gjs d`".k gjs d`".k d`".k d`".k gjs gjs A gjs jke gjs jke jke jke gjs gjs AA

 

SriSriRadhamadhavaHari

 

 

 

 

 

gn erJdn RfUtpl rVUrlm Yrhstult gwYmY m n c„ ne blbtunfU bwfUtl ni XtfwUhse fUt bilu RlfUt ŒgG fUvt ”uFt ni rfU rfUm „hn mu YfU CU fUe vle fUtu Cq„d„ Y 24 Dxt ntu awfUt ƒt cuntuN ƒe fuUJ˜ mtkm Ch a˜ hne ƒe Jn Ce fU-fU fUh š ytFu vqhe „hn mu sz ntu awfUe ƒ š WmfUt vr„ c˜htb”tm WmfUtu XefU fUhlu fuU r˜Y mthe ht„ ytih r”l nhu fUK bntbkt fUt xuv Ce a˜tgt vtle fUe Ax Ce aunhu vh zt˜t c„ Œgtm rfUgt ntum b ˜tlu fUt bdh Jn ntum b lne yt vtge š y„: yk„ b Wntlu eehtOtbtOJnrhse fuU gnt ˜tfUh Œtƒolt fUe ct” b rVUh Ntb fUtu ath csu yth„e fuU ct” bil vqAt „tu Ju c„tgu rfU Cq„ ˜dt ni š blu „whk„ lthtgK fUJa CdJ„b mu WXtgt ytih vZlt at˜q rfUgt ytih ƒtuzt b”kd ˜ufUh fUe„ol Ce rfUgt rVUh bilu WmfUtu „w˜me gw„ bntvtle rv˜Jtgt ytih bilu Wme bntvtle mu CdJtl fuU mtblu ˜uxt fUh Wm fuU aunhu vh nhu fUK WathK fUh„u gu Axu bthu „tu mnmt Nheh ƒtuzt rn˜t ytih buht vtle fUt Axt fUtu catlu fUt fUtuNem fUh„t hnt ytih bilu sthe hFt vtle fuU Aexu bth„u Y rVUh gt ƒt yatlfU ytFu Fw˜e rVUh nblu ytih c˜htb lu abfUth btlt š CdJtl fUtu bilu c„ - c„ OgJt” rfUgt š ct” b rVUh nblu htOtvt” ŒCw mu lrmkn fUJa fUt Ce vtX fUhJtgt ˜dCd ytOt Dxt b vqKo„: XefU ntu dRo ytih ct„ fUhlu ˜de š Jt„J b buht „tu ytih rJJtm cZ dgt Rm Dxlt fuU a˜„u š sg ntu buhu XtfwUhse ! eehtOtbtOJnhe !

 

 

bLdkWu dk n'kZu

1

  3%Jhikn jkekuqtkpk;Z ,oa fof'k"Vv}Srokn&Jhikn jkekuqtkpk;Z us cz ds Lo:i ds lca/k esa viuk vfHker bl izdkj izdV fd;k gS &cz loZo`gRre rRo gS ] og vof/k jfgr ,oa rkjrE;jfgr gS A og Lo:ir% ,oa xq.kr% Hkh vlhe gS A cz losZ'oj] loZ'kfDreku gS A loZfo/k gs; xq.k fooftZr  gS A fdUrq vuUr dY;k.k xq.kkdj gS A og txr dk drkZ gS ]loZK]loZfon~ ,oa lkdkj  gS A cSdq.Bkf/kifr Jhukjk;.k gh ijcz rRo gS A

   mUgksus thorRo bl izdkj Lohdkj fd;k gS & tho fpr~ gS]c dk va'k gS] og fuR; ,oa vukfn gS ] og KkuLo:i dk Kkrk gS ] drkZ ,oa HkksDrk gS ] ifj.kke esa tho v.kq gS ] la[;k esa vuUr ,oa mldk fuR; i`Fkd vfLrRo gS A Jhiknjkekuqtkpk;Z us txr dks vfpr cz dk ifj.kke ;k cz dk voLFkkUrj Lo:i ekuk gS A mUgksaus thoa ,oa txr dks lR; ekuk gS A ,oa tho txr dks cz dk 'kjhj ekuk gS A vFkkZr~ tho tks fpn~ oLrq gS ,oa txr tks vfpn~ oLrq gS & fpn~vfpn~ oLrq ^tho vkSj txr ~] cz dk 'kjhj gS A tho&txr~ :i 'kjhj fof'k"V v}; rRo dks mUgksus cz ekuk gS A vr% Jhikn jkekuqtkpk;Z dker gS fd tho txr cz dk 'kjhj gS vkSj cz tho txr dk buds bl er dks fof'k"Vk}Srokn dgrs gS A

