ij/keZ

yxqHktupfUnzdk

gjs d`".k vkUnksyu esa vkus ds fy, vkidk gkfnZd Lokxr gS A     gjs d`".k gjs d`".k d`".k d`".k gjs gjs A gjs jke gjs jke jke jke gjs gjs AA

bLdkWu fo'o tky iqVe~ 

  oS".ko dysaMj  bLdkWu tky iqV    bLdkWu 'kk[kk,a bLdkWu ds dk;Z bLdkWu vkidk Hkh

l oS iqalka ijks /keksZ ;rks HkfDrj v/kks{kts A vgSrqfd vizfrgrk ;;kRek lqizflnfrAA

**lEiw.kZ ekuork ds fy, /keZ ogh gS ftlds }kjk lkjs euq"; fnO; Hkxoku~ dh izsek HkfDr izkIr dj ldsa A ,slh HkfDr vgsrqfd rFkk v[k.M gksuh pkfg, ftlls vkRek iw.kZr;k larq"V gks lds  A]]

   izopu & fyf[kr       xzaFkky;      fp=izn'kZuh


yxqHktupfUnzdk 2ke it saxar[ zBd bui krta hE vh sveRZvr iv:[u kae dUsre dUsre devtaAae< ke sman manta hE vh VyiKt narkI hE AwaRt! nrk me< jane yaeGy hE ,
cEtNy mha-u ne -jn ke pa~c ziKt zalI saxn khe hE< >
1. saxu s<g 2. mwura vas 3.AcRn 4. nams<kItRn 5. -agvt v[ ,
p<ca AcRn ImUitR ka itidn pa~c trh se apUvRk seva >
1. Ai-gmn >
I-gvan ke midr ka majRn %plepn AaEr inmaRLy kae dUr krna ,
2. %padan >
pu:p tulsI Aaid ka cyn krna AaEr g< ka s<h krna , gNx AaEr ANyaNy sevaepkr[ae< ka s<h ,
3. yaeg >
-Utzui AwaRt! Apne kae jf deh AaEr mn se Aitt zu icNmy AaTm Svp se Aaak&t bEku{Q ya jxam Aaid xamae< me< Ik&:[ ke inTy das ke p me< -avna krna ,
4. SvaXyay >
nam AaEr m< ka AwR icNtn pUvRk jp kItRn sUKt Stv Stae paQ Ik&:[ swae< ka raej pFna ,
5. $Jya >
Apne %paSy kI nana kar se seva krna $Jya khlata hE ,
a muhUtR >
caEbIs imnq ka @k d{f haeta hE @v< dae d{f AwaRt! 48 imnq ka @k muhUtR haeta hE , @k idn rat me< tIs muhUtR hae hE< rai ke ze; -ag me< sUyaeRdy se
dae muhUtR AwaRt! 1 "Nqa 36 imnq phle ke smy kae A[aedy kal kha jata hE , #s dae muhUtR smy me< wm muhUtR kae a muhUtR khte hE< ,
yh a muhUtR -jn krne vale saxk ke il@ sbse e:Q smy hE ,
jl Snan ke saw saw m< Snan Ait AavZyk @v< la-dayk >
m< Snan ya mans Snan ka m< hE >
Apiv> pivae va svaRvSwa< gtae=ip va , y> Smret! pu{firka]< s baa_yNtr> zuic> .
saxar[ jl kae zu krne kI ivix >
zu ikya huAa pa me< jl lekr %ske %pr r]a mua ara Anaimka A< %Ccar[ kre< Xyan rhe jl me< SpzR krte smy %~glI ka naoun nhI< DUna caih@ ,
m< >
xaxs p tequs pSo xksnkojh ljLorh A ueZnsflU/kq dkosjh tys vfLeu~ lfUuf/ka dq# AA
Snan >
Snan krke itlk AvZy xar[ krna caih@ ANywa zrIr Snan krne se -I Azui rh jata hE AaEr kae$ -I kayR pU[R )l nhI< de pata hE ,
