gjs d`".k gjs d`".k d`".k d`".k gjs gjs A gjs jke gjs jke jke jke gjs gjs AA

 

SriSriRadhamadhavaHari

 

 

 

 

 

gn erJdn RfUtpl rVUrlm Yrhstult gwYmY m n c„ ne blbtunfU bwfUtl ni XtfwUhse fUt bilu RlfUt ŒgG fUvt ”uFt ni rfU rfUm „hn mu YfU CU fUe vle fUtu Cq„d„ Y 24 Dxt ntu awfUt ƒt cuntuN ƒe fuUJ˜ mtkm Ch a˜ hne ƒe Jn Ce fU-fU fUh š ytFu vqhe „hn mu sz ntu awfUe ƒ š WmfUt vr„ c˜htb”tm WmfUtu XefU fUhlu fuU r˜Y mthe ht„ ytih r”l nhu fUK bntbkt fUt xuv Ce a˜tgt vtle fUe Ax Ce aunhu vh zt˜t c„ Œgtm rfUgt ntum b ˜tlu fUt bdh Jn ntum b lne yt vtge š y„: yk„ b Wntlu eehtOtbtOJnrhse fuU gnt ˜tfUh Œtƒolt fUe ct” b rVUh Ntb fUtu ath csu yth„e fuU ct” bil vqAt „tu Ju c„tgu rfU Cq„ ˜dt ni š blu „whk„ lthtgK fUJa CdJ„b mu WXtgt ytih vZlt at˜q rfUgt ytih ƒtuzt b”kd ˜ufUh fUe„ol Ce rfUgt rVUh bilu WmfUtu „w˜me gw„ bntvtle rv˜Jtgt ytih bilu Wme bntvtle mu CdJtl fuU mtblu ˜uxt fUh Wm fuU aunhu vh nhu fUK WathK fUh„u gu Axu bthu „tu mnmt Nheh ƒtuzt rn˜t ytih buht vtle fUt Axt fUtu catlu fUt fUtuNem fUh„t hnt ytih bilu sthe hFt vtle fuU Aexu bth„u Y rVUh gt ƒt yatlfU ytFu Fw˜e rVUh nblu ytih c˜htb lu abfUth btlt š CdJtl fUtu bilu c„ - c„ OgJt” rfUgt š ct” b rVUh nblu htOtvt” ŒCw mu lrmkn fUJa fUt Ce vtX fUhJtgt ˜dCd ytOt Dxt b vqKo„: XefU ntu dRo ytih ct„ fUhlu ˜de š Jt„J b buht „tu ytih rJJtm cZ dgt Rm Dxlt fuU a˜„u š sg ntu buhu XtfwUhse ! eehtOtbtOJnhe !

 

bLdkWu vhdk

?kkuk]ukbZftfj;k]lkmFk vfdk]vkSj vU; ns'k

 

?kkuk

vDdjk&lElke jksM]vkQ vDdjk&Ulkoke gkbos]esfM]vDdjk ukFkZ(mail: p.o.box11686)nwj/ofu&QSDl&$233&021&229988

dqelh&p.o.box101,U.S.T.

Email: shastra316@yahoo.com 

Nkawkaw-p.o.box 69

lqu;fu&IykV ua 146]lkmFk jkbM LVsfVl(mail p.o.box 685)

Tarkwa-State housing Estate,Cyanide

nsgkfr laLFkk,a

bLVuZ fjxu&gjs d`".k QkeZ dE;qfufV]iksLV vkfQl ckDl 15]vksYM vdjkMs

ukbZftfj;k

vfc;ksdqVk&bcknku jksM]vksckukrksdk(mail:p.o.box 5177)

csfuu flfV&108]yxksl mlsyq jksM]mail: p.o.box 1207)nwj/ofu&$234&052&258636

buqxq&5/6,MsfLVfu ysvkmV]vksYM vkckdkfyfd jksM]fu;j buqxq ,;jiksVZ]besus

bcknku&bcknku&ykxksl ,Dlizsl os]vkiksftV Yys&e:u(mail: ulpo box9996)

Email: gboyega@ibadan.skannet.com  

tksl&,;jQkslZ csl]vckRrksbj jksM] ckb ukeqvk]fxfjax foyst(mail: p.o.box 6557

dMquk&QMjy gkmflax bLVsV]vcqtk jksM](mail: p.o.box 1121),xksfuuxksjk foyst]nwj/ofu&$234&062&231335

ykxksl&12]xkfu fofy;El Dykst]vkWQ vkslksyks os]vtkvks LVsV]bUVjus'kuy ,;jiksVZ jksM](mail: p.o. box 8793,marina)nwj/ofu&QSDl&$234&01&876169

iksVZ gkjdksVZ&meqbcqys 11]2nd VsfjM jksM(mail: p.o.box 4429) Trans Amadi

okjh&vksDoksfMfV foyst]fdyks&8]bQqju]vksjsjksDis jksM(mail: p.o.box1922)

lkmFk vfdk

dsi Vkmu&17 LVhV vf.M;l jksM]jks.MscksLp&7700]nwj/ofu&$27&021&689&1529]QSDl&$27&021&686&8233

