ij/keZ                     fd'kksj yhyk 8

dFkkdkj % JhJhen~ jk/kkxksfoUnnkl xksLokeh

xzaFkky; A bLdkWu tky iqV A bLdkWu ds xq: ijEijk A bLdkWu ds pkj fu;e

gjs d`".k gjs d`".k d`".k d`".k gjs gjs A gjs jke gjs jke jke jke gjs gjs AA
@v< sudvc>uTva sudiyicik;Rya . hSy jGmtugaeR pev&Rtae talvn< -U.27.
tae Apne imae< kI bat sunkr daenae< -u h<sne lge , ve bCce khe ik g<x se hmara icTt laei-t hae gya hE , )l dae ye krae Aae krae krte hu@ i)r h<s krke AaEr Apne imae< kI #CDa kae pUra krne ke il@ gaepae< ke saw ve cl rhe hE< , -gvan! Ik&:[ AaEr blram ka #s trh se jana Apne Aap bhut mhTvpU[R lIla hE ve sb jan rhe hE< ik Aaj xenukasur mara jayega , jEse #ske phle ijtne Asur Aaye sb mare gye kae$ baik nhI< rha #sil@ bCcae< kae shj ivZvas hE ik -gvan! naray[ kI k&pa hE k&:[ ke pas Aate hI %nkae mrna hE , -gvan! naray[ se kaEn bc skta hE , k&:[ ke -Itr naray[ ka Aavez hE ye marega , AaEr blramjI ka -I @esa hI -av wa tae ve vha~ gye AaEr vha~ phu~c kr blramjI ne sbse phle kam calU ikya ,
bl> ivZy bahu_ya< talaNs<pirkMpyn!. )lain patyamas mtj #vaejsa .28.
IblramjI gye AaEr talv&] kae vfzu @k talv&] kae AaEr HkHaezlu lge HkHaezu tae k$ )l igrne lge , jb %s v&] ka igr gye tae dUsra v&] #s trh se HkHaez krke bhut )l igra idye , tae vha~ bhut Aavaj huAa tae xenukasur ke kan me gya tae saecne lga ye Kya haene lga ibna Aa~ix ke hI )l kEse igr rhe hE< blramjI v&]ae< kae HkHaez;u hI ja rhe we jEse kae$ mtvala hawI v&]ae< kae HkHaez;t hE , %s zBd kae sunkr vh Asurraj gdR- mane gdha Asur daEz;u hu@ Aaya , %ske clne se p&iwvI ka~p rhI wI , gdhe ka zrIr wa #tna blvan wa ik daEzlu mu p&iwvI pr k<p hae rha wa sngm! ngae< ke saw pvRtae< ke saw p&iwvI fael rhI wI , AaEr Aaya
smeTy trsa TyGa_ya<p_ya<bl< blI . inhTyaeris ka zBd< mutNpyRsrTol> .30.
vh devtaAae< kI -I Ape]a Aixk blvan wa , AaEr Sv-av se ol wa du:q wa , Sv-av du:q wa AaEr zrIr me bhut bl wa , bil AaEr ol> zukdev gaeSvamI %skae ivze;[ de rhe hE, xenukasur bil wa bl> blvala AaEr ol> trsa smeTy bhut veg se Aaya Tyga_ya< pyam! IblramjI ke pas Aaya jae Iblram v&]ae< kae HkHaez rhe we HkHaez krke ve ozu hae gye , %nke pas Aaya AaEr Aa krke AaEr Apne Aap i)r krke duLlTaI claya ipDe ke pEr kae , ye gdhae< ka "aeztuk ka Sv-av hE ipDe ke pEr se har krte hE< , Apne pIDe ke pEr se duLltI mara Ibldev pr AaEr ka zBdm! , ka zBdm! mtlb kuiTst zBdae< jEse gdha rekte (baelte ) hE< , @ese mar krke lga rekne , IblramjI cupcap ozu rhe , tae i)r
Aaya punrasa* s<rBx %pae:qa prakiSwt> . cr[avpraE rajNblay ai]pd! ;a.31.
Ab pun> dUsrI bar Aaya AaEr Aa krke i)r %sI trh ka rekna mtlb kuiTst! zBd krta huAa ivmuoI hae krke mtlb blram se muo )er krke ipDla pEr claya , #s bar jb pEr claya aex se claya , aex se claya bzu Jud mu ,
