rajydV~Vk

 

pkuD; fufr

 

 

 

 

 

 

 

xzaFkky;

fp= & izn'kZuh

bLdkWu 'kk[kk,a

bLdkWu vkidk Hkh

d`".kd.kkZe`r

yksdydE;qfuVh

pkjfu;e

vk;qosZn

ij/keZ

tUee`R;qlsijs

oS".ko dysaMj

izopu&fyf[kr

bLdkWu tky iqV

bLdkWu ds dk;Z

mins'kke`r

HktupfUnzdk

xq#ijaijk

laLdkj

d`".kHkkoukizcksf/kuh

d`".kHkDrcusa

 

Ihir> `

ca[Ky init

AXyay 1

**************

[My izrsa iv:[u< ElaeKyaixpit< -um! ,

nanazaSaed!x&t< vye rajinit smuCcym!.1.

-gvan! iv:[u jae tInae< laekae< ke SvamI hE< mE< [am krta hU< , AaEr nana zaSae< se %d!x&t kr rajinit ke }an smUh ka v[Rn k<ga ,

AxITyed< ywazaS< nrae janait sTtm>,

xmaeRpdezivOyat< kayaRkayR zu-azu-m! .2.

#s zaS ka AXyyn krke mnu:yae< me< e:Q jn jan jaye<ge ik xmR zaSae< me< Kya krne yaeGy kayR Kya nhI< krne yaeGy Kya zu- hE Kya Azu- Aaid iv;yae< ka v[Rn hE ,

tdh< sMvyaim laekana< ihtkaMyya ,

yen iv}anmae[ svR}Tv< p*te .3.

Ab mE< laegae< ke iht kI kamna se sMyk p se khU<ga ijs ka iv}an ma se sb kuD jan jaye<ge .

mUoR iz:yaepdezen! du:qI _ar[en c ,

duiotE> sMyaege[ pi{ftae=PyvisdiNt . 1. mUoR iz:y kae %pdez se AaEr du:q I ke _ar[ se AaEr du>oI VyiKt ke saWa rhne se k:q hI aPt haeta hE ,

du:qa -ayaR zQ< im< -&TyZcaeTtrdayk> ,

sspeR c g&he vasae m&Tyurev n s<zy> .2.

du:q piTn xUtR im AaEr muh)q naEkr AaEr "r pr spR ke saw rhna m&Tyu ke sman hE ,

AapdweR xn< r]et! daran! r]Et! xnErip ,

AaTman< stt< r]et! darerip xnErip .3

Aapd ke il@ xn kI r]a krnI caih@ AavZyk pfe tae piTn kI r]a xn se -I krnI caih@ , AaEr AavZyk pfe tae sda piTn AaEr xn daenae< kae lga kr ApnI r]a krnI caih@ ,

AapdweR xn< r]et! Imta< kut Aapd> ,

kdaict! Caailta lmI> s<ictae=ip ivnZyit .4.

Aapd ke il@ xn kI r]a krnI caih@ xnI laeg smate hE< ik hme< kEsI Aapda , leikn kdaict! lmI c<cla haetI hE @kit xn -I ivn:q hae jatI hE ,

yiSmn! deze n sMmanae n v&iTtnR c baNxva> ,

n c iv*a==gm> kiZct! t< dez< pirvjRyet! .5.

ijs dez me< n sMman hE n Aijivka ka kae$ saxn AaEr n hI baNxv hE< AaEr n iv*a aPtI kI suivxa tae @ese dez ka Tyag kr dena caih@ ,

xink> aeiayae raja ndI vE*Stu pcmm! ,

pc ya n iv*Nte ta n idvs< vset! .6.

jha~ pr xink aeiay raja ndI AaEr vE* ye pa<c jha~ n hae vha~ @k idn -I invas nhI< krna caih@ ,

laekyaaa -y< lJja dai]{y< TyagzIlta ,

pc ya n iv*Nte n kuyaRt! ta s<iSwitm! .7.

jha~ laekyaaa ,-y ,lJja ,VyiKt srl Sv-av n hae ,Tyag zIlta n hae vha~ invas nhI< krna caih@ ,

jainyat! e;[e -&Tyan! BaaNxvan! Vysna==gme ,

ima< ca==piTtkale;u -ayaR c iv-v]ye .8.

naEkraE< ka kam ke ara ,du>o Aane pr bNxu baNxvae< kI ,k:q Aane pr ima kI twa xn naz haene pr pTnI kI vaStivkta ka pta lgta hE ,

Aature Vysne aPte dui-R]e zau s<kqe ,

rajare Zmzane c yiSt:Qit s baNxv> . 9.

Aatur me< ,du>o me< ,Akal pfne pr ,zau Aak+m[ krne pr ,raJy s-a me< twa Zmzan me< m&Tyu ke Avsr pr rhe vhI vaStv me< bNxu hE< ,

yae uvai[ pirTyJy Auv< pirve;te ,

uvai[ tSy nZyiNt Auv< n:qmev c .10.

jae mnu:y iniZct kae Daefkr AiniZct ke ipDe -agta hE , %ska kay ya pdaw n:q hae jata hE ,

vryet! kulja< a}ae ivpamip kNykam! ,

pvtI< n nIcSy ivvah> sd&ze kule .11.

buiman mnu:y kae caih@ ik vh e:Q kul me< %TpNn kup kNya se -I ivvah kr le pr<tu nIc kul me< %TpNn kNya se ivvah n kre , @ese tae sman kul me< ivvah krna caih@ ,

noIna< c ndIna< c &'!gI[a< zSpai[nam! ,

ivZvasae nEv ktBy> SI;u rajkule;u c .12.

noae< vale AaEr nidyae< AaEr is<g vale pzuAae< , zSxairyae< ,iSyae< AaEr rajkul ke laegae< pr k-I ivZvas nhI< krna caih@ ,

iv;adPym&t< ammeXyadip kanm! ,

nIcadPyuTtma iv*a SIrTn< du:kuladip .13.

iv; se -I Am&t lena caih@ saena yid kcra me< -I pfa hae tae le lena caih@ , AaEr nIc ke pas kae$ ACDI iv*a -I hae le lena caih@ twa du:q kul me< -I yid SIrTn hae tae le lena caih@ ,

SI[a< igu[ Aaharae buiStasa< ctugu[a ,

Saahs< ;f!gu[< cEv kamae=:qgu[ %Cyte .14.

pu;ae< kI Ape]a iSya~ duguna Aahar me< ,carguna bui me< AaEr sahs me< D> guna twa kam vasna me< AaQ guna kha gya hE< ,

. hre k&:[ .

`

 

AXyay 2

An&t< sahs< maya mUoTvmitluBxta ,

AzaEcTv< indyTv< SI[a< dae;a> Sv-avja> .1.

HUQ baelna duSsahs krna Dlkpq mUota Ait lalc Apiv rhna AaEr indyta Aaid ye sb iSyae< ke Sva-aivk dae; hE< ,

-aeJy< -aejnziKtZc ritziKtvragna ,

iv-vae danziKtZc na=LpSy tps> )lm! .2.

-aejn ke il@ ACDe pdawae ka aPt haena %Nhe< oakr pcane kI ziKt haena su<Ndr SI ka haena %ske %p-aeg ke il@ kamziKt ka haena xn ke sawsaw dan dene kI #CDa haena yh bate< mnu:y kae iksI mhan tp ke kar[ hI aPt hae skte hE< ,

ySy puae vzI-Utae -ayaR DNda=nugaimnI ,

iv-ve yZc sNtu:qStSy SvgR #hEv ih .3.

ijska pu vz me< hae AaEr %skI pTnI -I %ske AnugaimnI hae AaEr xn se vh pUrI trh s<tu:q hae tae %ske il@ p&WvI hI SvgR ke sman hE ,

te pua ye iptu-RKta> s ipta yStu pae;k> ,

tiNm< ySy ivZvas> sa -ayaR y inv&Rit> .4.

ve pu hE< jae ipta ke -Kt hE< ipta -I vhI hE jae pae;k hE , AaEr im vhI hE jae ivZvas ikya ja ske AaEr -ayaR vhI hE ijsse suo kI aiPt haetI hE ,

prae]e kayRhNtar< Ty]e iyvaidnm! ,

vjRyeTtad&z< im< iv;kuM-< pyaemuom! .5.

prae] me< kam ibgafe Ty] me< iy baele @ese im kae Tyag dena caih@ jae ik iv; "fa jEse haete hE< jae iv; "fe ka mu<h pr tae dux jEsa idota hE pr<tu ANdr iv; -ra rhta hE ,

n ivZvset! kuime c ime ca=ip n ivZvset! ,

kdaict! kuipt< im< svR gu< kazyet! .6.

bure im pr ivZvas nhI< krna caih@ AaEr yha~ tk im pr -I ivZvas nhI< krna caih@ Kyae<ik k-I k+aeixt hae jane se hae skta hE Apna -ed oael de ,

mnsa iciNtt< kayR vaca nEv kazyet! ,

mNe[ r]yed! gUF< kayeR ca=ip inyaejyet! .7.

mn me< saeca huAa kayR kae va[I se k-I kq nhI< krna caih@ , prNtu mnn pUvRk %skI -lI kar r]a krna caih@ AaEr cup rhte hu@ %s bat kae kayR p me< bdlna caih@,

k:q< c olu mUoRTv< k:q< c yaEvnm! ,

k:qatUk:qtr< cEv prgehinvasnm! .8.

mUoRta inZcy hI k:qkr haetI hE AaEr jvanI -I inZcy hI k:qkr haetI hE ,AaEr pr"r me< rhna tae k:q se -I k:qtr haetI hE ,

zEle zEle n mai[Ky< maEiKtk< n gje gje,

saxu n hI svR cNdn< n vne vne .9.

hr phaf me< mi[ nhI< haeta %sI kar muKta -I hr hawI ke mStk me< nhI< haeta twa saxu s<t sb jgh nhI< imlte AaEr cNdn -I sb vn me< nhI< haeta hE ,

puaZc ivivxE> zIlEinRyaeJya> stt< buxE> ,

nIit}a> zIlsMpNna -viNt kulpUijta> .10.

buiman laegae< kae caih@ ik Apne puǣpuiyae< kae Anek kar se ACDe kayae me< stt lgaye< AaEr zIl sMpNn bnaye< Kyae<ik nIit} laeg AaEr zIl sMpNn laeg hI kul me< pUijt haete hE< ,

mata zu> ipta bErI yen balae n paiQt> ,

n zae-te s-amXye h<smXye bkae ywa .11.

mata zu ipta bErI sman hE ijske kar[ balk kae %ict iz]a nhI< idya gya , @ese AnpF laeg s-a me< %sI kar itrSk&t haete hE< jEse h<sae< ke mXy bgula itrSk&t haeta hE ,

lalnad! bhvae dae;aStafnad! bhvae gu[a> ,

tSmaTpu< iz:y< c tafyeNn tu lalyet! .12.

laln se bhut sare dae; haete hE< AaEr tafn se bhut sare gu[ #sil@ pu AaEr iz:y kae sda tafn hI krna caih@ ,

Zlaeken va tdxeRn padenEka]re[ va ,

AbNXy< idvs< kuyaRd! danaXyyn kmRi-> .13.

