gjs d`".k gjs d`".k d`".k d`".k gjs gjs A gjs jke gjs jke jke jke gjs gjs AA

 

SriSriRadhamadhavaHari

 

 

 

 

 

gn erJdn RfUtpl rVUrlm Yrhstult gwYmY m n c„ ne blbtunfU bwfUtl ni XtfwUhse fUt bilu RlfUt ŒgG fUvt ”uFt ni rfU rfUm „hn mu YfU CU fUe vle fUtu Cq„d„ Y 24 Dxt ntu awfUt ƒt cuntuN ƒe fuUJ˜ mtkm Ch a˜ hne ƒe Jn Ce fU-fU fUh š ytFu vqhe „hn mu sz ntu awfUe ƒ š WmfUt vr„ c˜htb”tm WmfUtu XefU fUhlu fuU r˜Y mthe ht„ ytih r”l nhu fUK bntbkt fUt xuv Ce a˜tgt vtle fUe Ax Ce aunhu vh zt˜t c„ Œgtm rfUgt ntum b ˜tlu fUt bdh Jn ntum b lne yt vtge š y„: yk„ b Wntlu eehtOtbtOJnrhse fuU gnt ˜tfUh Œtƒolt fUe ct” b rVUh Ntb fUtu ath csu yth„e fuU ct” bil vqAt „tu Ju c„tgu rfU Cq„ ˜dt ni š blu „whk„ lthtgK fUJa CdJ„b mu WXtgt ytih vZlt at˜q rfUgt ytih ƒtuzt b”kd ˜ufUh fUe„ol Ce rfUgt rVUh bilu WmfUtu „w˜me gw„ bntvtle rv˜Jtgt ytih bilu Wme bntvtle mu CdJtl fuU mtblu ˜uxt fUh Wm fuU aunhu vh nhu fUK WathK fUh„u gu Axu bthu „tu mnmt Nheh ƒtuzt rn˜t ytih buht vtle fUt Axt fUtu catlu fUt fUtuNem fUh„t hnt ytih bilu sthe hFt vtle fuU Aexu bth„u Y rVUh gt ƒt yatlfU ytFu Fw˜e rVUh nblu ytih c˜htb lu abfUth btlt š CdJtl fUtu bilu c„ - c„ OgJt” rfUgt š ct” b rVUh nblu htOtvt” ŒCw mu lrmkn fUJa fUt Ce vtX fUhJtgt ˜dCd ytOt Dxt b vqKo„: XefU ntu dRo ytih ct„ fUhlu ˜de š Jt„J b buht „tu ytih rJJtm cZ dgt Rm Dxlt fuU a˜„u š sg ntu buhu XtfwUhse ! eehtOtbtOJnhe !

 

 

bLdkWu vesfjdk

la;qDr jkT; vesfjdk

vVykUVk]tkftZ;k&1287 lkmFk iksUl Ms fyvksu ,osU;w],u b&30306 nwjHkk"k&404&377&8680

Email: bala108@earthlink.net 

vLVhu]VsDll&10700tksuoqM os&78753 nwjHkk"k&512&835&2121 QSDl&512&835&8479

Email: harekrishna@swbell.net 

ckYVheksj]esjhys.M&200 CyqElcjh ,osU;w ]dVksUlfoys&21228]nwj/ofu&410&744&1624

Email: sporecki@earthlink.net 

cdZyh]dSfyQksfuZ;k&2334 LVqvVZ LVhV&94705]nwj/ofu&510&649&8619 QSDl&510&841&7619

Email: rasaraja@bvinst.edu 

cksbl]bMkgks&1615 ekFkZ LVhV&83706]nwj/ofu&208&344&4274

Email: boise_temple@yahoo.com 

cksLVu] eslkpqlsV~l&72 dkeuosYFk ,osU;q&02116]nwj/ofu&617&247&8611]QSDl&617&266&3744

Email: premananda@juno.com 

f'kdkxks]bfYyuksbal&1716osLV yqUV ,osU;q&60626 nwj/ofu&773&973&0900 QSDl&773&973&0526

Email: information@iskconchicago.com 

dksyEcl]vksfg;ks&379osLV b?Fk ,osU;q&43201] nwj/ofu&614&421&1661 QSDl&614&294&0545

Email: malati.acbsp@pamho.net 

MYykl]VsDll&5430 xqjyh ,osU;q&75223]nwj/ofu&214&827&6330]QSDl&214&823&7264

Email: txkrishnas@aol.com : restaurant: vegetariantaste@aol.com 

Msuoj]dksyksjkMks&1400 psjh LVhV&80220]nwj/ofu&303&333&5461 QSDl&303&321&9052

Emai: naikatma.acbsp@pamho.net 

MsVksbV]feflxu&383 ysuksDl ,osU;q&48215]nwj/ofu&313&824&6000]QSDl&313&822&3748

Emai: girigovardhana@haotmail.com 

xSUlfoys]yksfjMk&214 ukFkZ osLV 14Fk LVhV&32603]nwj/ofu&352&336&4183]QSDl&352&379&2923