s t< g&hITva pdaeaRmiyTvEkpai[na . ic]ep t&[rajae am[TyKt jIivtm!.32 .
IblramjI %ske daenae< pErae< kae pkz il@ @k bar me hI , pkz il@ %ske pErae< kae pdae daenae< pErae< kae pkz krke AaEr %ske bad "umana calU ikye , phaz ke sman vh gdha wa , leikn IblramjI ke il@ -Um{fl -I kuD nhI< hE tae vh iks igntI me< hE , ve "umane lge %se AaEr "umane se hI vh mr gya bzu jaer se "uma rhe we AaEr "uma krke talv&] pr mare jaer se , yh -gvan! IblramjI kI Ad!-ut lIla wI @k v&] pr mare tae vh v&] #tna tejI se igra ik %sse dUsra v&] igra dUsra se tIsra #s trh carae< tr) #s trh se hjarae< v&] igr gye , @k v&] pr marne se huAa #tna veg se #Nhae<ne mara wa , @k v&] HkHaera %skae igraya #skae igraya #s trh se k$ v&] igr gye , AaEr vh tae mr hI cuka wa "umane me< hI mr gya wa , m[at! TyKt jIivtm! ,m[at! TyKt jIivtm! ka AwR hE ik "umane me< hI TyKt jIivtm! %ske a[ inkl gye , #tna jaer se "umaye ik %ska a[ inkl gye , yh hE -gvan! ka bl , y*ip blramjI ka pUra bl nhI< hE , yh tae kuD -I v[Rn nhI< hE leikn bCca hE< #sil@ bCca ke Anusar %nke bl ka v[Rn ikya ja rha hE , nhI< tae ye -Um{fl kae @k cuqkI me< m<sl de< , smaPt hae skta hE %nke il@ kaEn bze ct; ni > nr lIla ke Anusar v[Rn ikya jata hE , AaEr zukdev gaeSvamI v[Rn krte hE< @k pai[na @k ha~w se "umaye, @esa nhI< ik daenae< ha~w lga krke AaEr "uma rhe hE< , @k ha~w se daenae< pEr pkzu AaEr "uma krke ic]ep t&[rajae tal kae v&] nhI< kha gya hE , #skae t&[ khte hE< t&[raj hE yh "as hE vaStv me< hm laeg tae #skae v&] zBd lga dete hE< leikn khI<< -I v&] zBd nhI< hE , t&[rajae %s t&[raj ke A -ag mStk pr mare AaEr vh ANy t&[rajae< kae igraya ,
tenahtae mhatalae vepmanae v&hiCDra> . paRSw< kMpyn! -> s caNy< sae=ip caprm! .33.
#s trh vh v&] igra AaEr %sse dUsra dUsra se tIsra igra tIsre se caEwa #s trh hjarae< v&] igr gye ,
blSy lIlyaeTs&:qordehhtahta> . talakiMpre sveR mhavateirta #v .34.
#s kar jEse bhut jaer kI Aa~ix Aa$ hae AaEr s-I v&]ae< kae igra idya hae #s kar se lg rha wa , kevl Iblram ke @k bar har krne ma se s-I igr gye , @esa lg rha wa ik zukdev gaeSvamI khte hE< ik jEse mha Aa~ix ne sbkae %oaz idya hae igra idya hae @ese ve igr gye AaEr lIlyaeTs&:qordehhtahta> AaEr oel oel me< gdha ke zrIr kae )e<ka wa , oeloel me< lIlya bhut jaer lga krke IblramjI nhI< )e<ke we , jEse vh kae$ saxar[ ge<d )e<k rha hae @ese %Qa krke )e<k idya , %sse s-I v&] xrazayI hae gye igr gye, tae prIi]t mharaj #s lIla kae sun kr AaZcyR cikt hae gye ik vah! @esI Ad!-ut lIla! tae zukdev gaeSvamI khte hE<
nEtiCc< -gvit nNte jgdIre . Aaetaetimd< yiSm<StNtu:v ywa pq> .35.