VyiKt kae @k Zlaek %ska Aaxa ya i)r @k pad ka @k hI A]r ka -I itidn AXyyn mnn krna caih@ AaEr dan -I krna caih@ ,

kaNtaivyaeg> Svjnapman>

[Sy ze;> kun&pSy seva ,

dir-avae iv;ma s-a c

ivnaiGnnEte dhiNt kaym! .14.

kaNta ka ivyaeg Svjnae< se Apmaint haena [ ka ze; rh jana kun&p kI sevkayI krna hmeza dir rhna iv;m s-a me< haena ye s-I bate< @esI hE< ik AadmI ibna AiGn ke hI 24 "{qa jlta rhta hE ,

nidtIre c ye v&]a> prgehe;u kaimnI ,

miNhInaZc rajan> zI"+< nZyNTys<zym! .15.

jae v&] ibLkul ndI ke iknare haete hE< AaEr jae SI dUsrae< ke "r me< rhtI hE ijs raja ke m<I ACDe nhI< haete hE< ve jLdI hI n:q hae jate hE< ,

bl< iv*a c iva[a< ra}a< sENy< bl< twa ,

bl< ivTt< c vEZyana< zUa[a< pircyRkm! .16.

ivae< ka bl iv*a hE AaEr rajaAae< ka bl %skI sena haetI hE vEZyae< ka bl %nka xn haeta hE AaEr zUae< ka bl carae< v[ae kI seva krna hE,

inxRn< pu;< vEZya ja -Gn< n&p< Tyjet! ,

oga vIt)l< v&]< -uKTva ca=_yagta g&hm! .17.

vEZya inxRn pu; kae ja praijt raja kae p]I )lhIn v&] kae AaEr A_yagt oane ke bad "r kae Tyag deta hE ,

g&hITva di][a< ivaSTyjiNt yjmankm! ,

aPt iv*a gu< iz:ya dGxa=r{y< m&gaStwa .18.

a[ di][a lene ke bad yjman ka "r Tyag deta hE , iv*a aPtI ke bad iz:y gu ke Aam se ivda haeta hE AaEr vn me< Aag lgne pr ihr[ Aaid pzu %s vn kae Tyag kr ANy cle jate hE< ,

duracair durd&I:qduRra==vasI c dujRn> ,

yNmEI ik+yte puiM-nRr> zI"+< ivnZyit .19.

jae bure cir vale Akar[ dUsrae< kae hain phu~cane vale g<de jgh pr rhne vale ke saw mEI krta hE vh zI"+ n:q hae jata hE ,

smane zae-te Iit> rai} seva c zae-te ,

vai[Jy< Vyvhare;u idVya SI zae-te g&he .20.

em brabr valae< me< AaEr raja jEse bfae kI naEkrI zae-a deta hE Vyapar me< sbse ACDa Vyvhar AaEr %Ttm gu[ae< valI SI kI zae-a "r mee< hE ,

`

t&tIy AXyay 3

kSy dae;> kule naiSt Vyaixna kae n pIift> ,

Vysn< ken n aPt< kSy saEOy< inrNtrm! .1.

#s s<sar me< iks ke kul me< dae; nhI< hE , #s s<sar me< ikskae Vyaix ne pIift nhI< ikya #s s<sar me< kaEn @esa VyiKt hE jae Vysn me< n pfa hae kaEn #s s<sar me< sda suo -aega hae ,

Aacar> kulmaOyait dezmaOyait -a;[m! ,

sMm> SnehmaOyait vpuraOyait -aejnm! .2.

Aacr[ se kul ka pta lgta hE %skI -a;a se dez ka pta lgta hE vh ijs kar mansMman iksI kae deta hE %sse Sneh ka pta lgta hE AaEr vpu btata hE ik iktna -aejn krta hE ,

sukule yaejyeTkNya< pu< iv*asu yaejyet! ,

Vysne yaejyeCDu< im< xmeR inyaejyet! .3.

kNya kae iksI ACDe kul me< Byah de pu kae iv*a me< lgaye AaEr Vysn me< zu kae lga de twa im kae xmR me< ACDI trh se lgaye ,

dujRnSy c spRSy vr< spaeR n dujRn> ,

spaeR d<zit kalen dujRnStu pde pde .4.

du:q AaEr spR me< e:Q spR hE dujRn nhI< hE Kyae<ik spR tae kal Aane pr hI kaqega leikn dujRn tae pg pg me< kaqta rhta hE ,

@tdwR kulInana< n&p> kuvRiNt s<hm! ,

AaidmXya=vsane;u n TyjiNt c te n&pm! > .5.

raja laeg kulInae< ka s<h #sil@ krte hE< ik raja ke %Nnit ke smy -aeg ke smy twa ivpiTt ke smy -I nhI< Daefte ,

lye i-NnmyaRda -viNt ikl sagra> ,

sagra -edimCDiNt lye=ip n saxv> .6.

ly ke smy sagr -I ApnI myaRda ka %Ll<"n krte hE< AaEr sare dez kae fuba dete hE< pr<tu ly sman -y<kr AapiTt kal me< -I sJjn ApnI myRada nhI< Daefte ,

mUoRStu pirhtRVy> Ty]ae ipd> pzu> ,

i-niTt vaKzLyen Ad&:q> k{qkae ywa .7.

mUoR ka s<g tae Daef hI dena caih@ ve Ty] me< -I ipd pzu haete hE< AaEr saw rhe<ge tae ApnI g<dI batae< se %sI trh k:q phu~cate rhte hE< jEse Ad&Zy ka~qa pEr me< cu-kr k:q deta hE ,

pyaEvnsMpNna> ivzalkulsM-va> ,

iv*ahIna< n zae-Nte ingRNxa #v ik<zuka> .8.

suNdr p se sMpNn AaEr ivzal kul me< pEda haene pr -I yid iv*ahIn hE< tae %sI

kar zaei-t nhI< haete jEse ik<zuk ka )Ul suNdr haene pr -I gNxhIn haene se %pei]t rhta hE ,

kaeiklana< Svrae p< SI[a< p< pittm! ,

iv*a p< kupa[a< ]ma p< tpiSvnam! .9.

kaeylae< kI su<drta %ske Svr me< hE iSyae< kI suNdrta %ske pitta haene me< hE kup laegae< kI suNdrta %nke iv*avan haene me< hE AaEr tpiSvyae< ka suNdrta ]mazIl haene me< hE ,

Tyjedek< kulSya=weR amSya=weR kul< Tyjet! ,

am< jnpdSya=weR AaTma=weR p&iwvI< Tyjet! .10.

kul ke il@ @k kae Tyagna pfe tae Tyag denI caih@ am kI r]a ke il@ kul ka Tyag krna pfe tae Tyag denI caih@ , jnpd kI r]a ke il@ am kae Daefna pfe tae Daef denI caih@ AaEr %sI kar yid AaTma kI r]a ke il@ sara -Um{fl Tyagna pfe tae Tyag denI caih@ ,

%*aege naiSt dair(< jptae naiSt patkm! ,

MaaEne c klhae naiSt naiSt jagirte -ym! .11.

%*aeg AwaRt pu;awR krne vala k-I ir nhI< hae skta -u ka -gvan! k&:[ ka nam jpne vala k-I papI nhI< hae skta maEn rhne se Hgfa nhI< hae skta AaEr jagte rhne se -y nhI< hae skta ,

Aitpe[ vE sIta AitgveR[ rav[> ,

Aitdanat! BailbRae Ait svR vjRyet! .12.

ATyNt pvtI haene se sIta jI ka hr[ huAa Aixk Ai-man ke kar[ rav[ mara gya Ait dan krne se bil baNxa gya Ait jae hE jb jgh vijRt hE ,

kae ih -ar> smwaRna< ik< dUr< Vyvsaiynam! ,

kae ivdez> siv*ana< k> pr> iyvaidnam! .13.

smwae ke il@ kae$ kam kiQn nhI< hE Vyapairyae< ke il@ kae$ Swan dUr nhI< hE AaEr iv*avanae< ke il@ kae$ Swan ivdez nhI< AaEr iy baelne valae< ke il@ kae$ praya nhI< ,

@ken=ip suv&]e[ pui:pten sugiNxna ,

vaist< tn< sv supue[ kul< twa .14.

@k suNdr v&] ke ara -I %ske )Ulae< kI sugiNx se pUra vn dez suvaist hae jata hE jEse @k supu kul me< haene se haeta hE ,

@ken zu:kv&]e[ dmanen vina ,

dte tn< sv kupue[ kul< twa .15.

@k suoe v&] Aag se jlne se sara vn jl jata hE jEse @k kupu ke ara sara kul n:q hae jata hE ,

@kena=ip supue[ iv*ayuKten saxuna ,

Aah!laidt< kul< sv ywa cNe[ zvRrI .16.

@k -I iv*ayuKt AaEr saxupu hae tae sara kul %sI kar AaniNdt hae jata hE jEse cNma ke %gne pr kalI rat caNdnI se iol %QtI hE ,

ik< jatEbRhui-> puE> zaeksNtapkarkE> ,

vrmek> kula==lMbI y ivaMyte kulm! .17.

zaek sNtap kark bhut se puae< kae jNm dene se Kya la- %sse ACDa tae @k hI shara dene vala pu e:Q haeta ijsse sara kul %ske Aay me< suo aPt krta hE ,

lalyet p v;aRi[ dz v;aRi[ tafyet! ,

aPte tu ;aefze v;eR pu< imvdacret! .18.

pa~c v;R tk laln krna caih@ dz v;R tk tafn krna caih@ AaEr saelh v;R ke haete hI im ke sman Vyvhar krna caih@ ,

%psgeR=Nyck+e c dui-R]e c -yavhe ,

AsaxujnsMpkeR y> playit s jIvit .19.

ak&itk ivpdaAae< AaEr Akal pfne pr mhamarI Aaid raeg )Elne kI -yavh iSwit haene pr AaEr du:q laeg ke sMpkR me< Aane pr jae -ag jata hE vhI jIta hE ,

xmaRwRkammae]a[a< ySyEkae=ip n iv*te ,

jNmjNmin mTyeR;u mr[< tSy kevlm! .20.

ijs VyiKt ke pas xmR AwR kam twa mae] me< se @k -I pu;awR nhI< hE tae vh mnu:y yaenI me< bar bar jNm lekr kevl mrta hI rhta hE ,

mUoaR y n pUJyNte xaNy< y susitm! ,

daMpTye klhae na=iSt t I> Svymagta .21.

jha~ mUoaeR kI pUja nhI< haetI vha~ ANn cur maa me< hmeza %plBx rhta hE twa pitpiTn me< jha~ k-I klh nhI< haeta vha~ IjI Svy< Aakr invas krne lgtI hE ,

`

 

AXyay 4

 

Aayu> kmR c ivTt< c iv*a inxnmev c ,

pEtain ih s&JyNte g-RStSyEv deihn> .1.

jIv jb ma~ ke g-R me< Aata hE t-I %skI Aayu kmR xn iv*a AaEr m&Tyu yh pa~cae< bate< iniZct hae jatI hE ,

saxu_ySte invtRNte pua imai[ baNxva> ,

ye c tE> sh gNtarSttmaRTsuk&t< kulm! .2.

pu im AaEr bNxubaNxv yh sb saxu laegae< se ivmuo rhte hE prNtu jae laeg saxuAae< ke saw sTs<g krte hu@ jIte hE< tae %nke #s kar ke kayR se jae pu{y haeta hE %sse sara kul k&tk&Ty hae jata hE .2.

dzRnXyans<SpzERmRTsI kUmIR c pi][I ,

izzu< palyte inTy< twa sJjns<git> .3.

jEse mDlI deokr kDuvI Xyan se twa pi][I SpzR se Apne Apne bCcae< ka paln krte hE< %sI kar sJjn ya saxu pu; kI s<git se paln haeta rhta hE , -gvan! -I QIk #sI trh s-I jIvae< ka paln ikya krte hE< ,

yavTSvSwae y< dehae yavNm&TyuZc dUrt>,

tavdaTmiht< kuyaRt! a[aNte ik< kir:yit .4.

jb tk yh zrIr SvSw hE AaEr jb tk m&Tyu dUr hE tb tk AaTma ke iht ke il@ AwaRt! k&:[ ka -jn krna caih@ , jb [aNt haega tae Kya krega ,

kamxenugu[a iv*a kale )ldaiynI ,

vase mat&sd&zI iv*a guPt< xn< Sm&tm! .5.

iv*a me< inZcy hI kamxenu gay jEse gu[ haete hE< jae ik Asmy me< )lae< kI aiPt haetI hE AaEr ivdez me< tae iv*a ma~ jEsI hae jatI hE , #sil@ iv*a kae guPt xn kha gya hE ,

vrmekae gu[I puae inguR[EZc ztErip ,

@kZcNStmae hiNt n c tara> shSz> .6.

sEkfae< gu[riht puae< se -I @k gu[van pu e:Q hE AaEr #sI trh @k cNma se sara rai ka tm dUr hae jata hE n ik hjarae< tarae< se ,

mUoRiZcrayujaRtae=ip tSmaJjatm&tae vr> ,

m&t> s ca=Lpdu>oay yavJjIv< jfae dhet! .7.

dI"aRyu vale mUoR pu pEda haete hu@ -I jNm lete hI mr jane vala %sme< e:Q hE Kyae<ik mr jane vala tae ALp du>oI krne il@ jIya leikn jIne vala jb tk jIta rhega deh kae jlata rhega ,

kuamvas> kulhInseva ku-aejn< k+aexmuoI c -ayaR ,

puZc muoaeR ivxva c kNya ibna=iGnna ;q! dhiNt kaym! .8.