tIsra kar[ dUsre kae piv krne kI ziKt rota hE , caEwa kar[ hmarI m&Tyu k-I -I hae sktI hE zaS me< iloa hE ik mrte smy yid itlk lga huAa zrIr se zrIr DaeFta hE
tae vh inZcy hI bEku{Q laek me< -eja jata hE , ymraj ke dUt k-I -I %s a[I ke pas nhI< Aate jae yh %XvRpu{f+ itlk lgata hE ,
itlk ke il@ tulsI ke pas vala imqqI twa gaepI cNdn e:Q mana gya hE zaSae< me< ,
tae m< #s kar hE >
1. llaq me< > ` kezvay nm>, 2. peq me< na-I ke QIk %pr > ` naray[ay nm>, 3. DatI me< > ` maxvay nm> , 4. k{Q me<> ` gaeivNday nm> ,
5. di][ paZvRme< AwaRt! da~ya kmr ke %pr bgl me< > ` iv:[ve nm> , 6. da~yI -uja me< > ` mxusUdnay nm> , 7. da~yI k<xa me > ` iivmay nm>
8. ba~ya paZvR AwaRt! ba~ya kmr ke %pr bgl me< > ` vamnay nm> , 9. ba~yI -uja me< > ` Ixray nm> , 10. ba~ye k< xa me > ` i;kezay nm> ,
11. pIQ ke %pr gle ke QIk nIce me< > ` pna-ay nm> , 12. pIDe kmr me< > ` damaedray nm> , 13. izr ke %pr caeqI ke pas > ` vasudevay nm> ,
saxar[ Aacmn>
di][ ha~w ke mUl me< @k cMmc jl lekr ` kezvay nm> %Ccar[ pUvRk pan kr Aviz:q kae Daef de< AaEr ` iv:[ve nm> baelte hu@ daihna ha~w kae @k cMmc jl se
xaekr i)r dUsrI pIne ke il@ jl lekr ` naray[ay nm> %Ccar[ krte hu@ jl pIye< AaEr pUvRvt ha~w kae xaekr i)r ` maxvay nm> se pIne ka m Apnaye< ,
ivze; Aacmn >
ha~w xaekr di][ ha~w me< jl lekr pUvRvt saxar[ Aacmn krke , i)r ` gaeivNday nm> khte hu@ daihna ha~w xaeye< AaEr ` iv:[ve nm> se ba~ya ha~w ,
` mxusUdnay nm> khte hu@ jl pIye< AaEr saxar[ Aacmn kI trh ha~w kae `iv:[ve nm> se ha~w xaeye< , AaEr pun> ` iivmay nm> se i)r pIne ka m Apnaye< ,
AaEr ` vamnay nm> baelte hu@ A< kae gIla krke ya A bale< ,
baelte hu@ izr pr jl cMmc se jl iDfke< , twa ` vasudevay nm> m< se muo ka SpzR kre< , ` s<k[;R[ay m< se A< , ` *uMnay nm> m< seA< ,
` Ainay nm> m< se A< , ` pu;aeTtmay nm> m< se A< , ` Axae]jay nm> m< se A< , `n&ishay nm> m< se A< , ` ACytay nm> m< se nai- ka SpzR ,
` jnadRnay nm> m< se dy ka SpzR , ` %peNay nm> m< se mStk ka SpzR, ` hrye nm> m< se daihna ka SpzR , ` k&:[ay nm uja> m< se ba~yI ka SpzR kre< ,
AaEr inMniliot m< ka %Ccar[ kre< > ` td! iv:[ae> prm< pd< sda pZyiNt suryae> idivva c]uratt< ,
-gvan! kae jgana >
surj inklne ke 2 d{f AwaRt! 48 imnq pUvR se AxR sUyaeRdy tk twa sa ANdr vez ke pUvR drvaja me< ofe haekr Daeqa "{qI xIre xIre bjate hu@ #s kar baele< >