jgt ke inyamk AprIiCDNn D> @eZvyaeR< se pirpU[R IblramjI ke il@ kae$ AaZcyR kI bat nhI< hE kae$ AaZcyR nhI hE Aaetaetimd< yiSm<StNtu:v ywa pq> yha sara ivZv ijnke -Itr hE jEse @k ivzal vS me @k Daeqa sa sUt Aaet aet rhta hE %s trh se ijnke -Itr ye sara s<sar Aaetaet hE @se blramjI ke il@ kae$ AaZcyR kI bat nhI hE, ye tae iblkul samaNy bat hE , #s trh @k m&tk gdha ke ara ye sare t&[rajae< kae igra idye ,
tb %ske s<bixyae< ne pirvar ke lae<gae< ne deoa ik hmara SvamI mara gya , tae ijtne we gdha ke p me< ve sb Ab bzu veg se daEzu @k saw , @k saw daEzu k&:[blram kae marne ke il@ ,
tt> k&:[< c ram< c }atyae xenukSy ye . ae:qarae=_yvn! sveR s<rBxa htbaNxva> .36.
Aate we tae kae$ hiwyar lekr nhI Aate we %nke pas vhI duLltI ka AS wa , ve Aate we AaEr i)r krke rek krke marte we duLltI , tae Ik&:[ ne deoa ik IblramjI vh lIla ikye tae ve -I pEr pkz kr vhI lIla krna calU ikye , ijtne gdhe Aate we ve %sI trh se har krte we AaEr ve daenae< -a$ Ab lIla kr rhe hE< , Aate we "uma"uma krke )e<kte jate we , pUra talvn m&tk gdhae< se -r gya , vha~ @k ivic lIla hu$ ,
ta<Stanaptt> k&:[ae ram n&p lIlya , g&hItpaCcr[an! aih[aeTt&[rajsu .37.
daenae< -a$ %sI trh se jEse phle lIla ikye we , k&:[ AaEr blram pEr pkz pkzkr "uma "uma krke t&[raj;u t&[rajae< pr mtlb talv&]ae< pr )e<kte we , g&hIt pat cr[an! ijnke cr[ k&:[blram ara pkzu gye we , sara jgt -gvan! ka cr[ pkz;t ni> -gvan! #n olae< ka cr[ pkz- pkz kr mar rhe hE< , cr[ pkz kr "umane kI @k ApnI lIla hE jae talvn me hu$ ,
)lkrsI[R< dETydehegRtasui-> , rraj -U> stalaE"RnEirv n-Stlm!.38.
zukdev gaeSvamI %s talvn ka ic io<c rhe hE< ik kEsa lg rha wa talvn ? @k tae bhut maa me< )l igre we , AaEr bIcbIc me< gdhae< ke dETyae< ke mre hu@ zrIr pzu sb kalekale r<g ke gdha we , s-I kale r<g ke gdha we , #sil@ vh -Uim @esI su<dr lg rhI wI jEse kale badlae< se i"ra huAa Aakaz hae , #s trh se vh -Uim pq g$ rraj -U> -Uim bhut su<dr lg rhI wI , stalaE> talae< ke A-ag se , ACDa , @k AaEr Xyan dene kI bat hE ik kae$ -I v&] %ozt nhI wa , %ozt ka mtlb jz se nhI inkla wa , #tna veg se mara -gvan! blramjI ne mare twa k&:[ ne ik Aae v&] qUq jate we AaEr A
-ag i)r dUsre A -ag pr igrta wa tae dUsre A -ag kae taez;u st;t :t > taez;u hu@ sb igr gye , #sil@ yha~ iloa gya hE talaE> tal ke AAagae< se p&iwvI pq g$ )lae< se tae v&]ae< ke A se )lae< se AaEr m&tk deTyae< ke deh se vh -Uim -r g$ , @esI su<dr lg rhI wI jEse badlae< se Aakaz m{fl suzaei-t haeta hE , #s trh se -Uim suzaei-t hae rhI wI ,
tyaeStt!sumht! kmR inzMy ivbuxady> . mmucu> pu:pv;aRi[ cuvaR*ain tu:quvu>.39.