AnupyuKt Swan ya am kulhIn AwaRt! nIc VyiKt kI cakrI AnupyuKt -aejn k+aeixnI piTn muoR pu ivxva beqI ye D> ibna AiGn ke hI zrIr kae jlate rhte hE< ,

ik< tya ik+yte xeNva ya n daeGx+I n gi-R[I ,

kae=wR> pue[ jaten yae n ivan! n -iKtman! .9.

@esI xenu lene se Kya la- jae n tae g-R xar[ kr sktI hE n dUx de sktI hE AaEr Kya yaejn hE @ese pu jNm ke ara jae n tae ivan hE AaEr n -iKtman AwaRt -gvan! k&:[ ka -Kt hE ,

s<sar tapdGxana< yae ivaiNthetv> ,

ApTy>c kl< c sta< s<gitrev c .10.

s<sar tap me< dGx laegae< kae tIn trh se zaiNt hae sktI hE ACDI s<tan pitta piTn AaEr saxu laeg ka s<g , AaEr vaStv me< deoa jay tae saxu s<g hI s<sar tap kae imqa skta hE ,

sk&JjLpiNt rajan> sk&JjLpiNt pi{fta> ,

sk&t! kNya> dIyNte I{yetain sk&Tsk&t! .11.

raja laeg @k hI bar Aa}a dete hE< pi{ft laeg -I @k hI bar baelte hE< , AaEr kNya kae @k hI bar dete hE< ye tInae< @k hI bar haeta hE ,

@kaikna tpae a_ya< pQn< gayn< ii-> ,

ctui-RgRmn< ]e< pi-bRhui-rR[> .12.

@k AadmI me< tp ACDa haeta hE dae me< AXyyn ACDa haeta hE tIn me< gayn AaEr car laeg haene se khI< jana ACDa haeta hE oetI krne ke il@ pa~c VyiKt caih@ AaEr yu ke il@ bhut se sEink caih@ ,

sa -ayaR ya zuicdR]a sa -ayaR ya pitta ,

sa -ayaR ya pitIta sa -ayaR sTyvaidnI .13.

pit ke il@ vhI piTn %pyuKt hE jae piv ivcarae< valI hae jae -ayaR d] hae jae -ayaR pitta hae vhI piTn %pyuKt hE jae pit se em krne valI hae vhI piTn QIk hE jae sTyvaidnI hae ,

ApuSy g&h< zUNy< idz> zUNyaSTvbaNxva> ,

mUoRSy dy< zUNy< svR zUNya irta .14.

Apu ka g&h zUNy hE Svjnae< ke ibna idza@~ zUNy hE< muUoR ka dy zUNy hE AaEr irta tae sb kar se zUNy hE

An_yase iv;< zaSmjI[eR -aejn< iv;m! ,

irSy iv;< gae:QI v&Sy t[I iv;m! .15.

zaS ibna A_yas ke iv; ke sman hE Aij[R hae jane se -aejn iv; jEsa hae jata hE ir ke il@ gae:QI ya smaj iv; jEsa hE AaEr v& ke il@ yuvtI SI iv; ke sman hE ,

Tyjem dyahIn< iv*ahIn< gu< Tyjet! ,

TyjeTk+aexmuoI< -aya in>Snehan! BaaNxva~STyjet! .16.

dyahIn xmR kae Tyag dena caih@ iv*ahIn gu kae Tyag denI caih@ hmeza k+aex krne valI SI kae Tyag denI caih@ AaEr bNxu baNxvae< me< Sneh nhI< hE tae %Nhe< -I Tyag denI caih@ ,

AXva jra mnu:ya[a< vaijna< bNxn< jra ,

AmEwun< jra SI[a< vSa[amatpae jra .17.

Jyada clne se AwaRt! Yaaa se mnu:y jLdI buFa hae jata hE "aefa hmeza bNxa rhne se jLdI buFa hae jata hE yid iSya~ sM-aeg vit hae jane se jLdI buFI hae jatI hE< AaEr vSae< kae Jyada der tk xUp me< suoate rhne se vS -I jLdI buFe hae jate hE< AwaRt! )q jate hE< ,

k> kal> kain imai[ kae dez> kaE Vyya==gmaE ,

kZca=h< ka c me ziKtirit icNTy< muhumRuhu> . 18.

smy kEsa hE , im iktne hE< , Swan kEsa hE , AayVyy iktna hE , mE< kaEn hU~ AaEr mera ziKt iktna hE , #s kar VyiKt kae barbar icNtn krna caih@ ,

jinta caepneta c yStu iv*a< yCDit ,

ANndata -yata pEte iptr> Sm&ta> .19.

jNm dene vala AaEr y}aepvIt krane vala twa jae iv*a dan krne vala ANn dene vala -y muKt rone vala ye pa~c sb ipta mane gye hE< , ye s-I sMman ke pa hE< ,

AaTmmata gurae>pTnI a[I rajpiTnka ,

xenu xaI twa p&WvI sPtEta> matr> Sm&ta>.20.

(Mahabharata Adi Parva 66):

ApnI mata gu pTnI a[I raj pTnI xenu xay xr[I ye sb sat mata@~ khI g$ hE< ,

AiGndeRvae ijatIna< munIna< id devtm! ,

itma SvLpbuina< svR smdizRn> .21.

ijaityae< ka devta AiGn me< hE muinyae< ka devta dy me< AaEr ALpbui laeg ke il@ itma hE AaEr smdizRyae< ke il@ svR -gvan! hE< ,

`

AXyay 5

 

guriGniRjatIna< v[aRna< a[ae gu> ,

pitrev gu> SI[a< svRSy=_yagtae gu>.1.

ijae< ka gu AiGn hE v[aeR ka a[ gu hE SIyae< ka gu %nke pit hE< AaEr s-I ka gu A_yagt AwaRt! Aitiw hE ,

ywa ctui-R> knk< prIyte in";R[CDedntaptafnE> ,

twa ctui-R> pu; prIyte Tyagen zIlen gu[en kmR[a.2.

ijs kar knk kI pir]a car trh se kI jatI hE "Iskr Dedn AwaRt! kaqkr tpakr AaEr pIq kr %sI kar pu; ka -I car trh se pir]a haetI hE Tyag se zIl se gu[ se AaEr kmR se ,

tavd! -ye;u -etVy< yavymnagtm! ,

Aagt< tu -y< d&:q!va htRVymzya.3.

%sI smy kae$ -I -y se -y-It haena caih@ jb @kdm izr pr Aa jaye AaEr jb Aa jay tae purI ziKt se invar[ krne ka yTn krna caih@ , m&Tyu ka -y yid hE tae -gvan! k&:[ jI ka nam AvZy le< Kyae<ik -y kae -I -y-It krne vala %nka nam hI hE ,

@kaedr smud!-Uta @k n]jatka> ,

n -viNt sma> zIle ywa bdirk{qka>.4.

@k %dr se %TpNn @k n] me< jNm lene vale sman Sv-av ke nhI< haete ywa ber AaEr ber v&] pr lge ka~qe ,

in>Sp&hae na=ixkarI SyaNnakamI m{fniy> ,

na=ivdGx> iy< Uyat! S)uqvKta n vk>.5.

lae- riht VyiKt A)sr nhI< hae skta &<gar emI me< kamvasna nhI hE ye hae hI nhI< skta , ibna iy baele ctur bn nhI< skta AaEr sa) baelne vala xaekebaj nhI< hae skta ,

mUoaR[a< pi{fta e:ya Axnana< mhaxna> ,

Vaara=='!gna> kulSI[a< su-gana< c du-Rga>.6.

mUoR laeg ivan laeg se e; rote hE< inxRn AaEr xnI laeg mhaxnI se e; krte hE< vEZya@~ kulIn iSyae< se e; rote hE< AaEr ivxva AaErte< suhaign iSyae< se e; krtI hE< ,

AalSyaephta iv*a prhStgta> iSy> ,

ALpbIj< ht< ]e< ht< sENymnaykm! .7.

AalSy se iv*a n:q hae jatI hE dUsre ke ha<w me< g$ hu$ SI n:q hae jatI hE ALpbIj haene se oet bekar hae jata hE AaEr senapit ke mare jane se sena smaPt hae jatI hE ,

Aa_yasaayRte iv*a kul< zIlen xayRte ,

gu[en }ayte TvayR> kaepae nee[ gMyte .8.

Aa_yas se iv*a xar[ haetI hE kul ka gaErv zIl se xar[ haeta hE AaEr gu[ se AayR kI phcan haetI hE twa ne ara k+aex phcan ilya jata hE ,

ivTten ryte xmaeR iv*a yaegen ryte ,

m&duna ryte -Up> siTSya ryte g&hm! .9.

ivTt se xmR ri]t haetI hE inr<tr A_yas ara iv*a kI r]a haetI hE , mxur Sv-av se raja ri]t haeta hE AaEr ACDI iSya~ "r kI r]a krtI hE< ,

ANywa vedpai{fTy< zaSmacarmNywa ,

ANywa kuvc> zaNt< laeka> iKlZyiNt caNywa .10.

ivan VyiKt kI pai{fTy kI inNda krne vale zaS sMmt Aacr[ kae VywR btane vale g<-Ir AaEr zaNt rhne vale VyiKt kae Fae<gI btane vale laeg du>o %Qate hE< ,

dair(nazn< dan< zIl< dugRitnaznm! ,

A}annaiznI }a -avna -ynaiznI.11.

dan dene se dirta ka naz haeta hE , suNdr Sv-av se dugRit ka naz haeta hE , }an AwaRt! -gvt sMbix }an se A}an ka naz haeta hE , AaEr -avna AwaRt! k&:[-avna se k&:[-iKt krne se -y ka naz haeta hE ,

na=iSt kamsmae Vyaixna=iSt maehsmae irpu> ,

na=iSt kaepsmae vina=iSt }anat! pr< suom!.12.

kamvasna jEse kae$ raeg nhI< mayamaeh jEse kae$ zu nhI< k+aex sman kae$ AiGn nhI< AaEr idVy }an se e:Q kae$ prm suo nhI< ,

jNmm&Tyu ih yaTyekae -u'KTyek> zu-a=zu-m! ,

nrke;u ptTyekae @kae yait pra< gitm! .13.

inZcy hI mnu:y ka jNmm&Tyu Akela haeta hE AaEr %se Akele hI zu-Azu- kmR )l -aegna pfta hE , AaEr nrkae< me< -I Akela yaa krna pfta hE twa -gvan! kI -iKt krega tae mae] -I Akela aPt krta hE ,

t&[< ivd> SvgRSt&[< zUrSy jIivtm!,

ijta=zSy t&[< narI in>Sp&hSy t&[< jgt! .14.

ivd ke il@ SvgR t&[ sman hE zUrvIr ke il@ jIvn t&[tuLy hE ijteiNy ke il@ narI t&[tuLy hE AaEr in>Sp&h ke il@ sara jgt hI t&[ sman hE ,

iv*a im< vase;u -ayaR im< g&he;u c ,

VyaixtSyaE;x< im< xmaeR im< m&tSy c .15.

