izHkqikn iz.kke 

. 1. nm> ` iv:[upaday k&:[ e:Qay -Utle,Imte -iKtvedaNt SvamIn! #it naimne. .2.

.2. nmSte sarSvte dEve gaEr va[I cair[e, inivRze; zUNyvadI paTy dez tair[e.

vE:[v [am

vaDa kLpt_y k&pais<xu_y @v c , pittana< pavne_yae vE:[ve_yae nmae nm> .

I IgaEra<g [am

nmae mhavdaNyay k&:[emday te , k&:[ay k&:[cEtNy naMne gaEriTv;e nm>.

I I inTyan<d [am

kar[taeyzayI g-aeRdzayI c pyaeiBxzayI , ze; ySyaNs kla s inTyanNdaOyram> zr[< mmaStu .

pNctTv [am

. 1.Ik&:[ cEtNy -u inTyanNd , IAd!vEt gdaxr Ivasaid gaEr-Ktv&Nd .

.2.p<ctTvaTmk< k&:[< -Ktp Svpkm! , -Ktavtar< -KtaOy< nmaim -Kt ziKtkm!.

smi:qgt [am

guve gaErcNay raixkaye tdalye, k&:[ay k&:[ -Ktay td! -Ktay nmae nm> .

Ik&:[ [am

he k&:[ k[ais<xu idnbNxujgTpte, gaepez gaeipkakaNt raxakaNt nmae=Stute .

raxa[am

tPtka<cn gaEra<ig raxev&<davneZvir, v&;-anusute deiv [maim hiriye .

sItaram [am

inlaMbuj Zyaml kaemlaa< sItasmaraE> pIt vam -agm! ,

pa[aE mhasayk cacap< nmaim ram< rxuvNsnawm! .

gu[am

` A}an itimraNxSy }ana<jn slakya , c]un imilt< yen tSmE I guve nm> .

m<gl AartI

s<sar davanl lIF laek a[ay ka{y anaanTvm! ,

aPtSy kLya[ gu[a[RvSy vNde gurae> Icr[ariv<dm! .1.

mha-ae kItRn n&TygIt vaidma*n mnsae rsen!,

raemac kMpautr -ajae vNde gurae> Icr[arivNdm!.2.

IivharaxninTynana &artNmiNdrmajRnadaE,

yuKtSy -Ktac inyujtae=ip vNde gurae> Icr[arivNdm!.3.

ctuivRx I-gvt! sad SvaNnt&Ptan! hir-iKtsan! ,

k&TvEv t&iPt< -jt> sdEv vNde gurae> Icr[arivNdm!.4.

Iraixkamaxvyaer=par maxuyRlIlagu[pnaMnam!,

it][a==SvadnlaelupSy vNde gurae> Icr[arivNdm!.5.

inkujyunae ritkeilisyE yayaili-yuRiKtrpe][Iya ,

taitdayaditvLl-Sy vNdegurae> I cr[arivNdm! .6.

sa]airTven smStzaSEKtStwa -aVyt@v si>,

ikNtu -aeyR> iy @v tSy vNdegurae> Icr[arivNdm! .7.

ySy sadad! -gvt!sadae ySy sadaNn git> kutae=ip ,

Xyayn! Stuv<StSy yzSI sNXy< vNde gurae> Icr[arivNdm!.8.

gu pUja Stv

Igucr[p kevl -kit s, vNdae< mui| savxan mte.1.

ya~har sade -a$ @ -v tirya ya$ , k&:[ aiPt hy yha~ h#te.2.

gumuo pvaKy icte te kirya @EKy , Aar n kirh mne Aaza .3.

Igu cr[e rit @ese %Ttm git , ye sade pUre svRAaza .4.

c]udan idl ye$ jNme jNme -u se$ , idVy}an de kaizt .5.

ema-iKt ya~ha h#te Aiv*a ivnaz yate , vede gay yha~r cirt .6.

Igu k[aisNxu Axm jnar bNxu, laeknaw laeker jIvn . 7.

ha ha -u kr dya deh maere pdDaya , @ebe yz "usuk i-uvn .8.

sNXya AartI . gaEr AartI .

jy jy gaEra ca~der AartI ke zae-a , javI tq vne jgmn lae-a .1.

di][e inta$ ca~d bame gdaxr , inkqe AEt Iinvas Dxr .2.

bisyaDe gaEraca~d rTn is<hasne , AartI kren a Aaid devgne .3.

