vkse~ d;k uf'p= vkHkqonwrh lnko`)% l[kk A

d;k 'kfp"B~B;k o`rk AA

v)Zdk;a egkoh;Za pUnzkfnR;foenZue~ A

flafgdkxHkZlEHkwra jkgqekokg;kE;ge~ AA

vkse~ HkwHkqZo% Lo% jkfBukiqjksn~Hko iSfBulxks= d`".ko.kZ Hkks jkgks !

bgkxPN bgfr"B jkgos ue%] jkgqekokg;kfe LFkki;kfe A

dsrqe~ ok;O; dks.k esa &

vkse~ dsrqa d`.oUudsros is'kks e;kZ∙∙is'kls A

leq"kn~fn~Hkjtk;Fkk% AA

iyk'k?kwez'kadk'ka rkjdkxzgeLrde~ A

jkSnza jkSnzkReda /kksja dsrqekokg;kE;ge~ AA

vkse~ HkwHkqZo% Lo% vUrosZfnleqn~Hko tSfefulxks= d`".ko.kZa Hkks dsrks!

bgkxPN bgfr"B dsros ue% ] dsrqekokg;kfe LFkki;kfe AA

YaaoD\Xaaopcaar Wara naaO ga`haoM kI pUjaa :

! paVma\ .

! Agya-ma\ .

! Aacamainayama\ .

! snaainayama\ .

! maaMgailakvas~ma\ .

! gaMnQama\ .

! Axatma\ .

! puYpaiNa .

! QaUpma\ .

! dIpma\ .

! naOvaoVma\ .

! Aacamainayama\ .

! tambaUlama\ .

! flaaina .

! dixaNaa .

! puYpaHjailama\ .

bfr uoxzgk.kka iwtua lekI;rs


.saudXa-na pUjaa puNyaahvaacanama\.

saMklp:

! tt\\ sat\ .

EaIgaaoivand gaaoivand gaaoivand.

Asya XauBaitqaaO EaI Bagavad\ A&aya Bagavat\kOMkya-

$pma\ AVao EaI puNyaahvaacanama\ kirYyao .

Qyaanama\ :

! namasa\ cak`aya ivad\maho sahs~ jvalaaya iQamaih tnnasa\ saudXa-na p`caaodyaat\.

! EaI mahasaudXa-naaya nama: . QyaanaM samap-yaaima .Aa*vayaaima .

GaNTI bajaato hue :

isaMhasanama\ samap-yaaima .

paVao paVma\ samap-yaaima .

hstyaao: Agya-M samap-yaaima .

mauKo AacamainayaM samap-yaaima .

snaapyaaima .

vas~aqa-M Axatana\ samap-yaaima .

mauKo AacamainayaM samap-yaaima .

]pivatma\ Axatana\ samap-yaaima .

AlaMkaraqa-M Axatana\ samap-yaaima .

QaUpM AaGa`apyaaima

vanaspit rsaao%pnnaao gaMQa%yao gaMQa]%tmaM .

AaGa`oya: sava-dovaanaaM QaUpao|yaM p`itgaR*yatama\ ..

dIpma\ dXa-yaaima :

svap`kaXaao mahatoja: sava-tistimaraph:.

sa baa*yaaByantr jyaaoitr QaUpao|yaM p`itgaR*yatama\ ..

mahanaOvaoVma\ inavaoVaima:

! BaUr Bauva: sva:

tt\ saivaturvaroNyaM Bagaao-dovasya iQamaih QaIyaao yaao na: p`caaodyaat\.

sa%yama\ %vartona pirisaMcaaima .

! AmaRtaopsa~NaM Aisa .

! p`Naaya svaaha .! Apnaaya svaaha .

! vyaanaaya svaaha .! ]danaaya svaaha .

! saamaanaaya svaaha . ! ba`*maNao svaaha .

! AmaRtipdanaM Aisa .

mauKo Aacamainayama\ samap-yaaima.

pUgaIflakM tambaulaM Axatana\ samap-yaaima .

naamapUjaa samap-yaaima.

! koXavaaya nama: .! naarayaNaaya nama: .

! maaQavaaya nama: . ! gaaoivandaya nama: .

! ivaYNavao nama: . ! maQausaUdnaaya nama: .

! i~ivak`maaya nama: . ! vaamanaaya nama: .

! EaIQaraya nama: . ! )iYakoXaaya nama: .

! pd\manaaBaaya nama: . ! damaaodraya nama: .

! vaasaudovaaya nama: . ! saMkYa-Naaya nama: .

! p`Vumnaaya nama: . ! Aina$waaya nama: .

! pu$Yaao%tmaaya nama: . ! Aqaaoxajaaya nama: .

! narisaMhaya nama: . ! Acyautaya nama: .

! janaad-naaya nama: . ! ]pond`aya nama: .

! hryao nama: . ! EaIkRYNaaya nama: .

svaNa- dixaNaaM samap-yaaima .

savaao-pcaar pujaaM samap-yaaima .

! namasa\ cak`aya ivad\maho sahs~jvalaaya

iQamaih tnnasa\ saudXa-naao p`caaodyaat\ . .

saudXa-na mahajvala kaoTI saUya- samap`Ba .

A&anananQasya mao ina%yaM ivaYNaumaaga-M p`dXa-yao ..

.. [it saudXa-na pUjaaM samaaPtma\ ..

fiNs A vkxs
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

  oS".ko dysaMj   bLdkWu tky iqV    bLdkWu 'kk[kk,a bLdkWu ds dk;Z bLdkWu vkidk Hkh
 izopu&fyf[kr       xzaFkky;    fp= & izn'kZuh

gjs d`".k gjs d`".k d`".k d`".k gjs gjs A gjs jke gjs jke jke jke gjs gjs AA

mij A ?kj pysa

tky f'k{kd% brajgovinddas@yahoo.com

2008 bLdkWu ls  lokZf/kdkj lqjf{kr