gjs d`".k gjs d`".k d`".k d`".k gjs gjs A gjs jke gjs jke jke jke gjs gjs AA

 

SriSriRadhamadhavaHari

 

 

 

 

 

gn erJdn RfUtpl rVUrlm Yrhstult gwYmY m n c„ ne blbtunfU bwfUtl ni XtfwUhse fUt bilu RlfUt ŒgG fUvt ”uFt ni rfU rfUm „hn mu YfU CU fUe vle fUtu Cq„d„ Y 24 Dxt ntu awfUt ƒt cuntuN ƒe fuUJ˜ mtkm Ch a˜ hne ƒe Jn Ce fU-fU fUh š ytFu vqhe „hn mu sz ntu awfUe ƒ š WmfUt vr„ c˜htb”tm WmfUtu XefU fUhlu fuU r˜Y mthe ht„ ytih r”l nhu fUK bntbkt fUt xuv Ce a˜tgt vtle fUe Ax Ce aunhu vh zt˜t c„ Œgtm rfUgt ntum b ˜tlu fUt bdh Jn ntum b lne yt vtge š y„: yk„ b Wntlu eehtOtbtOJnrhse fuU gnt ˜tfUh Œtƒolt fUe ct” b rVUh Ntb fUtu ath csu yth„e fuU ct” bil vqAt „tu Ju c„tgu rfU Cq„ ˜dt ni š blu „whk„ lthtgK fUJa CdJ„b mu WXtgt ytih vZlt at˜q rfUgt ytih ƒtuzt b”kd ˜ufUh fUe„ol Ce rfUgt rVUh bilu WmfUtu „w˜me gw„ bntvtle rv˜Jtgt ytih bilu Wme bntvtle mu CdJtl fuU mtblu ˜uxt fUh Wm fuU aunhu vh nhu fUK WathK fUh„u gu Axu bthu „tu mnmt Nheh ƒtuzt rn˜t ytih buht vtle fUt Axt fUtu catlu fUt fUtuNem fUh„t hnt ytih bilu sthe hFt vtle fuU Aexu bth„u Y rVUh gt ƒt yatlfU ytFu Fw˜e rVUh nblu ytih c˜htb lu abfUth btlt š CdJtl fUtu bilu c„ - c„ OgJt” rfUgt š ct” b rVUh nblu htOtvt” ŒCw mu lrmkn fUJa fUt Ce vtX fUhJtgt ˜dCd ytOt Dxt b vqKo„: XefU ntu dRo ytih ct„ fUhlu ˜de š Jt„J b buht „tu ytih rJJtm cZ dgt Rm Dxlt fuU a˜„u š sg ntu buhu XtfwUhse ! eehtOtbtOJnhe !

 

 

vaUrjkZ"Vh; Jhd`".kHkkouke`r la?k

 

vxjryk]f=iqjk& vklke&vxjryk jksM] cuekyhiqj ]799 001& nwjHkk"k% 0381&22&7053 QSDl%0381&22&4780 

email: premadata@rediffmail.com

vgenkckn] xqtjkr&lsVsykbV jksM] xka/khuxj gkbos kflax] 380 054 nwjHkk"k%079&686&1945]1645 ;k 2350

email:jasomatinandan.acbsp@pamho.net

bykgkckn ] ;w ih& gjs d`".k /kke]161 dklhjkt uxj ]ckyw?kkV&211 003 nwjHkk"k%0532&240&5291

cSaxyksj]dukZVd&gjs d`".k ghy]1^vkj] cykWd]pksMZ jksM]jktkth uxj&560 010 nwjHkk"k&080&332&1956 QSDl&080&332&4818

email:guesthouse@iskconbangalore.org

cSaxyksj]dukZVd&bLdkWu JhtxUukFk eafnj]ua&5 Jhiqje~ ] igyk kl]lslkfnziqje~iqje~ ]cSaxyksj&560 020 nwjHkk"k&020&353&6867;k226&2024;k353&0102