Email: cape.town@pamho.net 

Mjcu&50 HkfDrosnkUr Lokeh ldZy];qfuV 5(mail: p.o.box 56003),psLV~loksFkZ&4030]nwj/ofu&$27&031&403&3328]QSDl&$27&031&403&4429

Email: iskcon.durban@pamho.net 

tksgUlcxZ&58 fdaXlVu ,osU;q]vmpys.M ikdZ(Mail: p.o.box 649)nwj/ofu&$27&011&726&1168 ;k 083&231&0878

ysukfl;k&7971 dsifjdksuZ ,osU;q](entrance on Nirvana Dr)Ext.9 ysukfl;k (mail: p.o.box 926.lenasia,1820)nwj/ofu&$27&082&332&9680]QSDl&$27&011&852&3176

Email: iskconjb@freemail.absa.co.za 

izsVksfj;k&1189 ppZ LVhV]gsBfQYM 0083(Mail: p.o.box 14077,hatfield 0028)nwj/ofu&QSDl&27&12&342&6216]

Email: iskconpt@global.co.za 

vU; ns'k lewg

vfcM~tuk]dksVs ^Mh]yoksjh&,bd&lh ,y]01 ch ih&8366]nwj/ofu&QSDl&$225 563402

ck, Mq dsi]ejhll&LVhV ekfVZu]nwj/ofu&$230 521&0028

dcksjksUuh&cksV~lokuk&iksLV vkfQl ckDl&2010003]nwj/ofu&267 307768]QSDl&$267 301988

Email: dkkoshal@infow.bw 

dEikyk]mxk.Mk&9M~ohaxVu jksM(mail: p.o.box1647),dEikyk]nwj/ofu&$256 7564&2741

fdlqeq]dsU;k&dSjks jksM]iksLV vkfQl ckDl&9202]nwj/ofu&$254&035&40983]QSDl&$254&035&43827

ejksUMsjk]ftEckos&6ikbu LVhV(mail: p.o.box339)nwj/ofu&$263&028&887&7801

eksEcklk]dsU;k&gjs d`".k gkml] lkSrh ;k dsU;k ,.M fdlqeq jksM~l(mail:p.o.box 82224),nwj/ofu&$254&011&312248

uSjksch]dsU;k&eqgqjksuh Dykst]vkWQ osLV ukxjk jksM](mail: p.o.box 28946)nwj/ofu&$254&02&744365]QSDl&$254&02&740957

fQfuDl]ejhll&gjs d`".k ys.M]iks.V Qj(mail: p.o.box 108,Quartre Bornes),$230 696&5804]QSDl&$230 696&8576

Email: iskcon.hkl@intnet.mu  

jkst fcYys]efjll&'khokyk ysu]nwj/ofu&$230 627&5030

nsgkfr laLFkk,a

efjll ^bLdkWu osfnd QkeZ]&gjs d`".k jksM]o`ankou]nwj/ofu&$230 418&3185 ;k 418&3955]QSDl$230 418&6470

mxk.Mk ^gjs d`".k QkeZ]&lhrk Vkmu]dEikyk

gjs d`".k gjs d`".k d`".k d`".k gjs gjs A gjs jke gjs jke jke jke gjs gjs AA

 

  xzaFkky;   fp= & izn'kZuh bLdkWu 'kk[kk,a bLdkWu vkidk Hkh

d`".kd.kkZe`r

yksdydE;qfuVh pkjfu;e vk;qosZn ij/keZ tUee`R;qlsijs
  oS".ko dysaMj izopu&fyf[kr bLdkWu tky iqV   bLdkWu ds dk;Z mins'kke`r HktupfUnzdk xq#ijaijk laLdkj d`".kHkkoukizcksf/kuh d`".kHkDrcusa

 

                              

 

Goloka

Rm rat fuU tht CdJtl fUK fUt rlg dtu˜tufU J”tJl Otb fUtu ”Ntogt dgt ni š stu rfU mJtuoa cifwUX Otb ni š CdJtl fuU Rme Otb fuU r˜Y nbuk Rm blwg ”un mu mtOlt fUhfuU fUKCtJltCtrJ„ ntufUh stlu fUe RAt fUhle atrngu š gne seJl fUt mth mJoJ ni š

 
 

Vrindavan lila

Rm rat fuU tht CdJtl fUK fUt rlg ˜e˜t fUt dtuvegt fuU mtƒ rJnth fUt ratK rfUgt dgt ni š gn Jne Otb ni stu dtu˜tufU fuU ltb mu Nttt tht stlt st„t ni š gnt l sb ntu„t ni ,ytih l bgw ,Jhl gn Nw ytbtyt fUt ytih vhb ytbt efUK CdJtl fUt rlg rJnth ni gntk l „tu cwZtvt ni ytih l htud, gnt Nheh rlg 16 mt˜ fuU Wb simt ytih mra”tlk” Nheh ntu„t ni š gnt Jne st mfU„t ni stu Rm seJl b CdJtl fUK fUt Œub vqJofU mtht seJl muJt rfUgt ni ytih CdJtl fUK fuU r˜gu ”w:F mnt ni š