sae=savdk[ae -gvan! ivv&emiSmten nynaMbujh< ivj&M-n! , %Tway ivZvivjyay c nae iv;ad< maXVya igrapnytat! pu;> pura[> .
dev pNnaithr sad< ku kezv , Avlaekn danen -Uyae ma< paryaCyut . jy jy k&pamy jgter naw , svR jgter kr zu- d&i:qpat .
i)r tIn bar talI bja kr drvaja oaelkr sbse phle idpk ya la#q jlana caih@ ,
AaEr DaeqI "{qI lekr sbse phle gu ka cr[ SpzR krte hu@ yh m< baele< > 
%iTt:QaeiTt:Q Igurae Tyj ina< k&pamy , #sI kar ANy ivhae< ka ya guAae< ka %nke m<ae< se krna caih@ ,
ywa > cEtNy mha-u ka %iTt:QaeiTt:Q gaEra< mha-ae, zu- d&i:q danen ElaeKy m<gla< ku. raxak&:[ ka > gae gaep gaekulan! ,,
jgane ke bad is< ivrajman hae gye hE< @esI -avna krke sbka Aacmn krana caih@ AwaRt! muo AaEr ha~w kae xulana caih@ ,
AaEr datun dene kI -avna krke pun> barh bar Aacmn krana caih@ ,
m< > gu kae > #d< AacmnIy< @e< gurve nm> . gaEra<g ke il@ > KlI<< gaEray nm> . inTyan<d ke il@ > KlI<< jah!NvI vLl-ay nm> . raxa ke il@ > ra< raixkaye nm> .
k&:[ ke il@ > KlI< k&:[ay nm> raxak&:[ daenae< ke il@ > I< KlI< raxak&:[a_ya< nm> . ram ke il@ > KlI< ramay nm> sIta ke il@ > ra< sItaye nm> .
I< KlI< sItarama_ya< nm> . yh s-I mUl m< hE #s m< ke Aage jae kae$ ivh ya gu kae de rhe hE< vh m< jaefna caih@ ywa -gvan! k&:[ ka > #d< Aacminym! I< KlI< raxak&:{aa_ya< nm> .
@;> dNtka:Q> @e< gurve nm> . %ske bad kuD oane kae dena caih@ ,
-aeg lgane ke il@ sbse phle jgh kae sa) krna caih@ jha~ pr -gvan! kae -aeg ApR[ kre< lekr
-gvan! ke samne ro kr sare -aeg me< @k @k tulsI pTta ya nhI< haene pr tulsI pTta kI -avna se )Ul ya vh -I nhI< haene se -avna se tulsI dekr i)r cMmc se panI lekr
` ASay )q m< khte hu@ jl ke %pr fale<, i)r DaeqI "{qI bjate hU@ kae phle cr[ xulaye< m< hE > @tt! pa*< baelkr pUvR iliot mUl m< jaef kr baele< ,
i )r ha~wae< kae xula@~ i)r ha~w se bulane ka -av btate hu@ #zara krte hu@ bula@~ Aasn me< oane ke il@ ,
bulakr bEQe hE< @esI -avna kr #s m< ka %Ccar[ kre< > #d< nEve*< I< KlI< raxak&:[a_ya< nm> . ya yid gaEra< tae #d< nEve*< KlI< gaEray nm> baele< , ram ke il@ ramay nm> Aaid ,
%ske bad yid gu se id]a ara gayI m< imla hE tae gu ka mUl m< bael kr i)r ka jp kre< yid nhI< dI]a hu$ hE tae kevl pUvaeRKt kar se ApR[ krke i)r awRna mua
AwaRt! ha~w jaef kr yh m< baele< > 