cM+kSnk]xqtjkr&gjs d`".k /kke]xks=h jksM&390 021 nwjHkk"k&0265&231&0630;k233&1012;k235&0885

email: iskcon.baroda@pamho.net

csyxe]dukZVd&'kqokj]fryd okMh&590 006 nwjHkk"k&0831&243&6267;k240&0108

email: devamrita.rns@pamho.net

Hkqous'oj]mM+hlk&,u],p]ua]5vkbZ]vkj]lh ohyst]751 015 nwjHkk"k&0674&255&3517 ] 253&3475 ];k 255&4283

Email:bhubaneswar@pamho.net

dydRrk&3lh vycVZ jksM] 700 017 nwjHkk"k&033&247&3757 ;k 6075 QSDl&033&247&8515

pUMhx<+&gjs d`".k /kke]lsDVj 36&ch&160&036nwjHkk"k&0172&260&1590 ;k 260&3232

pSUubZ]Vh ,u&gjs d`".k yS.M] HkfDrosnkUr jksM]btecDde ]vksQ bZ lh vkj jksM]pSUubZ&600 041 nwjHkk"k&044&501&9303 ;k 501&9147

Email: iskconchennai@eth.net

dks;Ecrwj]Vh ,u&JhtxUukFk eafnj]100,Q Vh] U;w Ldhe jksM]gjs d`".k yS.M],jksMkse ih vks ] dks;Ecrwj&642&011 nwjHkk"k&0422&262&6509 ;k 262&6508

Email:iskconcbe@yahoo.com

n~okjhdk xqtjkr&Hkkjfr; Hkou]nsoh Hkou jksM]361 335 nwjHkk"k&02892&34606 QSDl&02892&34319

xqUVqj] , ih&vksihih]f'koky;e~]isM dduh&522 509

xqgkVh]vklke&myqcjh pkjh;kyh]lkmFk ljuh;k&781 007 nwjHkk"k&0361&254&5963

guqedks.Mk],ih&uhyknzh jksM]diqokM+k&506 011 nwjHkk"k&08712&77399

gfjnkliqj]osLV caxky&iks vk Nk;?kjh;k ckxku]24 ijxkuk]osLV caxky&743 704 nwjHkk"k&03215&57856

gfjn~okj]mRrjkUpy&izHkqikn vkJe]xsLV gkml]ubZ cLrh]HkhexksM+k&249&401 nwjHkk"k&0133&422655 ;k 425849 i=&iksLV ckDl 4

gSnzkckn],ih&gjs d`".k yS.M]ukeIiyh LVs'ku jksM&500 001 nwjHkk"k&040&474&4969 ]474&2018 ;k 657&7432

Email: vedantacaitanya@rediffmail.com

bEQky]e.khiqj&gjs d`".k jksM],;j iksVZ jksM&795 001 nwjHkk"k&0385&221587

bUnkSj e/;izns'k&101 psrd vpZ] 7 ,eth jksM nwjHkk"k&0731&529665

tS;iqj]jktLFkku&bLdkWu] d`".k cyjke eafnj]<ksybZ]vksihih&fot; iFk]ekuljksoj]tS;iqj&302 020 nwjHkk"k&0142&782765 QSDl&0141&222273

Email: iskcon@datainfosys.net

dVjk]tEew vkSj d'ehj&Jhy izHkqikn vkJe]dkydk ekrk eafnj oS".ko ekrk&182 101 nwjHkk"k&01991&33047

dq#{ks=]gjh;k.kk&369xqMjh eksgYyk]eSu cktkj]132 118 nwjHkk"k&01744&22806 ;k 23529

y[kukm];wih&v'kksd uxj ] xq:xksfoUnflag ekxZ&226 018 nwjHkk"k&0522&223556 ;k 271551

enqjkbZ]Vh,u&37euhuxzke eSu jksM&625 001 nwjHkk"k&0452&746472

ek;kiqj] osLV caxky&bLdkWu& Jhe;kiqj pUnzksn; eafnj]Jhe;kiqj /kke]ftyk&unh;k&741 313 nwjHkk"k&03472&245239]245240;k 245233QSDl&03472&245238