<hasne , AartI kren a Aaid devgne .3.

nrhir Aaid kir camr fulay , s<jy mukuNd vasu"ae; Aaid gay .4.

z<o baje aNqa baje baje krtal , mxur m&d<g baje prm rsal .5.

bhu kaeiq cN ijin bdn %JJvl , gl deze vnmala kre Hlml .6.

izv zuk nard eme gdgd -kitivnaed deoe gaerar sMpd .7.

n&is<h vNdna

nmSte nris<hay  ada ad daiyne , ihr{ykizpur v]> izla q<ka noalye .1.

#tae nris<hae prtae nris<hae , ytae ytae yaim ttae nris<h> .2.

baihr nris<hae dye nris<hae , nris<h<< Aaid<< Zar{a<< p*e .3.

tv kr kml vre no< Aut Im!, dilt ihr{ykZypu tnu-&

kezv x&t nrhrI p jy jgidz hre .4.

jy gan

1. jy inTyilla iv:q ` iv:[upad prmhA:qaetrzt IImd! A-ycr[arivNd -iKtvedaNt SvamI Il -upad kI jy , 2.jy inTyilla iv:q ` iv:[upad prmh<s pirajakacayR A:qaetrzt IImd-iKtisd!xaNt srSvtI gaeSvamI Il -upad kI jy , 3.jy inTyilla iv:q ` iv:[upad prmh<s gaEr ikzaer das babajI mharaj kI jy , 4. jy inTyilla iv:q ` iv:[upad prmh<s sicdanNd -iKtivnaed Qakur kI jy , 5. jy inTyilla iv:q ` iv:[upad prmh<s vE:[v savR-aEm jgNnawdas babajI mharaj kI jy , 6. AnNtkaeiq vE:[v v&<d kI jy , 7. namacayR hirdas Qakur kI jy , 8. em se khae jy Ik&:[ cEtNy -uinTyanNd , IAd!vEt gdaxr Ivasaid gaEr-Ktv&<d kI jy , 8. IIraxak&:[ gaepgaepI Zyamku{f raxaku{f igir gaevxRn kI jy , v&<davn mwura xam kI jy , 9. nvd!vIp mayapur xam kI jy , 10. jgNnawpurI xam kI jy , 11. jgNnaw bldev su-a kI jy , 12.IIsItaram lm[ hnuman kI jy , AyaeXyapurI xam kI jy , 13. NwrajImd! -agvtm! -gvd!gIta IcEtNycirtam&t kI jy , 14. gaEr emanNde hir hir bael ..... jy smvet -Ktv&<d . hre k&:[ .

sad ma

mhasade gaeivNde nam a[e vE:[ve , SvLppu{yvta< rajn! ivZvasae nEv jayte .

zrIr Aiv*ajal .

jfeiNy tahe kal .

jIve )ele iv;y sagre .

tar mXye ijaAit .

lae-my sudumRit.

take jetay kiQn s<sare .

k&:[ bfae dyamy .

kirvare jIa jy .

Sv sad ANn idlae -a$ .

se$ ANnam&t oaAae .

raxak&:[er gu[ gaAae .

eme fakae IcEtNy inta$ .

jy inta$ jy inma$ .

jy Ik&:[ cEtNy .

-u inTyanNd .

IAEt gdaxr .

Ivasaid gaEr -Kt v&<d.

hre k&:[ hre k&:[ k&:[ k&:[ hre hre ,

hre ram hre ram ram ram hre hre .

tulsI vNdna

nmae nm> tulsI k&:[ eysI nmae nm>,

raxak&:[ seva pav @# Ai-la;I .1.

ye taemar zr[ ly tar vaDa pU[Rhy,

k&pakir kr tare v&Ndavn vasI .2.

maer @$ Ai-la; ivlas ku<je idyae vas,

k&pa kir kr tare v&Ndavn vasI .3.

@$ invedn xr sior Anugt kr ,

seva Aixkar idye kr inj dasI .4.

dIn k&:[ dase khe @$ @n maer hy ,

IraxagaeivNd eme sda yen -asI .5.

tulsI di][a

yanI kanI c papanI hTyaidkain c , tanI tanI [SyiNt di][> pde pde.

.-aeg ApR[ ma< .

Tvidy vStu gaeivNd tu_ymev smpRyet! , g&ha[ sumuoae -UTva sId! prmeZvr.

s-I zaSae< ka mmR >

-jner mXye e:Q nvivxa -iKt , k&:[ em k&:[ idte xre mha ziKt . tar mXye svRe:Q nam s<iktRn ,

k&:[ nam ke p me Avtar il@ hE<<>

kilkale nam pe k&:[ Avtar , nam hEte hy svR jgt inStar.

kilyug me< hrInam hI sar hE AaEr kae$ git nhI hE >

hrenaRm hrenaRm hrenaRmev kevlm! , klaEnaSTyev naSTyev naSTyev gitrNywa.