TvdIy< vStu gaeivNd tu_ymev smpRyet! , 

g&ha[ sumuoae -UTva is prmeZvr .
%ske bad bahr Aakr kItRn kre< AaEr -avna kre< ik -gvan! -aeg le rhe hE< , i)r pun> 10 imnq bad drvaja oaelkr  "{qI bjate hu@ ANdr vez kr pUvaeRKt kar se hI Aacmn yanI muo
xula kr ha~w xula kr i)r muo AaEr ha~w kae paeDne ke il@ vS kI -avna kr yh m< baele< > #d< saeTtiry vS< I< KlI< raxak&:[a_ya< nm> Aaid khe<
%ske bad taMbul kI -avna krte hu@ yh m< baele< > #d< taMbUl< I< KlI< raxak&:[a_ya< nm> i)r [am krte hu@ %s sad kae
#d< mhasad< baelte hu@ inMniliot laegae< kae ApR[ kre< > @e< Igurve nm> , ` svRsio_yae nm> , ` paE[RmaSyE nm> , ` tulSyE nm> , ` svR vE:[ve_yae nm> ,
` vE:[vI_yae nm> , baelkr tIn bar talI bjakr walI kae %Qa kr bahr kre< AaEr AartI kre< , AartI ke il@ Aasn me< bEQ kr Awva ofe haekr krna caih@ ,
AartI krne ke phle cr[ae< me< pu:p roe< , i)r yid z< 1 ya 3 ya 5 s< me< le<,
sbse phle gu kae Smr[ krke yh -avna roe< ik gu se hm Aa}a le kr kr rhe hE< "{qI bjate hu@ -gvan! ke cr[ae< 4 bar "fI ke git se AwaRt! sIxa "umaye< yh m<
Smr[ krte hu@ kre< > @;> xUp> KlI< k&:[ay nm> , i)r na-I me< dae bar cehra me< 1 bar AaEr pUre zrIr me< 7 bar , i)r raxaranI kae -I %sI trh se "maye< @;> xUp> ra< raixkaye nm> baelte hu@ ,
i)r ANy jae -I )aeqae ya mUitR hae %ska kre< ivix phle jEsa hI hE kevl yh Xyan rona hE ik bfa kaEn hE pUJy %ske Anusar kre< ywa m se k&:[ raxa inTy
%ske bad dIp Aayega , i)r z<o Aayega %se kevl 7 bar ya 5 bar pUre zrIr me< "umaye<, i)r vS dIp ke s<Oya ke jEsa "umaye< , i)r pu:p cr[ me< 4 bar AaEr p<oa ya camr #CDanusar,
Xyan rhe ik hr vStu gu se Aa}a lekr hI kre< , AaEr Tyek ka AartI haene ke bad bahr vhI< se "um kr
devta hnuman gf -Kt Aaid hetu vh sadI vStu ApR[ kre< AwaRt! km se km tIn bar "umaye< , Xyan rhe AgrbTtI "umate smy mUl m< ke phle @;> xUp> jaefna caih@ ,
dIp ke il@ -I @;> dIp> haega , %ske bad Snainym! mUl m< ke saw jaefe< , i)r kpfa ke il@ #d< saeTtiry vS< mUl m< ke phle jaefe< ,
%ske bad i)r )Ul ke il@ #d< pu:p< ya @tain pu:pai[ jaefna caih@ , daephr kI -I AartI krnI hae tae xup ke bad kpUr imla huAa dIpk -I kevl tIn bar ya pa~c bar pUre zrIr me< "umaye< ,
%ske bad i)r ANy dIpk jae %pr jEsa kha gya hE , baik sb %sI trh se AartI hE , )Ul ke bad yid hae tae camr se p~oa kre< ,
ye daenae< nhI< hE< tae iksI se -I bna huAa p<oa se kre< ,
%ske bad AartI ke Swan kae kpfa se paeDa lga kr sa) kre< ,

ipDe,Aage

  oS".ko dysaMj   bLdkWu tky iqV    bLdkWu 'kk[kk,a bLdkWu ds dk;Z bLdkWu vkidk Hkh
 izopu&fyf[kr       xzaFkky;    fp= & izn'kZuh

gjs d`".k gjs d`".k d`".k d`".k gjs gjs A gjs jke gjs jke jke jke gjs gjs AA

mij A ?kj

tky f'k{kd%paradharm@paradharm.com

bLdkWu ls lokZf/kdkj lqjf{kr