Email: krishna@afn.org 

gVZQksMZ]dUusDVhdV&1682eSu LVhV]bZLV gkVZQksMZ&06108]nwj/ofu&QSDl&860&289&7252

Email: pyarimohan@aol.com 

gksuksyqyq] gokbZ&51 dksbYgks os&9681]nwj/ofu&808&595&3947]QSDl&808&595&3433

gwLVu]VsDll&1320 osLV 34Fk LVhV&77018]nwj/ofu&713&686&4482]QSDl&713&956&9968

Email: mbalar@ev1.net 

dUlkl flVh]felkSjh&#ikuqx oSfnd dkyst ( esUl lsfeujh ) ]5201 n ifl;ks&64110]nwj/ofu&800&340&5286]QSDl&816&361&0509

Email: info@rvc.edu 

yxquk chp]dSfyQksfuZ;k&285 fyfx;ksu LVhV&92651]nwj/ofu&949&494&7029

Email: tuka108@hotmail.com 

ykl osxl]uhosnk&5226 LVsUMLVksu Mkbo&89142]nwj/ofu&702&440&4998

Email: surapala@pamho.net 

ykax vkblysa.M]U;w;kdZ&197lkmFk vksfl;u ,osU;w]f iksVZ&11520]nwj/ofu&&516&2234909

Email: garuda@optonline.net 

ykl ,ftafyl]dSfyQksfuZ;k&3764 okVlsd ,osU;q&90034]nwj/ofu&310&836&2676]QSDl& 310&839&2715

Email: nirantara@juno.com 

ykl,ftafyl]dSfyQksfuZ;k&3520&3526 LykSlu ,osU;w&90043]nwj/ofu&323&295&1517

Email: Mr.Wisdomla@aol.com 

fe;kfe]yksfjMk&3220 oftZfu;k LVhV&33133 (Mail: p.o.box 337,coconut grove,fl 33233)

nw/ofu&305&442&7218]QSDl&305&444&7145

U;w vksfyZ,al]yqblhvkuk&2936 bLIysusM ,osU;w&70119]nw/ofu&504&486&3583

Email: rrk196820@cs.com 

U;w ;kdZ]U;w;kdZ&305 LdsjejgkuZ LVhV]czqdfyu&112117]nwj/ofu&718&855&6714]QSDl&718&875&6127

Email: ramabhadra@aol.com 

U;q;kdZ]U;q;kdZ&26 lsd.M ,osU;q&10003]nwj/ofu&212&420&1130

Email: dayananda@msn.com 

U;q;kdZ]U;q;kdZ&114&37 ysQVZ~l cqykoMZ]DohUl&11420]nwj/ofu&QSDl&718&848&9010

Email: sunandanadas@hotmail.com 

fQykMsfYQ;k]isfulYosfu;k&41osLV vysUl ysu&19119]nwj/ofu&215&247&4600]QSDl&215&247&8702

Email: iskconphilly@aol.com 

fQykMsfYQ;k]isfulYosfu;k&1408 lkmFk LVhV&19146]nwj/ofu&215&985&9335

Email: savecows@aol.com 

fQfuDl],fjtksuk&100lkmFk oscj Mkbo]pk.Myj&85226]nwj/ofu&480&705&4900]QSDl&480&705&4901

Email: svgd108@yahoo.com 

iksVZys.M]vksjsxu&2353lkmFk bLV 54Fk ,osU;q]iksVZys.M]vks vkj&97215]nwj/ofu&503&236&0417

Email: portland_krishna@hotmail.com 

fjpe.M]oftZfu;k&bZLV cksMZ LVhV&23223]nwj/ofu&804&497&8926

Email: vedantacenter@yahoo.com 

lsaM yqbl]felkSjh&3926 fyUMsy cqykoMZ&63108]nwj/ofu&314&535&8085]QSDl&314&535&0672

Email: gauranataraja@hotmail.com 

lsafM,xks]dSfyQksfuZ;k&1030 xzkUM ,osU;q]isflfQd chp&92109]nwj/ofu&858&483&2500]QSDl&858&483&0941

Email: gandharvika@pamho.net 

lsuksts]dSfyQksfuZ;k&2990 ;qfu;u ,osU;q&95124]nwj/ofu&408&559&3197]QSDl&408&369&8073

Email: brian.odea@gwl.com 

lh;kVy]oklhaxVu&1420 228Fk ,osU;q]lkmFk bZLV]lEeeh'k&98075]nw/ofu&425&391&3293]QSDl&425&868&8928

Email: iskconseattle@yahoo.com 

rYykgslh]yksfjMk&1323 ubfyd LVhV&32304]nwj/ofu&QSDl&850&224&3803

Email: draudb@hotmail.com 

VsEik]yksfjMk&1205 bZLV xhM~MsUl ,osU;q&33603]nwj/ofu&813&234&8841

Email: krishnaram108@hotmail.com 

Vksokdks]U;qtlhZ&100 tsDlufoys jksM](mail: p.o. box109) &07082]nwj/ofu&973&299&0970