vas me< iv*a im hE AaEr "r me< SI im hE Vyaix me< dva$ im hE AaEr mrne ke bad xmR AwaRt prlaek ke il@ ikya huAa pu{ykmR ya e:Q kmR jEse ik -gvan! kI -iKt Aaid hI m&Tyu ke bad kam me< AatI hE ,

v&wa v&i:q> smue;u v&wa t&Pt;u -aejnm! ,

v&wa dan< xnaF!(e;u v&wa dIpae idva=ip c .16.

smu me< v;aR bekar hE t&Pt me< -aejn bekar hE xinyae< me< dan dena bekar hE AaEr idn me< idpk jlana -I bekar hE ,

na=iSt me"sm< taey< na=iSt caTmsm< bl< ,

na=iSt c]u>sm< tejae na=iSt xaNysm< iym! .17.

me" jEsa panI nhI< AaTmbl sman bl nhI< c]u jEsa tej nhI< AaEr ANn jEsa kae$ iy nhI< ,

Axna xnimCDiNt vac< cEv ctu:pda> ,

manva> SvgRimCDiNt mae]imCDiNt devta> .18.

xnhIn xn cahte hE< AaEr car pEr vale baelna manv SvgR cahte hE< AaEr devta hI mae] cahte hE< ,

sTyen xayRte p&iwvI sTyen tpte riv ,

sTyen vait vayuZc sv sTye iti:Qtm! .19.

sTy se p&WvI iSwr hE sTy se sUyR tpta hE AaEr sTy se vayu bhta hE sb kuD sTy me< hI iti:Qt hE ,sTy k&:[ hI sTyae< ka -I sTy hE< jEse ik -gvd! gIta me< -gvan! k&:[ khte hE< ik .sUyRStpit md!-yat! . sUyR mere Aadez se tpta hE ,.

cla lmIZcla> a[aZcl< jIivt yaEvnm! ,

clacle c s<sare xmR @kae ih inZcl> .20.

lmI c<cla hE a[ cla jata hE jIivt yh jvanI clI jatI #s clAcl AwaRt! cracr jgt me< kevl xmR hI iSwr hE AwaRt! Acl hE , yha~ k&:[-avna-aivt magR hI pu:q hae rha hE , n ik Aajkl ke twakiwt xmR ,

nra[a< naiptae xUtR> pi][a< cEv vays> ,

ctu:pda< &galStu SI[a< xUtaR c mailnI .21.

mnu:y me< na$ sbse Aixk calak haeta hE pi]yae< me< kaEAa car pEr vale janvrae< me< izyar calak haeta hE AaEr iSyae< me< mailn Aixk calak haetI hE ,

. hre k&:[ .

`

AXyay 6

uTva xm ivjanait uTva Tyjit dumRitm! ,

uTva }anmvaPnaeit uTva mae]mvaPnuyat! .1.

kae$ -I VyiKt sunkr xmR ke rhSy kae janta hE , sunkr bure ivcar Daef deta hE sunkr }an aPt krta hE AaEr sunkr hI kae$ muiKt -I aPt kr leta hE , AwaRt! kevl hm saxuAae< ke s<g rhkr sune< ,

Pi][a< kakZc{fal> pzUna< cEv kuKkur> ,

muinna< kaepI ca{fal> sveR;a< cEv inNdk> .2.

pi]yae< me< kaEAa ca{fal haeta hE AaEr pzuAae< kuTta muinyae< me< k+aexI ca{fal haeta hE AaEr s-I jn me< inNdk ca{fal haeta hE ,

-Smna zuXyte ka<Sy< tamMlen zuXyit ,

rjsa zuXyte narI ndI vegen zuXyit .3.

ka<se ka btRn rao ara zu haeta haeta hE ta pa oq!qa$ se rj se narI zu haeta hE AaEr ndI ka jl bhte rhne se zu haeta hE ,

mn! sMpUJyte raja mn! sMpUJyte ij> ,

mn! sMpUJyte yaegI SI mtI ivnZyit .4.

raja m[ krte hu@ pUijt haeta hE ij m[ krte pUijt haeta hE yaegI m[ krte pUijt haeta hE leikn SI yid m[ krtI hE< tae ivze; p se n:q hae jatI hE ,

tad&zI jayte buiVyRvsayae=ip tad&z> ,

shayaStad&za @v yad&zI -ivtVyta .5.

mnu:y jEsa -aGy lekr jNm leta hE %skI bui -I %sI ke Anusar VyvsayI haetI hE , ijs kar ke shayk kI %se AavZykta haetI hE %sI ke Anup hI %se shayk iml -I jate hE< ,

kal> pcit -Utain kal> s<hrte ja ,

kal> suPte;u jagitR kalae ih duritk+m> .6.

kal s-I jIvae< kae pca leta hE kal sbkae marta hE jb sb saete hE< tae kal hI jagta rhta hE kal se par pana bfa hI kiQn hE

n pZyit c jNmaNx> kamaNxae nEv pZyit ,

n pZyit mdaeNmTtae wIR dae;an! n pZyit .7.

jNmaNx kae idoa$ nhI< deta kamaNx kae -I idoa$ nhI< deta AaEr pagl hawI kae idoa$ nhI< deta %sI kar AwIR -I dae;ae< kae nhI< deota hE ,

Svy< kmR kraeTyaTma Svy< tT)lmZnute ,

Svy< mit s<sare Svy< tSmaimuCyte .8.

AaTma Svy< kmR krta hE AaEr Svy< hI %se -aegta hE , Svy< s<sar me< m[ krta hE AaEr #sil@ Svy< -gvan! kI -iKt krne pr s<sar bNxn se muKt -I haeta hE ,

raja ra:q+k&t< -ute ra}> pap< puraeiht> ,

-taR c SIk&t< pap< iz:ypap< guStwa .9.

raja jnta ke papae< ka )l -aegta hE puraeiht raja ke pap ka )l -aegta hE pit pTnI ke papae< )l -aegta hE %sI kar iz:y ke papae< ka )l gu -aegta hE ,

[ktaR ipta zu> mata c Vyai-cair[I ,

-ayaR pvtI zu> pu> zurpi{ft> .10.

[ ktaR ipta zu hE AaEr mata Vyai-cair[I haene se zu hE , -ayaR pvtI zu hE AaEr pu Api{ft AwaRt! mUoR hae tae zu hE ,

luBxmweRn g&h![Iyat! StBxmilkmR[a,

mUoR DNdae=nuv&Tten ywawRTven pi{ftm!.11.

lae-I mnu:y kae AwR se Ai-manI kae ha<w jaefkr mUoR kae %ske #CDanusar kayR krke twa ivan kae ywaRt! bat kh ke vz me< krne ka yTn krna caih@ ,

vr< n raJy< n kurajraJy< vr< n im< n kuimimm! ,

vr< n iz:yae n kuiz:yiz:yae vr< n dara n kudardara>.12.

bure raJy kI Ape]a raJy nhI< haena ACDa hE bure im kI Ape]a im nhI< haena ACDa hE bure iz:y kI Ape]a ibna iz:y ke QIk hE AaEr orab pTnI se ACDa ibna pTnI ke QIk hE ,

kurajraJyen kut> jasuo< kuimime[ kutae=iSt inv&it>,

kudardarEZc kutae g&he rit> kuiz:ymXyapyt> kutae yz> .13.

du:q raja ke raJy se ja kEse suoI hae sktI hE bure im ara kha~ sNtui:q hE, AaEr kudar AwaRt! du:q pTnI se "r me< kEse mn lg skta hE bure iz:y kae pFane se kEse yz iml skta hE ,

is<hadek< bkadek< iz]eCcTvair kuKkuqat! ,

vaysaTpc iz]eCc ;q! zunSIi[ gdR-at! .14.

is<h se @k bgula se @k mugeR se car iz]a@~ lenI caih@ AaEr kaEAa se pa~c kuTta se D> AaEr gdha se tIn iz]a@~ lenI caih@ ,

-Ut< kayRmLp< va yNnr> ktRuimCDit ,

svaRrM-e[ tTkay is<hadek< c]te .15.

Daeqa ya bfa kam hae jae mnu:y krna cahta hE AarM- se hI purI ziKt lgakr krna caih@ #s kayR kae is<h se ACDI trh se deona caih@ , is<h Apna izkar kae pkfne ke il@ pUrI ziKt se %s pr apqta hE , AaEr #s karizkar ha~w me< Aa hI jata hE ,

#iNyai[ c s<yMy bkvt! pi{ftae nr> ,

dezkalbl< }aTva svRkayaRi[ saxyet! .16.

buiman mnu:y kae #iNyae< kae bgule kI trh s<ym krke dezkal ka bl jankr s-I kayaeR< kae saxna caih@ , ivze; krke k&:[-avnam&t kmaeR kae #s trh se krna caih@ ANywa bgule ka -I -TsRna kI g$ hE ,

TyuTwan< c yu< c siv-ag< c bNxu;u ,

Svy<mak+My -uKt< c iz]eCcTvair kuKkuqat! .17.

subh smy me< %Qna AaEr yu ke il@ tEyar rhna AaEr bNxuAae< me< ba~q kr oana Svy< Aak+m[ krke oana ye car mugeR se isona caih@ ,

gUFmEwuncirTv< c kale kale c s<hm! ,

AmTtmivZvas< p iz]eCc vaysat! .18.

iDpkr mEwun krna cirTvm! AwaRt! clpna ya hmeza kuD n kuD krte rhna iSwr n rhna Aaid AaEr smysmy pr s<h krna inr<tr savxan rhna AaEr iksI dUsre pr ivZvas nhI< krna ,

bh!vazI SvLpsNtu:q> suinae l"ucetn>.

Svaim-KtZc zUrZc ;fete Zvantae gu[a>.19.

oane kae iml jay tae bhut oana waefa -I iml jay sNtu:q ghrI nI<d lena ghrI nI<d me< -I waefI cetna bnaye rona AaEr SvamI-Kt haena lfne me< jra -I nhI< "brana ye sb D> gu[ kuTte me< haete hE< ,

suaNtae=ip vhed! -ar< zItae:[< n c pZyit ,

sNtu:qZcrte inTy< Ii[ iz]eCc gdR-at! .20.

gdha bhut Aixk wka haene pr -I baeH Faeta rhta hE AaEr sdIR grmI nhI< deota AaEr sdEv sNtu:q rhta hE ye tIn iz]a@~ gdha se sIoe ,

y @tan! iv<zitgu[anacir:yit manv> ,

kayaR=vSwasu svaRsu Ajey> s -iv:yit .21.

jae VyiKt #n bIs gu[ae< kae Apne jIvn me< %tar leta hE vh sb kayaeR< AaEr AvSwaAae< me< Ajey haega ,

. hre k&:[ .

sPtm AXyay

AwRnaz< mnStap< g&he duZcirtain c ,

vn< ca=pman< c mitmaNn kazyet! .1.

buiman kae caih@ ik vh Apne xn n:q haene kae manisk icNta kae "r kI orab cir AaEr iksI ke ara Qge jane AaEr Apne Apman kae kaizt nhI< krnI caih@ ,

xnxaNyyaege;u iv*as<h[e;u c ,

Aahare Vyvhare c TyKtlJj> suoI -vet! .2.

jae VyiKt xnxaNy ke lenden me< AaEr iv*a s<h ke smy twa Aaharivhar ke smy lJja Daef deta hE vh suoI haeta hE ,

sNtae;a=m&t t&Ptana< yTsuo< zaNtcetsam! ,

n c td! xnluBxanaimtZcetZc xavtam! .3.

jae sNtae; pI Am&t se t&Pt hE< mn se zaNt hE< vh ijtna suoI haeta hE vh suo xn ke lalc me< #xr%xr daEfne vale kae aPt nhI< hae skta ,

sNtae;iS;u ktRVy> Svdare -aejne xne ,

i;u cEv n ktRVyae=Xyyne tpdanyae> .4.