4%Jhiknek/okpk;Z ,oa }Srokn& Jhikn ek/okpk;Z us cz dk Lo:i bl izdkj fu.kZ; fd;k gS &cz l`f"V&fLFkfr&izy;drkZ]loZfu;ked]vfpUR;]vuUr ,s'o;Ze; ]ijeLora=] loZK]losZ'oj]loZfon~ loZ'kfDreku ,oa vfpUR;'kfDr fof'k"V gSa A cz lkdkj lxq.k,oa loZO;kid gS A

tho Lo:i& dk o.kZu djrs gq, mUgksaus dgk gS &^^tho psruLo:i gS ] ijra= rRo gS ]lR; gS ,oa vuUr la[;k esa]ifjek.k esa v.kq gS A tho Hkxoku~ Jhd`".k dk fuR;&vuqpj gS A tho v/khu ]vYiK rFkk bZLoj ds fu:ikf/kd izfrfcEc dk va'k gS A txr dk rRo mUgksaus bl izdkj O;Dr fd;k gS &^^txr dks ijes'oj us l`fLV dh gS A cz txr~ dk fufer dkj.k gS ,oa izd`fr txr dk miknku dkj.k gS A txr lR; fdUrq vfuR; gS ]dk;Z:i esa txr vfuR; gS ] fdUrq dkj.k:i esa fuR; gS ]ijrU= rRo gS ,oa Hkxoku~ ds o'korhZ gS A

   cz tho ,oa txr~ bu rhuksa  ds lEc/k  esa Jhikne/okpk;Z dk dguk gS fd buesa ijLij ikap izdkj ds Hksn fuR; orZeku gS & 1% tho ,oa bZ'oj esa Hksn ] 2% tho ,oa tho esa ijLij Hksn ]3%bZ'oj ,oa tM+ txr esa Hksn ] 4% tho ,oa tM+ esa Hksn ]5% tM+ ,oa tM+ esa ijLij Hksn A bu ikap izdkj ds LFkkiu djus ds dkj.k buds er dks ^Hksnokn] ;k ^}Srokn] dgk tkrk gS A mUgksausa LorU=&rRo:i esa ,dek= bZ'oj ijcz dks Lohdkj fd;k gS A nwljs ijrU= rRo :i esa mUgksaus bZ'ojk/khu  ,oa bZ'oj fu;af=r tho ,oa txr dks Hkh Lohdkj fd;k gS & bu nksuksa rRoksa dsk Lohdkj djus ls Hkh buds er dks ^}Srokn] dgk tkrk gS A fdUrq ;fn lw{e Hkko ls fopkj fd;k tk; rks mudk er ^ }Srokn] ugha dgk  tk ldrk ] D;ksfd nks oLrq,Wa ;fn ijLij fujis{k gksa ]muesa izR;d oLrq gh ;fn Lo;a fln~/k gks ] rHkh mudks ,d &nwljs ls lEiw.kZ:i ls i`Fkd nks oLrq,Wa dgk tk ldrk gS a vkSj muesa vkR;fUrd Hksn Hkh Lohdkj fd;k tk ldrk gS A fdUrq Jhikn e/okpk;Z n~okjk Lohd`r nks rRoksa esa ,dek= Lora= rRo ijes'oj dks gh vU;&fujis{k Lo;afln~/k rRo ekuk x;k gS A vkSj muds n~okjk tks ijra= Lohdkj fd;k x;k gS &og vU; fujis{k Lo;a fln~/k rRo ugha gS A ijra= rRo esa mUgksaus tho ,oa txr dks fy;k gS  A tho dks bZ'okjk/khu] bZ'oj dk vuqpj ]bZ'oj dk va'k Hkh mUgksaus Lohdkj fd;k gS A vr% muds Lohd`r tho rRo dks bZ'oj fujis{k Lo;a fln~/k ugha dgk tk ldrk A buds er esa txr dks Hkh ^^bZ'oj l`"V ]bZ'oj dr`Zdfu;af=r]] dgk x;k gS A vr% txr dks Hkh bZ'oj fujis{k Lo;afln~/k rRo ugha dgk tk ldrk A vr% ;g ckr dgh tk ldrh gS fd JheUe/okpk;Z ds erokn dks rkfRod fopkj ls }Srokn ;k dsoy Hksnokn dguk laxr ugha gS A rkfRod fopkj ls mls HksnkHksnokn dg nsuk vR;ksfDr u gksxh A