Email: newjersey@iskcon.net 

rqlku],fjtksuk&711 bZLV Cysdykbt Mkbo&85719]nwj/ofu&520&792&0630]QSDl&520&791&0906

Email: dasarath@compuserve.com 

oklhaxVu]Mh]lh]&10310 vksDyhu Mkbo]iksVkseWd]esjhys.M&20854]nwj/ofu&301&299&2100]QSDl&301&299&5025]

Email: sri.trikalajna.mg@pamho.net 

nsgkrh laLFkk,a

vykpqvk]yksfjMk&U;q jeu jsrh]] &17306ukFkZ osLV]112Fk cqykoMZ&32615(Mail: p.o.box819)&32616]nwj/ofu&386&462&2017]QSDl&386&462&3468

Email: alachua@pamho.net 

dsfjZjs]feflflfi&U;q rkyou]]&31492vUuj jksM]39426]nwj/ofu&601&749&9460 ;k 799&1354QSDl&601&799&2924 

Email: talavan@fnbop.com 

xqjcks]iksVksZ fjdks&U;q xkso/kZu ghy]]&carr.181,km.16.3.bo.santa rita,xqjcks

(mail: HC-01,box8440,gurabo,PR00778)(office)nwj/ofu&787&737&4265,(temple)nwj/ofu&787&712&0358

Email: iskconpr@hotmail.com 

fgYlcksjks]ukFkZ dsjksfyuk&U;w xksyksd]]&1032 MhEeksDl ehy jksM&27278]nwj/ofu&919&732&6492]QSDl&919&732&8033]

Email: bkgoswami@compuserve.com 

ekm.M~lfoys]osLV ojftfu;k&U;w o`ankou]]&jksM ua&1]ckDl&319]gjs d`".k jkbM&26041]nwj/ofu&304&843&1600]xsLV gkml&304&845&5905]QSDl&305&854&0023

Email: newvrindaban@yahoo.com 

eqycsjh]VsUus'kh&eqjkjh lsod]]&vkj Vh ua&1]ckDl&146&, &37359]nwj/ofu&615&759&6888]QSDl&615&759&5785

iksVZjk;y]isfulYosfu;k&xhrk uxjh]]&jksM ua&1]ckDl&849]&17082]nwj/ofu&QSDl&717&527&4101

Email: vrajalila@acsworld.net 

vfrfjDr Hkkstuky;sa

vykpqvk]yksfjMk&xksfoUn dk]]&14603 esu LVhV&32615]nwj/ofu&386&462&4500]QSDl&386&418&3524

xzhUlcksjks]ukFkZ dsjksfyuk&xksfoUn dk]]&332 lkmFk VsLV LVhV]nwj/ofu&336&373&8809

lsu tqvu]iksVksZ fjdks&xksiky]]&201ch]dkys rsrqvu]ohtks lsu tqvu&00901]nwj/ofu&787&724&0229

rsYykg'kh]yksfjMk&gkb;j VsLV]]&411LVhV kUlhl LVhV&32301]nwj/ofu&850&894&4296

 

gjs d`".k gjs d`".k d`".k d`".k gjs gjs A gjs jke gjs jke jke jke gjs gjs AA

 

  xzaFkky;   fp= & izn'kZuh bLdkWu 'kk[kk,a bLdkWu vkidk Hkh

d`".kd.kkZe`r

yksdydE;qfuVh pkjfu;e vk;qosZn ij/keZ tUee`R;qlsijs
  oS".ko dysaMj izopu&fyf[kr bLdkWu tky iqV   bLdkWu ds dk;Z mins'kke`r HktupfUnzdk xq#ijaijk laLdkj d`".kHkkoukizcksf/kuh d`".kHkDrcusa

 

                              

 

 Goloka

Rm rat fuU tht CdJtl fUK fUt rlg dtu˜tufU J”tJl Otb fUtu ”Ntogt dgt ni š stu rfU mJtuoa cifwUX Otb ni š CdJtl fuU Rme Otb fuU r˜Y nbuk Rm blwg ”un mu mtOlt fUhfuU fUKCtJltCtrJ„ ntufUh stlu fUe RAt fUhle atrngu š gne seJl fUt mth mJoJ ni š

 
 

Vrindavan lila

Rm rat fuU tht CdJtl fUK fUt rlg ˜e˜t fUt dtuvegt fuU mtƒ rJnth fUt ratK rfUgt dgt ni š gn Jne Otb ni stu dtu˜tufU fuU ltb mu Nttt tht stlt st„t ni š gnt l sb ntu„t ni ,ytih l bgw ,Jhl gn Nw ytbtyt fUt ytih vhb ytbt efUK CdJtl fUt rlg rJnth ni gntk l „tu cwZtvt ni ytih l htud, gnt Nheh rlg 16 mt˜ fuU Wb simt ytih mra”tlk” Nheh ntu„t ni š gnt Jne st mfU„t ni stu Rm seJl b CdJtl fUK fUt Œub vqJofU mtht seJl muJt rfUgt ni ytih CdJtl fUK fuU r˜gu ”w:F mnt ni š