tIn iv;yae< me< sNtae; krna caih@ ApnI pTnI me< Apna ihSse ka -aejn me< AaEr xn me< AaEr tIn iv;yae< me< sNtae; nhI< krna caih@ AXyyn me< tp me< AaEr dan me< ,

ivyaeivRv(aeZc dMpTyae> Svaim-&Tyyae> ,

ANtre[ n gNtVy< hlSy v&;-Sy c .5.

dae a[ae< ke bIc me< a[ AaEr AiGn ke bIc me< pit AaEr piTn ke bIc me< hl AaEr bEl ke bIc me< k-I nhI< jana caih@ ,

pada_ya< n Sp&zediGn< gu< a[mev c ,

nEv ga< n kumarI< c n v&< n izzu< twa .6.

inZcy hI pErae< se AiGn gu a[ kae nhI< DUna caih@ gaE mata kae AaEr kumarI kae k-I -I nhI< DUna caih@ %sI kar v& AaEr izzu kae -I nhI< DUna caih@ ,

zkq< phSten dzhSten vaijnm! ,

hStI zthSten dezTyagen dujRnm!.7.

bElgafI kae pa~c ha~w se "aefa kae dz ha~w se hawI kae saE ha~w dujRn kae dez Tyagne ke ara Apne kae dUr krna caih@ ,

hStI A<kuzmae[ vajI hSten taf(te ,

'!gI lgufhSten o'!ghSten dujRn>.8.

hawI A<kuz ma se "aefa ha~w se mara jata hE sI<g vale janvr laQI haw se AaEr dujRn tlvar ha~w se vz me< ikye jate hE< ,

tu:yiNt -aejne iva> myura "ngijRte ,

Saaxv> prsMpTtaE ol> privpiTt;u.9.

a[ laeg -aejn se t&Pt haete hE< , myUr g[ badl grjne se saxu laeg dUsre kI sMpNnta kae deokr AaEr dujRn laeg dUsre ke ivpiTtyae< me< t&Pt haete hE< ,

Anulaemen biln< itlaemen dujRnm! ,

AaTmtuLybl< zu< ivnyen blen va .10.

blvan kae kez pkfne ke ara dujRn kae pEr pkfne ke ara brabr bl vale kae ivny se Awva bl se vz me< krna caih@ ,

bahuvIy bl< ra}ae a[ae ivd! blI ,

pyaEvnmaxuy SI[a< blmuTtmm! .11.

bahubl raja ka bl hE a[ ivd! AwaRt! k&:[-avna-aivt haena -Kt ka bl hE , p yaEvn AaEr maxuyR SI kI e:Q bl hE ,

na=TyNt< srlE-aRVy< gTva pZy vnSwlIm! ,

iD*Nte srlaSt kuBjaiSt:QiNt padpa>.12.

hmeza ATyNt srl -I nhI< haena caih@ vn me< jakr deoae srl AaEr sIxe v&] kaq idye jate hE< vha~ kuBja> AwaRt! kUbf v&] ofe rhe Aate hE<< ,

yaedk< t vsiNt h<sa> twEv zu:k< pirvjRyiNt ,

n h<stuLyen nre[ -aVy< punSTyjNte punrayNte .13.

jha~ jl rhta hE vha~ h<s invas krte hE< pr<tu zu:k haene pr vha~ se cle jate hE< pr<tu mnu:y kae h<s jEsa Aacr[ nhI< krna caih@ Kyae<ik Kya pta ijskae hm Daef rhe hE< %skae smy ke )er se hae skta i)r se %sI ka Aay lena pfe , At> #s d&I:qkae[ se mnu:y kae suo me< twa duo me< %ska saw dena caih@ ,

%paijRtana< ivTtana< Tyag @v ih r][m! ,

tfagaedrs<Swana< prIvah #va=M-sam! .14.

xn kmane valae< ka xnae< ka Tyag krna AwaRt! %ska dan krna k&:[-avna-aivt kmaeR me< %pyaeg krna hI %skI r]a krna hE , jEse tfag ka AwaRt! talab ka panI kae Apne kam ke il@ %pyaeg krne ke il@ panI inkalte rhna hI %skae zu rona hE ,

ySya=waRStSy imai[ ySya=waRStSy baNxva>,

ySya=waR> s puma~Llaeke ySya=waR> s c jIvit.15.

ijske AwR haeta hE %ske im haete hE< ijske AwR haeta hE %ske bNxubaNxv haete hE< , ijske AwR haeta hE vh VyiKt laek me< sMmaint haeta hE AaEr ijske AwR haeta hE vhI jIivt rhta hE ,

SvgRiSwtanaimh jIvlaeke cTvair icain vsiNt dehe ,

dans'!gae mxura c va[I deva=cRn< a[tpR[< c .16.

SvgR se Aaye hu@ jIv ke deh me< car ic haete hE< , dan dene kI hmeza v&it haetI hE AaEr mxur baelta hE , devacRn me< AwaRt! devta -gvan! ka hmeza AcRn krta rhta hE AaEr a[ gaE Aaid ka sMman krta hE ,

ATyNtkaep> kquka c va[I dirta c Svjne;u vErm! ,

nIcs'!g> kulhInseva icain dehe nrkiSwtanam! .17.

nrk se Aaye hu@ ke deh me< ATyNt k+aexI kqu va[I AaEr dirta Svjnae< ke saw bEr nIc laegae< ka s<g kulhInae< kI seva Aaid ic haete hE<,

gMyte yid m&geNmiNdr< l_yte kirkpaelmaEiKtkm! ,

jMbuka==lygte c aPyte vTspuCDorcmRo{fnm! .18.

yid m&geN miNdr me< ja@~ tae ha~wI ke mStk ka maetI aPt hae skta pr<tu yid jMbuka AwaRt! izyar ke Aaly jane pr Kya iml skta hE bs vhI vTs ka pU~D ka qukfa ya gdhe kI oal ka qukfa hI aPt hae skta hE , %sI kar -gvan! k&:[ ke -Ktae< ka s<g kre<ge tae icNtami[ pI k&:[ iml skte hE< pr<tu yid ssairk laeg ke yha~ jaye<ge ya s<g kre<ge tae Kya imlega #s zrIr kae AaEr AaEr raegSt krne ke saxn hI imle<ge ,

zun> puCDimv Vyw jIivt< iv*ya ibna ,

n gugaepne zKt< n c d<zinvar[e .19.

AaTmiv*a ke ibna mnu:y ka jIvn kuTte kI pU~D jEse VywR hE jae n tae guPt A<g kae Fk skta hE AaEr n mCDrae< ke d<z kae invar[ kr skta hE ,

vac> zaEc< c mns> zaEcimiNyinh> ,

svR-Ute dya zaEc< @tCDaE< pra=iwRnam! .20.

va[I kI pivta mn kI pivta #iNy inh s-I a[Iyae< me< dya ye sb pivta -gvan! kae aPt krne vale ke l][ haete hE< @esa mhaTmaAae< se suna gya ,

pu:pe gNx< itle tEl< ka:qe=iGn< pyis "&tm! ,

#]aE guf< twa dehe pZya==Tman< ivvekt> .21.

pu:p me< gNx itlae< me< tel suoI lkfI me< Aag dUx me< "I gNna me< guf haeta hE %sI kar #s zrIr me< AaTma twa prmaTma haeta hE #se ivvek ara #se deone ka yas krna caih@ ,

. hre k&:[ .

AXyay 8

Axma xnimCDiNt xn< man< c mXyma> ,

%Ttma manimCDiNt manae ih mhta< xnm! .1.

Axm laeg xn cahte hE< mXym laeg xn AaEr man AaEr %Ttm laeg man cahte hE< At> man hI mhan xn hE ,

#]urap> pyae mUl< taMbUl< )lmaE;xm! ,

-yiyTva=ip ktRVya> Snandana==idka> ik+ya> .2.

gNna panI mUl k<d taMbUl )l AaE;ix oakr -I krne layk ktRVy Snan dan Aaid ik+yaye< ikye ja skte hE< ,

dIpae -]yte XvaNt< kJjl< c sUyte ,

ydNn< -]yeiNnTy< jayte tad&zI ja .3.

dIpk ANxkar kae oata hE AaEr kajl kae jNm deta hE %sI kar jEsI ANn oaya jayega %sI kar sNtan -I jNm legI ,

ivTt< deih gu[aiNvte;u mitmNnNy deih Kvict!

aPt< vairinxeRjl< "nmuoe maxuyRyuKt< sda ,

jIvaNSwavrj'!gma~Zc sklan! s<jIVy -Um{flm!

-Uy> pZy tdev kaeiqgui[t< gCDNtmM-aeinixm! .4.

gu[vanae< kae xn dae khI< dUsrI jgh jha~ buiman nhI< hE< vha~ mt dae , deoae gu[van badl smu se jl aPt krke %s oare jl kae -I mIQa bnakr sda -Um{fl ke skl Swavr j<gm jIvae< ke jIvn ke il@ Apne jIvn Svp badl kae kaeqI guna krke brsa kr pun> sagr kae nidyae< ara jl saE<p deta hE ,

c{falana< shSe c sUiri-StTvdizRi-> ,

@kae ih yvn> aeKtae n nIcae yvnat! pr> .5.

tTvdzIR mhan pu;ae< khna hE ik hjarae< c{falae< ke brabr @k yvn haeta hE At> inZcy hI yvn se bfkr kae$ nIc nhI< ,

tEla=_y<ge ictaxUme mEwune ]aErkmRi[ ,

tavd! -vit ca{falae yavTSnan< n ca==cret! .6.

tel mailz me< icta xU@~ me< mEwun me< ]aErkmR me< tb tk c{fal rhta hE jb tk Snan nhI< ikya jata hE ,

AjI[eR -e;j< vair jI[eR vair bldm! ,

-aejne Am&t< vair -aejnaNte iv;dm! .7.

AjI[R me< dva$ hE panI jI[R me< jl bldm -aejn me< Am&t panI -aejn ke ANt iv; dene vala haeta hE ,

ht< }an< ik+yahIn< htZca=}antae nr> ,

ht< innaRyk< sENy< iSyae n:qa -t&Rka> .8.

Aacr[ ibna }an mr jata hE , A}an se mnu:y mr jata hE , sena ibna nayk ke mr jate h<E AaEr iSya~ ibna pit ke n:q hae jatI hE< ,

v&kale m&ta -ayaR bNxuhSte gt< xnm! ,

-aejn< c praxIn< itS> pu<sa< ivfMbna> .9.

v&avSwa me< pTnI mr jane se bNxuAae< ke ha~w me< xn cle jane se AaEr -aejn dUsre ke Aixn rh kr krna ye tIn bate< mnu:yae< ka ivfMbna hE ,

naiGnhae< ibna veda n c dan< ibna ik+ya ,

n -aven ibna isiStSmad!-avae ih kar[m! .10.

vedae< ke AXyyn ke ibna AiGnhae VywR hE AaEr dan ke ibna ik+ya VywR hE -av ke ibna isi VywR hE , #sil@ -av hI sbkI s)lta ka kar[ hE ,

ka:Qpa;a[xatuna< k&Tva -aven sevnm! ,

ya c tya isStSy iv:[u> sIdit .11.

ka:Q pa;a[ xatuAae< se -gvan ka Iivh bnakr k&:[-avna se sevn kI jayegI tae AvZy isi aPt haegI AaEr %sse -gvan! k&:[ ya iv:[u sNn haete hE< ,

n devae iv*te ka:Qe n pa;a[e n m&Nmye ,

-ave ih iv*te devStSmad! -avae ih kar[m! .12.