Email: mayapur.chandrodaya@pamho.net

eksbjax]ef.kiqj&uksaxcu ba[ku]fVfMe jksM&nwjHkk"k&795133

eqaEcbZ]egkjk"V&gjs d`".k ySa.M twgw&400 049 nwjHkk"k&022&26206860 QSDl&022&2620&5214

Email: iskcon.juhu@pamho.net // guest.house.bombay@pamho.net 

eqEcbZ]egkjk"V&7ds],e]eqa'khekxZ]Hkkjfr; fo|kHkou ds fiNs]ckcwyukFk eafnj ds fudV]pkSikVh&400 007 nwjHkk"k&022&2369&7228 QSDl&022&2367&7941

Email: radha-krishna.rns@pamho.net 

eqEcbZ]egkjk"V&l`f"V dEiysDl]ehjk jksM]jk;y dyst ds ihNs]ftyk &Fkkus 401 107 nwjHkk"k&022&2811&7795 ;k 7796QSDl&022&2811&8875

Email: jagajivan.gkd@pamhp.net  

ukxiqj]egkjk"V&JhJhjk/kkxksihukFk eafnj ]8l`f"V ysvkmV]fjax jksM][keyk&400 015 nwjHkk"k&0712&2273987 ;k 2273988

Email: bhaktagaurav@hotmail.com 

U;w fnYyh&gjs d`".k fgy]lUr uxj eSu jksM] bLV vkQ dSyk'k&110 065 nwjHkk"k&011&2623&6133]4]5]6]7 QSDl&011&2621&5421 ;k 2628&0067

Email: mahamantra.gkg@pamho.net 

 

gjs d`".k gjs d`".k d`".k d`".k gjs gjs A gjs jke gjs jke jke jke gjs gjs AA

 

  xzaFkky;   fp= & izn'kZuh bLdkWu 'kk[kk,a bLdkWu vkidk Hkh

d`".kd.kkZe`r

yksdydE;qfuVh pkjfu;e vk;qosZn ij/keZ tUee`R;qlsijs
  oS".ko dysaMj izopu&fyf[kr bLdkWu tky iqV   bLdkWu ds dk;Z mins'kke`r HktupfUnzdk xq#ijaijk laLdkj d`".kHkkoukizcksf/kuh d`".kHkDrcusa

 

                              

 

 Goloka

Rm rat fuU tht CdJtl fUK fUt rlg dtu˜tufU J”tJl Otb fUtu ”Ntogt dgt ni š stu rfU mJtuoa cifwUX Otb ni š CdJtl fuU Rme Otb fuU r˜Y nbuk Rm blwg ”un mu mtOlt fUhfuU fUKCtJltCtrJ„ ntufUh stlu fUe RAt fUhle atrngu š gne seJl fUt mth mJoJ ni š

 
 

Vrindavan lila

Rm rat fuU tht CdJtl fUK fUt rlg ˜e˜t fUt dtuvegt fuU mtƒ rJnth fUt ratK rfUgt dgt ni š gn Jne Otb ni stu dtu˜tufU fuU ltb mu Nttt tht stlt st„t ni š gnt l sb ntu„t ni ,ytih l bgw ,Jhl gn Nw ytbtyt fUt ytih vhb ytbt efUK CdJtl fUt rlg rJnth ni gntk l „tu cwZtvt ni ytih l htud, gnt Nheh rlg 16 mt˜ fuU Wb simt ytih mra”tlk” Nheh ntu„t ni š gnt Jne st mfU„t ni stu Rm seJl b CdJtl fUK fUt Œub vqJofU mtht seJl muJt rfUgt ni ytih CdJtl fUK fuU r˜gu ”w:F mnt ni š