tyae> Ik&:[ AaEr Iblram ke %s mhan kmR kae deokr devta jn )Ul brsane lge , bhut frte we xenukasur se AaEr %ske pirvar se devta laeg , leikn jb %n laegae< ne deoa ik xenukasur mara gya tae mumucu>pu:pv;aRi[ )Ulae< kI v;aR krne lge cuvaR*ain tu:quv> baja bjane lge , AaEr Stuit krne lge , bhut trh ke baja bjane lge jy jy kar krne lge AaEr )Ulae< kI v;aR krne lge , devtaAae< ke laek me bhut )Ul-ra huAa hE , jb -I kae$ Avsr imlta hE devta laeg )Ul brsate hE<, #s bar jb mwura me rwyaa hu$ vha~ )Ulae< kI Ad!-ut v;aR hu$ hm smHte hE< ik Ab tk s<sar me< iksI -I rwyaa me brsI nhI< haegI , pUra raef -rta jata wa , Kyae<ik mwura ke laeg kI -avna wI ik k&:[ blram hmare "r se Aa rhe hE< rw pr cZkr , bhut Svagt ikye , #tnI su<dr rwyaa mE<ne khI<< nhI< deoa n suna , #tna )Ul brsaya wa , devtaAae< ke laek me )Ul hI )Ul hE carae< tr) , ve ivmanae< pr ladlad kr late hE< AaEr brsane lgte hE< , ve brsane lge
Aw tal)laNyadan! mnu:ya gtsaXvsa> , t&[< c pzve hRtxenukkanne .40.
#ske bad vha~ ke mnu:y mtlb vn me rhne vale kael -Il ya ANTyj , %nka -y dUr hae gya AaEr ve laeg Aakrke )l oane lge , tal)l sb igra wa AaEr xenuk mr gya wa , Ab -y nhI rha , gt saXvsa> Ab %nka -y dUr hae gya , sb AaAa kr )l Faene lge oane lge, leikn -gvan! ke soa @k -I )l nhI oaye , Kyae<ik sb jgh mre hu@ gdhe pzu tae ve nhI oaye , vha~ laz pze hu$ hE gdhae< kI AaEr zrIr se sqa huAa hE )l wa #sil@ kae$ nhI oaya , gye we oane ke il@ leikn kae$ nhI oaya -gvan! ke -Kt jha~ tha~ oate hu@ nhI clte hE< , y*ip ve k&:[ se khe we ik bhut sug<ixt AaEr Svadu )l hE< oaye<ge leikn sb jgh mre hu@ gdhe we tae Kyae< oa~ye, samaNy kae$ vE:[v hae jata hE tae oan pan me #tna paln krta hE tae -gvan! ke pa;Rdae< ka tae khna hI Kya , Kyae< oa~ye< ve nhI oaye , dUsre mnu:y laeg laeg oane lge , AaEr t&[< c pzve tb gaE<Aae< kae ha~k kr laya gya , AaEr gaE@~ oub Aa<nd ke saw "as crne lgI< pzu "as crne lgI< AaEr mnu:y Aaspas ke pta lga ik xenukasur mara gya tae pirvar ke saw ve laeg Aa Aa kr ke )l oane lge , AaEr gaizgtuk pr lad lad kr "r le gye , #s trh se -gvan! ne sbkae )l sul- kraya , #s trh ye @k idn kI lIla hu$ , pun> itidn kI lIla ka v[Rn kr rhe hE< , Ab vn se laEqne kI lIla ka v[Rn kr rhe hE< ,
fiNsAvkxs&&&

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
gjs d`".k gjs d`".k d`".k d`".k gjs gjs A gjs jke gjs jke jke jke gjs gjs AA

  xzaFkky;   fp= & izn'kZuh bLdkWu 'kk[kk,a bLdkWu vkidk Hkh

d`".kd.kkZe`r

yksdydE;qfuVh pkjfu;e vk;qosZn ij/keZ tUee`R;qlsijs
  oS".ko dysaMj izopu&fyf[kr bLdkWu tky iqV   bLdkWu ds dk;Z mins'kke`r HktupfUnzdk xq#ijaijk laLdkj d`".kHkkoukizcksf/kuh d`".kHkDrcusa

tky f'k{kd%brajgovinddas@yahoo.com

2008bLdkWu ls lokZf/kdkj lqjf{kr