-gvan! n ka:Q n pa;a[ AaEr n hI imq!qI me< hE< -gvan! tae -avna me< hE< #sil@ -avna hI kar[ hE, -Kt laeg mUitR me< -gvan! kae a[it:Qa kI -avna ara bulate hE< tae -gvan! -Kt kI pUja kae SvIkar krne ke il@ Aate hE< ,

-Kt deota hE ik -gvan! k&:[ murlI bja rhe hE< leikn mUoR laeg @k pTwr ke p me< deote hE< ,yh sb -avna ka kmal -iKt -avna se -Kt -gvan! se bat krte hE< , ye sb "qna@~ hae cukI hE< mUitR ke p me< -gvan! cle hE< baele hE< , At> -avna kae hme< zu krna hE k&:[-avna me< iti:Qt krna hE ,

zaiNttuLy< tpae naiSt n sNtae;aTpr< suom! ,

n t&:[aya> prae VyaixnR c xmaeR dyapr> .13.

zaiNt ke tuLy tp nhI< sNtae; se bfkr suo nhI< t&:[a se e:Q kae$ Vyaix nhI< AaEr dya se e:Q kae$ xmR nhI< , yha~ zaiNt ka AwR AslI zaiNt smHna caih@ ijska v[Rn -gvan! ne -gvd! gIta me< idye hE< -aeKtar< y}tpsa< svRlaekmheZvrm! , suh&d< svR-Utana< }aTva ma< zaiNtm&CDit .-. %sI kar se sNtae; -I jb -gvan! ka -jn krne lge<ge t-I AaTma pU[R sNtu:q hae jayega AaEr #s kar hm suoI hae skte hE< , t&:[a se yha~ taTpyR -aEitk t&:[a se hE ijska kae$ ANt hI nhI< hE raeg tae zrIr me< haekr cla -I jata hE pr<tu t&:[a @esI raeg hE ijska %pcar -aEitk tirke se sM-v nhI< hE , kevl -gvan! kI seva se hI #ska smaxan hae skta hE %sI kar dya -I AaTma ke xratl me< haenI caih@ -gvan! ka }an dena sbse bfI dya hE , #s dya se jaefkr ANy dya s)l hae sktI hE ,

k+aexae vEvSvtae raja t&:[a vEtr[I ndI ,

iv*a kamdu"a xenu> sNtae;ae nNdn< vnm! .14.

k+aex raja sUyR ke jEsa hE t&:[a vEtr[I ndI tuLy hE AaXyaTm iv*a kamnaAae< kae pUra krne valI kamxenu gay sman hE , AaEr sNtae; nNdn vn tuLy hE ,

gu[ae -U;yte p< zIl< -U;yte kulm! .

isi-UR;yte iv*a< -aegaee -U;yte xnm! .15.

gu[ae< se mnu:y -Ui;t haetI hE zIl se kul kI zae-a haetI hE isi se iv*a zaei-t haetI hE shI -aegna xn kI zae-a hE ,

inguR[Sy ht< p< du>zIlSy ht< kulm! ,

AisSy hta iv*a A-aegen ht< xnm! .16.

gu[hIn ka suNdr p mr gya du>zIl ka kul mr gya Ais ka iv*a mr gya AaEr nhI< -aegne see xn mr gya ,

zuic-URimgt< taey< zua narI pitta ,

zuic> ]emkrae raja sNtae;I a[> zuic>.17.

-Uim se inkla panI zu haeta hE pitta narI zu haetI hE ja ka paln krne vala raja piv haeta hE , AaEr sNtae;I a[ piv haeta hE ,

AsNtu:qa ija n:qa> sNtu:qaZc mhI-&t> ,

slJja gi[ka n:qa inlRJjaZc kula'!gna> .

AsNtu:q a[ n:q hae jata hE sNtu:q raja n:q hae jata hE vEZya lJja krne se n:q hae jatI hE AaEr kul iSya~ inlRJj haene se n:q hae jatI hE< ,

ik< kulen ivzalen iv*ahInen deihnam! ,

du:kulInae=ip iva~Zc dEvErip supUJyte .19.

dehxairyae< ke iv*ahIn ivzal kul se Kya la- hE AaEr orab kul haene pr -I yid ivan hE< tae devta -I %nkI sMyk pUja krte hE< ,

ivan! zSyte laeke ivan! gCDit gaErvm! ,

iv*ya l-te sv iv*a svR pUJyte .20.

s<sar me< ivan kI z<sa haetI hE ivan kae sMman imlta hE iv*a se sbkuD aPt haeta hE , iv*a kI svR pUja haetI hE ,

ma~s-]E> surapanEmURoERZca]rvijRtE> ,

pzui-> pu;akarE-aRra==k+Nta c meidnI.21.

ma~s oane vale zrab pIne vale mUoR inr]r mnu:yakar p pzuAae< ke -ar se mata p&wvI pIift rhtI hE ,

ANnhInae dhed! ra:q+< mNhInZc iTvj> ,

yjman< danhInae naiSt y}same irpu>.22.

ANnhIn ra:q+ jlata hE AaEr mNhIn iTvj jlate hE< yjman -I danhIn hE< tae vha~ ka y} zu ke sman hE ,

hre k&:[

AXyay 9

muiKtimCDit ceTtat iv;yan! iv;vt! Tyj ,

]ma==jRv< dya zaEc< sTy< pIyU;vd! -j .1.

yid tU muiKt cahta hE tae icTt se iv;yae< iv;vt Tyag de AaEr ]ma srlta dya zaEc sTy kae Am&t sd&z h[ kr ,

prSprSy mmaRi[ ye -a;Nte nraxma> ,

t @v ivly< yaiNt vLmIkaedrspRvt! .2.

jae nraxm laeg Aaps me< -edae< kae kq krte hE< ve %sI trh se n:q haete hE< jEse viLmk me< sa~p )~skr n:q hae jata hE ,

gNx> suv[eR )lim]ud{fe

na=kair pu:p< olu cNdnm! ,

ivan! xnaF(Zc n&piZcrayu>

xatu> pura kae=ip n buidae=-Ut! .3.

saene me< sug<x #]ud{f me< )l nhI< haeta AaEr nhI cNdn me< )Ul haeta hE , %sI kar se ivan xnaF( AaEr raja me< icrayu -I nhI< haeta , ivxata kae Kya iksI ne -I bui nhI< idya ,

svaER;xInamm&ta xana sveR;u saEOye:vzn< xanm! ,

sveRiNya[a< nyn< xan< sveR;u gae;u izr> xanm! .4.

s-I AaE;ixyae< me< Am&ta sbse muo AaE;ix hE suo dene vale saxnae< me< -aejn svR muo hE ,s-I #iNyae< me< nyn xan hE AaEr zrIr ke Agae< me< isr svRe:q hE ,

dUtae n srit oe n cleCc vataR

pUv n jiLptimd< n c s'!gmae=iSt ,

VyaeiMn iSwt rivzizh[< zSt<

janait yae ijvr> s kw< n ivan! .5.

Aakaz me< kae$ dUt Aatajata nhI< AaEr n hI kae$ vha~ vataR cl rha hE AaEr n pUvR me< #ske bare me< kuD bat huAa wa ya kae$ vha~ laegae< ke Aane jane ka s<gm hE i)r -I Aakaz me< iSwt sUyR AaEr cN h[ ke bare kae$ ije:Q khta hE tae %se ivan kEse n mana jay ,

iv*awIR sevk> paNw> ]uxa==taeR -ykatr> ,

-a{farI itharI c sPt suPtan! baexyet! .6.

iv*awIR sevk piwk -Uo se pIift fra huAa -{far kI r]a krne vala AaEr arpal ye satae< kae sae rhe hae< tae jga dena caih@ ,

Aih< n&p< c zadRUl< ikiq< c balk< twa ,

prZvan< c mUo c sPt suPtan! n baexyet! .7.

sa~p kae raja kae is<h kae AaEr suAr kae balk kae twa dUsre ke kuTte kae AaEr mUoR mnu:y kae #n satae< kae yid sae rhe hae< tae nhI< jgana caih@ ,

AwaR=xItaZc yEveRdaStwa zUaNn-aeijna> ,

te ija> ik< kir:yiNt inivR;a #v pNnga> .8.

jae a[ xn ke lae- se vedae< ka AXyyn krta hE AaEr zU ka -aejn krta hE ve a[ iv;hIn sa~pae< jEse kuD -I krne ke il@ AsmwR hE< ,

yiSmn! :qe -y< naiSt tu:qe nEv xna==gm> ,

inhae=nuhae naiSt s :q> ik< kir:yit .9.

ijske :q haene pr kae$ -y nhI< AaEr ijske sNn haene pr xn aiPt kI kae$ Aaza nhI< jae n tae d{f de skta hE AaEr n dya kr skta hE %ske :q haene se -I Kya kr skta hE ,

inivR;e[a=ip speR[ ktRVya mhtI )[a ,

iv;mStu n caPyStu "qaqaepae -yr> .10.

iv;hIn spR kae -I )n )Elana caih@ %sme< iv; hE ya nhI< kae$ nhI< janta pr<tu %ske #s kar ke AafMbr se laeg %sse -y-It rhe<ge ,

at*URts<gen mXyae SIs'!gt> ,

raaE caEyRs<gen kalae gCDTyxImtam! .11.

mUoR laeg ka smy at> juAa oelne me< daephr SI s<g me< raI kae caerI krne ke ccaR me< me< ibtta hE,

SvhStiwta mala SvhSt"&:qcNdnm! ,

SvhStiliot< Stae< zk+Syaip iy< hret! .12.

Apne ha~w se bnayI hu$ mala Apne ha~w se i"sI hu$ cNdn Apne ha~w se iloI hu$ -gvan! ka Stae #N ka -I I kae hr leta hE ,

#]ud{faiStla> ]ua> kaNta hem c meidnI ,

cNdn< dix taMbUl< mdRn< gu[vxRnm! .13.

gNna itl Daeqe AadmI SI saena -Uim cNdn dhI taMbUl #n sbkae ijtna rgfe<ge %tna hI #nme< gu[ae< ka ivkaz haega ,

dirtya xIrtya ivrajte kuvSta zutya ivrajte ,

kdNnta cae:[tya ivrajte kupta zIltya ivrajte .14.

dirta me< xIr rhna ACDa hE gNde vS kae sa) krne se ACDa lgta hE kuiTst ANn kae -I grm krne se ACDa lgta hE AaEr kup haene se -I zIlvan hE tae ACDa lgta hE ,

hre k&:[

AXyay 10

xnhInae n hInZc xink> s suinZcy> ,

iv*arTnen yae hIn> s hIn> svRvStu;u .1.

xnhIn dir nhI< haeta vh inZcy hI xink hE , jae iv*apI rTn se ivhIn hE vaStv me< vh sb vStuAae< se hI<n hE ,

d&i:qpUt< Nyset! Pad< vSpUt< ipbeJjlm! ,

ZaaSpUt< vded! VaaKy< mn> pUt< smacret! .2.

deokr kdm roe Dankr jl ipve zaSanusar bat kre mn se k$ bar saeckr kam kre ,

suoawIR va Tyjei*a< iv*awIR va Tyjet! suom!,

suoaiwRn> kutae iv*a iv*aiwRn> kutae suom! .3.

suoawIR kae iv*a aPt krne kI #CDa Daef denI caih@ Awva iv*awIR bnna hE tae suo Daef denI caih@ , suo se jIne vale kae kEse iv*a iml skta hE AaEr iv*awIR kae kha~ suo iml skta hE ,

kvy> ik< n pZyiNt ik< n kuvRiNt yaei;t> ,

m*p> ik< n jLpiNt ik< n -]iNt vaysa> .4.

kiv Kya nhI< deo skte ApnI kLpna ara , iSya~ Kya nhI< kr sktI< Apne Sv-av ara zrab ipya huAa zrabI Kya nhI< bael skta AaEr kaEAa Kya nhI< oa skta ,

r< kraeit rajan< rajan< rmev c ,

xinn< inxRn< cEv inxRn< xinn< ivix> .5.