   4% Jhikn fuEckdkZpk;Z ,oa LokHkkfod HksnkHksnokn%& Jhikn fuEckdkZpk;Z us cz dk Lo:i bl izdkj fu/kkZfjr fd;k gS & cz loZ o`gRre gS ] og Lo:i esa vuUr gS ]og dY;k.k xq.kkdj gS ] fdUrq gs; izkd`r xq.k jfgr gS A og lR; Lo:i fprLo:i ,oa Kku Lo:i gS ] loZK gS A l`fLVh&fLFkfr&izy; dk ,dek= drkZ gS ] leLr dk fu;Urk gS A og txr dk fufer vkSj miknku dkj.k gS A lkdkj ],s'o;Z&ek/kq;Ze; iq:"kksRre gS A muds er esa Jhjk/kk lefUor Jhd`".k gh ijcz gSa A muds er esa tho Lo:ir% KkuLo:i gS ,oa tM+ fooftZr fpr~]cz dk va'k rFkk Kkrk ,oa HkksDrk gS a drkZ gS]loZ voLFkk esa cz ds }kjk fu;af=r gS A tho fuR; gS A Lo:i ls va.kq gS ] la[;k esa vuUr gS vkSj eqDrkoLFkk esa Hkh cz ls th dk i`Fkd~ vfLrRo jgrk gS A

     txr dks os vfpr ;k tM+ dgrs gS vkSj vfpr ds mUgksaus rhu Hksn ekus gSa A izkd`r vkizkd`r rFkk dky A ifjn`';eku iapHkkSfrd txr dks os izkd`r vfpr ekurs gSa vkSj ykSfdd txr esa vfpr oLrqvksa dk miknku tSls izd`fr gSa A mlh izdkj Hkxon~/kke ]ogka ds nsgkfn ,oa vyadkj vkfn  rFkk leLr Hkksx oLrqvksa ds miknku dks vfpr ds varHkqZDr vkizkd`r vfpr ekuk gS A dky dks Hkh mUgksaus vfpr ekuk gS A

     tho txr dk cz ds lkFk lac/k LFkkiu djrs gq, mudk er gS A fd ^^ cz dkj.k gS ] ,oa tho mldk dk;Z gS ] ca iw.kZ ,oa va'kh gS vkSj tho mldk va'k gS A og mikL; gS vkSj tho mudk mikld gS &bR;kfn A dkj.k&dk;Z esa va'kh ,oa va'k esa ]mikL;&mikld esa loZnk Hksn orZeku gS A blfy, cz&tho esa Hksn gSA cz va'kh gS vkSj txr mldk va'k gS ] cz KkuLo:i gS A ,oa txr~ LFkwy ,oa tM+ gS ] vr% cz ,oa txr esa Hkh loZnk Hksn gS A fQj mUgksaus dgk fd dkj.k ,oa dk;Z tSls Hksn gS ]oSls vHksn Hkh orZeku gS D;ksafd dkj.k gh dk;Z:i esa vfHkO;Dr gksrk gS A va'kh ,oa va'k esa Hkh Hksn orZeku gS A vr% mUgksaus cz ,oa tho txr ds fuR; vHksn dks Lohdkj fd;k gS A cz ,oa tho txr ds LokHkkfod Hksn rFkk vHksn  dks Jhikn fuEckdkzpk;Z us  Lohdkj fd;k gS A vr% muds bl er dks ^LokHkkfod HksnkHksnokn ] dgk tkrk gS A vkxs

 

gjs d`".k gjs d`".k d`".k d`".k gjs gjs A gjs jke gjs jke jke jke gjs gjs AA

 

  xzaFkky;   fp= & izn'kZuh bLdkWu 'kk[kk,a bLdkWu vkidk Hkh

d`".kd.kkZe`r

yksdydE;qfuVh pkjfu;e vk;qosZn ij/keZ tUee`R;qlsijs
  oS".ko dysaMj izopu&fyf[kr bLdkWu tky iqV   bLdkWu ds dk;Z mins'kke`r HktupfUnzdk xq#ijaijk laLdkj d`".kHkkoukizcksf/kuh d`".kHkDrcusa

 

                              

 

Goloka

Rm rat fuU tht CdJtl fUK fUt rlg dtu˜tufU J”tJl Otb fUtu ”Ntogt dgt ni š stu rfU mJtuoa cifwUX Otb ni š CdJtl fuU Rme Otb fuU r˜Y nbuk Rm blwg ”un mu mtOlt fUhfuU fUKCtJltCtrJ„ ntufUh stlu fUe RAt fUhle atrngu š gne seJl fUt mth mJoJ ni š

 
 

Vrindavan lila

Rm rat fuU tht CdJtl fUK fUt rlg ˜e˜t fUt dtuvegt fuU mtƒ rJnth fUt ratK rfUgt dgt ni š gn Jne Otb ni stu dtu˜tufU fuU ltb mu Nttt tht stlt st„t ni š gnt l sb ntu„t ni ,ytih l bgw ,Jhl gn Nw ytbtyt fUt ytih vhb ytbt efUK CdJtl fUt rlg rJnth ni gntk l „tu cwZtvt ni ytih l htud, gnt Nheh rlg 16 mt˜ fuU Wb simt ytih mra”tlk” Nheh ntu„t ni š gnt Jne st mfU„t ni stu Rm seJl b CdJtl fUK fUt Œub vqJofU mtht seJl muJt rfUgt ni ytih CdJtl fUK fuU r˜gu ”w:F mnt ni š