-gvan! k&pa se r -I raja hae jata hE AaEr raja hae jata hE r xnI inxRn hae jata hE AaEr inxRn -I xnI janna caih@ ,

luBxana< yack> zumRuoaR[a< baexk> irpu> ,

jarSI[a< pit> zuZcaera[a< cNma irpu> .6.

lae-I ka zu yack hE mUoae ka %skae }an dene vala jar iSyae< ka pit zu hE AaEr caerae< ka zu cNma hE ,

ye;a< n iv*a n tpae n dan<

n }an< n zIl< n gu[ae n xmR> ,

te mTyRlaeke -Uiv -ar-Uta

mnu:ype[ m&gaZcriNt .7.

ijnke pas n iv*a n tp n dan n }an n zIl n gu[ n xmR ye kuD -I nhI< ve #s mTyR laek me< mata p&WvI ke il@ kevl -ar bnkr mnu:y p se janvr "Um rhe hE< ,

ANt>sarivhInanamupdezae n jayte ,

mlyacls<sgaRt! n ve[uZcNdnayte .8.

ANdr se hI jae yaeGyta se hIn hE< %nkae %pdez nhI< idya ja skta jEse mlyacl ke s<sgR se bhne valI vayu ba~sae< kae sug<iNxt nhI< bna pata ,

ySy naiSt Svy< }a zaS< tSy kraeit ikm! ,

laecna_ya< ivhInSy dpR[< ik< kir:yit .9.

ijs VyiKt ke pas ApnI bui hI nhI< hE tae zaS %ska Kya kr skta hE jEse Aa~o se hIn VyiKt ka dpR[ -la Kya idoa skta hE ,

dujRn< sJjn< ktRumupayae n ih -Utle ,

Apan< ztxa xaEt< n e:QimiNy< -vet! .10.

#s -Utl me< dujRn kae sJjn bnane ka %pay nhI< hE ijs kar Apan kae sEkfae bar -I xaene se e:Q #iNy nhI< bn skta ,

AaTme;at! -veNm&Tyu> pre;at! xn]y> ,

raje;at! -veNnazae e;at! kul]y> .

AaTm e; se m&Tyu hae jata hE dUsre kI e; se xn naz hae jata hE, raja se bEr krne se oud ka naz haeta hE ,a[ se e krne se se kul ka naz haeta hE ,

vr< vn< VyagjeNseivt<

umaly< p)laMbu-aejnm! ,

t&[e;u zYya ztjI[RvLkl<

n bNxumXye xnhInjIvnm! .12.

ba" gjeN Aaid janvrae< se seivt vn me< rhna AaEr pTta )l panI Aaid -aejn krna t&[ae< se bne zYya me< saena ztjI[R vLkl phnna ACDa hE mgr xnhIn haekr bNxuAae< ke saw nhI< rhna caih@ ,

ivae v&]StSy mUl< c sNXya

veda> zaoa xmRkmRai[ pm! ,

tSmaNmUl< yTntae r][Iy<

iDNne mUle nEv zaoa n pm! .13.

a[ v&] hE %ska mUl sNXya hE zaoa ved hE xmR AaEr kmR %ske pTte hE< #sil@ yTn pUvRk mUl kI r]a krnI caih@ yid jf hI nhI< rhega tae v&] zaoa p Aaid kI -I r]a k-I nhI< kr skte ,

mata c kmladevI ipta devae jnadRn> ,

baNxva iv:[u-KtaZc Svdezae -uvnym! .14.

mata kmladevI AaEr ipta jnadRn hE< ijnke bNxubaxv iv:[u-Kt ya k&:[ -Kt hE< %nke il@ tInae< laek Apne hI dez ke sman hE< ,

@kv&]smaFa nana v[aR ivh'!gma> ,

-ate dzsu id]u t ka pirvedna .15.

rai me< @k v&] me< smaF nana kar ke p]I subh dzae< idzaAae< cle jate hE< %sme< Kya zaek krna hE , #sI kar se hm laeg -I @k Swan @k pirvar me< Anek Sv-av ke laeg haete hE< pr<tu jEse hI Apne zrIr Daef deta hE %sme< Kya ic<ta krna hE ,Aaior sbkae @k idn jana hI hE #s "r se tae ic<ta iksil@ krna hE ,

buiyRSy bl< tSy inbuReStu kutae blm! ,

vne is<hae mdaeNmTt> zzken inpaitt> .16.

ijske pas bui hE %sI ke pas bl -I hE inbuRI ke pas kha~ bl hE , vn me< mdaeNmTt is<h -I orgaez ke ara ku@~ me< igraya jata hE ,

ka icNta mm jIvne yid hirivRZvM-rae gIyte

nae ced-RkjIvnay jnnIStNy< kw< inmRyet! ,

#TyalaeCy muhumuRhuyRdupte lmIpte kevl<

TvTpadaMbujsevnen stt< kalae mya nIyte .17.

Kya ic<ta hE muHe yid hir kae ivZvM-r kha jata hE , yid nhI tae Kyae< bCca ke jIvn ke il@ jnnI ke Stnae< me< dUx inimRt hae jata hE ,#s kar barbar ivcar kr he ydupit lmIpit k&&:[ . kevl Aapke cr[kmlae< kI seva ara mE< smy kae VytIt kr rha hU~ ,

gIvaR[va[I;u iviz:qbuiStwaip -a;aNtrlaelupae=hm! ,

ywa sura[amm&te iSwte=ip SvgaR'!gnanamxrasve ic> .18.

s<Sk&t -a;a me< mera iviz:q lgav hE twaip ANy -a;aAae< ka -I laelup hU~ jEse devtaAae< ke pas Am&t haeta hE i)r -I SvgR ke APsraAae< ke Axr rs lena cahta hE ,

ANnad!dzgu[< ip:q< ip:qad!dzgu[< py> ,

pysae=:qgu[< ma<s< ma<sad!dzgu[< "&tm! .19.

ANn se dzguna gu[ Aaqa me< hE Aaqa se dzguna gu[ dUx me< hE dUx se dzguna gu[ ma<s me< hE AaEr ma<s se dzguna gu[ "I me< hE ,

zaken raega vxRNte pysa vxRte tnu ,

"&ten vxRte vIy ma<saNma<s< vxRte .20.

sag Aixk oane se raeg bFte hE< dUx se zrIr maeqa hae jata hE "I se vIyR kI v&i haetI hE AaEr ma<s se ma<s bFta hE ,

hre k&:[

AXyay 11

dat&Tv< iyvKt&Tv< xIrTvmuict}ta ,

A_yasen n l_yNte cTvar> shja gu[a> .1.

mnu:y me< car gu[ shj hI haete hE dan dene kI v&it iy vcn baelne kI v&it xIr haene kI v&it AaEr %ictAnuict ka }an haena Aaid ,

AaTmvg pirTyJy prvg smayet! ,

Svymev ly< yait ywa raja=NyxmRt>.2.

jae Apne AaTmIy vgR kae Daef kr dUsre vgR ke laeg kae Apnata hE vh %sI trh n:q haeta hE jEse raja ANy ke xmR kae Apna kr n:q haeta hE ,

hStI SwUltnu> s cauzvz> ik< hiStmaaeuzae,

dIpe Jvilte [Zyit tm> ik< dIpma< tm> ,

ve[aip hta> ptiNt igry> ik< vmaae igirm!

tejae ySy ivrajte s blvan! SwUle;u k> Tyy> .3.

hawI SwUl zrIr vala haeta hE leikn vh jante hE< A<kuz se vz me< ikya jata hE , tae Kya A<kuz hawI se bfa haeta hE . AaEr dIpk ke Jvilt haene se ANxkar cla jata hE tae Kya dIpk ANxkarse bfa haeta hE . AaEr v ke Aa"at se bfebfe pvRt igr jate tae Kya v ka Aakar pahaf se Aixk haeta hE. vaStv me< deoa jay tae ijsme< tej ivrajman hE vhI blvan hE maeqa ya bfa Aakar haene se Kya haega .

klaE dzshSe;u hirSTyjit meidnIm! ,

tdx javItaey< tdx amdevta .4.

kilyug ke ANt me< dz hjar v;R ze; rhne pr hir #s xra kae Tyag dete hE< , AaEr %ske AaEr Aaxa hae jane se ymuna g<ga Aaid piv ndI p&WvI kae Tyag de<ge AaEr %ske ke AaxI Aayu ze; rhne se am ka devta cla jayega ,

g&ha==sKtSy nae iv*a nae dya ma<s-aeijn> ,

VyluBxSy nae sTy< SE[Sy n pivta .5.

g&h me< AasKt laeg kae iv*a nhI< hae skta , ma<s-aejI me< dya nhI< hae sktI Vy lae-I me< sTy nhI< rh skta AaEr SE[ AwaRt! SI me< AasKt me< pivta nhI< rh skta , vaStv me< #Skan me< ye inym paln ikya jata hE jae car inym ke nam se jana jata hE ma<sahar nhI< nza nhI< prSI gmn nhI< AaEr juAa nhI ,

n dujRn> saxudzamupEit bhukarErip izyma[> ,

AamUlisKt> pysa "&ten n inMbv&]ae mxurTvmeit.

ijs kar nIm kae dUx AaEr "I se bhut is<cne se -I %sme< imQas nhI< Aa skta %sI kar dujRn kae bhut iz]a dene se -I ApnI dujRnta nhI< Daefta ,

ANtgRtmlae du:qStIwRSnanztErip ,

n zuXyit ywa -a{f< suraya daiht< c yt! .7.

ijs du:q ka Aa<tirk dy nana kar ke mlae< se -ra hE vh yid sEkfae< tIwR Snan Aaid kre tae -I vh %sI kar zu nhI< hae skta ijs kar zrab ka btRn kae Aag me< tpane se zu nhI< haeta ,

n veiTt yae ySy gu[k;

s t< sda inNdit na= icm! ,

ywa ikratI kirkuM-jata

muKta> pirTyJy iv-itR gua> .8.

jae ijske gu[ae< kae n jankr %skI inNda krte hE< yha~ Acrj kI bat nhI< hE jEse ikratI AwaRt! i-lnI hawI ke mStk me< haene vale maetIyae< kae Daefkr guaAae< kI mala hI phntI hE ,

ye tu s<vTsr< pU[ inTy< maEnen -ute ,

yugkaeiqshS< tu SvgRlaeke mihyte .9.

jae @k sal tk pU[R p se inTy maEn haekr rhta hE %se SvgR laek me< hjar kraef v;R tk SvgR me< pUijt haeta hE ,

kam< k+aex< twa lae-< Svad< &<garkaEtuke ,

Aitina=itseve c iv*awIR ih A:q vjRyet! .10.

kam k+aex twa lae- Svad &<gar oel tmaze bhut ina AaEr ATyixk iksI kI seva ye AaQ inZcy hI iv*awIR ke il@ vijRt hE ,

Ak&:q)lmUlen vnvasrt> sda ,

kute=hrh> am&i;ivR> s %Cyte .11.

jae ibna oetI ikye )l mUl ara jIvn invaRh krta hE AaEr sda vnvas krta hE AaEr jae itidn a krta hE vh iv i; khlata hE ,

@kahare[ sNtu:q> ;q!kmRinrt> sda ,

tukalai-gamI c s ivae ij %Cyte .12.

jae @kbar Aahar se sNtu:q hE ;q!kmR me< sda inrt rhta hE AaEr jae tukal me< SI smagm krta hE vh iv ij khlata hE ,

LaEikke kmRi[ rt> pzUna< pirpalk> ,

vai[Jyk&i;ktaR y> s ivae vEZy %Cyte .14.

jae laEikk kayae me< rt rhta pzupaln me< lga rhta hE AaEr vai[Jy AaEr k&i; kayR jae krta hE vh iv vEZy khlata hE ,

la]aidtElnIlana< kusuM-mxusipR;am!,

ivk+eta m*ma<sana< s iv> zU %Cyte .14.

jae a[ v&]ae< kI lao Aaid tel nIlana< kusum mxu srsae< ma<s midra Aaid ka Vyapar krta hE %se zU khte hE< ,

prkayRivhNta c daiM-k> SvawRsaxk> ,

DlI e;I m&dae k+Urae ivae majaRr %Cyte .15.

jae dUsre ka kayR ibgafta hE AaEr Fae<gI hE Apna SvawR ke il@ lga rhne vala Xaaeka dene vala dUsrae< se Akar[ hI e; krne vala AaEr bahr deone bhut kaeml leikn ANdr se ATyNt k+Ur @esa iv ibLlI ke sman hE ,

vapI kUp tfaganamaram sur veZmnam! ,

%CDedne inra==z> s ivae MleCD %Cyte .16.

jae iv vapI kUp tfagae< bagbgIcae< AaEr devalyae< kae taef)aef krne me< s<kaec nhI< krte hE< vh MleCD kha gya hE ,

devVy< guVy< prdara=i-mzRnm! ,

invaRh> svR-Ute;u ivZca{fal %Cyte .17.

jae devVy kae guVy kae curata hE prdara se s<g krta hE s-I jIvae< ke saw rhkr Apna AmULy jIvn gujar deta hE @esa iv kae c{fal khte hE< ,

dey< -aeJyxn< sda suk&iti-naeR sitVy< kda

Ik[RSy bleZc ivk+mpter*aip kIitR> iSwta ,

ASmak< mxu dan-aegriht< n:q< icraTsit<

invaR[aidit pai[padyugle ";RNTyhae mi]ka> .18.

suk&it laeg kae hmeza dan dena hI caih@ %nka xn sda dene ke il@ hI haeta hE, sy ke il@ kdaip nhI dan dene ke kar[ hI danvIr k[R mharaj blI raja ivk+maidTy Aaid ka Aaj -I laek me< kIitR iv*man hE , jra deoae mxumioya~ -I pDta rhI hE< AaEr ha~wpErae< kae Aaps me< rgf rhI hE< kh rhI hE< ik hay hmare icr sit mxu dan AaEr -aeg se riht @Ese hI n:q hae gya hm mr gye hmare mxu kae iksI ne le ilya ,

. hre k&:[ .

AXyay 12

sanNd< sdn< sutaZc suixy> kaNta iyalaipnI

#CDapUitRxn< Svyaei;itrit> Sva==}apra sevka>,

AaitWy< izvpUjn< itidn< im:QaNnpan< g&he

saxae>sg!'mupaste c stt< xNyae g&hSwa==m>.

%sI ka "r AanNd dene vala hE ijske pu puI Aaid ACDI bui se yuKt hae< AaEr %skI kaNta pTnI iy baelne valI hae #CDa pUitR hetU pyaRPt xn hae Apne iyatma pTnI ke it Anurag hae , Apne sevk Aa}akair hae< jha~ Aitiw ka Svagt haeta hae , jha~ itidn -gvan! k&:[ kI pUja haetI hae "r me< Svadu ANn AaEr pIne layk pdawR hae< AaEr ijskae stt saxuAae< ka %pasna ya sTs<g sul- hae @esa g&hSwAam xNy hE , -iKtpI vaStivk xn se xNy hE ,

AateR;u ive;u dyaiNvtZc

yt! ya SvLpmupEit danm! ,

AnNtpar< smupEit rajn!

yd!dIyte tNn l-et! ije_y> .2.

dya se yuKt laeg ara AatR ivae< me< jae a se waefa -I dan idya jata hE , he rajn > vh idya huAa dan AnNt guna haekr imlta hE ijskae idya jata hE %skae nhI< imlta %nkae tae %tna hI imlta hE ijtna idya jata hE ,

dai]{y< Svjne dya prjne zaQ!y< sda dujRne

Iit> saxujne Smy> oljne ivJjne cajRvm! ,

zaEy zujne ]ma gujne narIjne x&:qta

#Tw< ye pu;a> klasu kuzlaSte:vevlaekiSwit>.3.

Svjnae< se ivnta dUsre laeg se dya dujRn sda zQta saxuAae< se Iit olae< se AaZcyR ivtjnae< se srlta zu laeg se zaEyR gujn se ]ma narIjn se x&:qta #s kar kI kla me< jae pu; d] haeta hE %skI hI laek me< iSwit rhtI hE ,

hStaE danivvijRtaE uitpuqaE sarSvtaeih[aE

nee saxuivlaeknen rihte padaE n tIw gtaE ,

ANyayaijRtivTtpU[Rmudr< gveR[ tu<g< izrae

re re jMbuk mu mu shsa inN*< suinN*< vpu> .

daenae ha~wae< se k-I dan nhI< idya kanae< se k-I -gvan! kI kwa nhI< sunI neae< se k-I ACDa nhI< deoa pErae< se k-I tIwR yaa nhI< kI AaEr ANyay se AijRt xn kmakr -I gvR se izr ^~ca krta hE , Are laemfI sd&z nIc mnu:y tU inNdiny se -I ATyNt inNdiny hE #sil@ tU #s inNdiny zrIr kae turNt Tyag de Tyag de ,

p< nEv yda krIrivqpe dae;ae vsNtSy ik<

naelUkae=Pyvlaekte yid idva sUyRSy ik< dU;[m! ,

v;aR nEv ptiNt catk muoe me"Sy ik< dU;[<

yTpUv ivixna llaqiliot< tNmaijRtu< k> ]m> .5.

pTte yid krIl me< k-I nhI< inklte tae #sme< bsNt ka Kya dae; hE , ^LlU kae idn me< idoa$ nhI< deta tae sUyR dev ka #sme< Kya dae; hE ,v;aR ka jl catk ke muo me< k-I nhI< iqkta tae #sme< me" ka Kya dae; hE , jae phle se hI a ke ara llaq me< ilo idya gya hE %se -la kaEn imqa skta hE ,

sTs'!gavit ih saxuta olana<

saxUna< n ih ols'!gmaTolTvm! ,

Aamaed< kusum -v< m&dev xTte

m&d!gNx< n ih kusumain xaryiNt .6.

sTs<g se tae olae< me< saxuta Aa sktI hE pr<tu olae< kI s<git se saxuAae< kI saxuta nhI< DUq sktI , jEse )Ul kI sugNx tae imq!qI me< Aa sktI hE prNtu imq!qI kI gNx kae )Ul xar[ nhI< krte hE< ,

saxUna< dzRn< pu{y< tIwR-Uta ih saxv> ,

kalen )lte tIw s*> saxusmagma> .7.

saxuAae< ke dzRn se pu{y aPt haeta hE saxu laeg yane -gvan! k&:[ ke -Kt laeg vaStv me< tIwR -Ut haete hE< , smy ara tIwR sevn ka )l imlta hE leikn saxuAae< ka smagm se %sI ][ imlta hE , Kyae< . Kyae<ik tIwaeR ka pu{y se saxu ka imln haeta hE AaEr saxu ka imln haena yane -gvan! ka iml jana hE ,

iva=iSmNngre mhan kwy kStaluma[a< g[>

kae data rjkae ddait vsn< atg&hITva iniz,

kae d]> prdarivTthr[e sveR=ip d]ae jn> ,

kSmaJjIvis he soe iv;k&imNyayen jIvaMyhm!.8.

kae$ yaI iksI ngr me< phu~ckr iksI a[ se pUDta hE he a[dev . #s ngr me< mhan kaEn hE bta#ye a[ ne %Ttr idya taf v&]ae< ke Hu{f ,yai ne pUDa #s ngr me< data kaEn hE tae a[ ne %Ttr idya xaebI hI yha~ ka sbse bfa data hE jae ik at> kpfe lekr zam kae deta hE , yai ne pUDa yha~ d] kaEn hE tae a[ baele yha~ ke s-I laeg dUsrae< ke xn ka AaEr SI ka hr[ krne me< ctur hE< , yai ne AaZcyR se kha he a[ dev > he soe > Aap yha~ kEse jIvn clate hE< tae a[ baela > iv;k&im Nyay jEsa mE< jIvn xar[ kr leta hU~ ,iv; me< kae$ kIfa hae jae jNm -I %sI me< AaEr jId<gI -I %sI me< hae tae iv; k&im khte hE< ,

ivpadaedkkdRmain

n vedzaSXvingijRtain ,

SvahaSvaxakar ivvijRtain

ZmzantuLyain g&hai[ tain .9.

ijn "rae< me< -Ktae< ke padaedk se ikcf nhI< hae jata jha~ pr vedaid -agvt Aaid -gvd!gIta Aaid ka paQ ke Xvin se Xvint nhI< haeta jha~ pr Svaha Svaxakar AawaRt! -gvan! k&:[ kI AartI Aaid kItRn Aaid ka %d!"ae; sunayI nhI< deta vh "r Zmzan ke tuLy hE , jha~ kevl -Ut et Aaid rhte hE<

sTy< mata ipta }an< xmaeR ata dya Svsa ,

zaiNt> pTnI ]ma pu> ;fete mm baNxva> .10.

sTy merI mata hE }an mera ipta xmR -a$ hE dya bhn zaiNt pTnI hE AaEr ]ma mera pu ye D> mere bNxubaNxv hE< ,

AinTyain zrIrai[ iv-vaee nEv zaZvt>,

inTy< siNnihtae m&Tyu> ktRVyae xmRs<h>.

ye deh AinTy hE< xn -I zaZvt k-I nhI< haega pr<tu m&Tyu pas hI ofI hE #sil@ xmR ka s<h krna caih@ ,

AamN[aeTsva iva gavae nvt&[aeTsva>,

pTyuTsahyuta nayR> Ah< k&:[ragaeTsv> .12.

iv ke il@ AamN[ %Tsv hE gayae< ke n$n$ "as imlna %Tsv ke sman hE nairyae< ke il@ pit ka %Tsah yuKt haena %Tsv hE AaEr mere il@ k&:[ ke cr[ae< me< Anurag haena %Tsv hE ,

mat&vt! prdare;u prVye;u lae:Qvt! ,

AaTmvt! svR-Ute;u y> pZyit s pi{ft> .13.

mata sman prpiTnyae< me< pra$ vStuAae< me< pTwr ka qukfa vt AaEr Apne sman s-I jIvae< me< jae deota hE vh pi{ft hE ,

xmeR tTprta muoe mxurta dane smuTsahta

ime=vkta guraE ivnyta icTte=it gM-Irta ,

Aacare zuicta gu[e riskta zaSe;u iv}anta

pe suNdrta izve -jnta sTSvev s<d&Zyte .14.

xmR me< tTprta muo me< mxurta dan me< sMyk %Tsah im ke it in:kpqta gu me< ivnyta icTt me< gM-Irta Aacar me< zuicta gu[

me< riskta zaSae< me< ivze; }an p me< suNdrta -gvan! k&:[ me< -iKt saxu pu;ae< me< deoe ja skte hE< ,

ka:Q< kLpt> sumercliZcNtami[ Str>

sUyRStIkr> zzI ]ykr> ]arae ih varainix>,

kamaen:qtnubRiliditsutae inTy< pzu>kamgaE

nERta~Ste tulyaim -ae r"upte kSyaepma dIyte .15.

kLpt kae ka:Q kha jata hE sume @k phaf hE icNtami[ pTwr hE sUyR tej ikr[ae< vala hE cNma "qne vala hE sagr hE leikn oara hE kamdev hE leikn %ska zrIr n:q hae gya bil mharaj @k dETy hE kamxenu @k pzu hE , mE< #n sbkae Aapke brabr nhI< manta , At> he -u ram . Aapke saw tulna ikske saw kI jay , -gvan! iksI tulna me< Aqne vale nhI< yid @esa huAa tae -gvan! kI -gvTta nhI< rh jayega ve Atuliny hE< ,

ivny< rajpue_y> pi{fte_y> su-ai;tm! ,

An&t< *Utkare_y> SI_y> iz]et! kEtvm! .16.

ivny kae rajpuae< se pi{ftae< se suNdr vcn *Utkairyae< se AsTy iSyae< se kpq kae isoe,

AnalaeKy Vyy< ktaR naw> klhiy>,

Aatur> svR]ee;u nr> zI< ivnZyit.17.

jae ibna deoe ocR krta hE Anaw haekr -I klh krta hE s-I jgh Aatur rhta hE @esa mnu:y bhut jLdI n:q hae jata hE ,

nahar< icNtyet! aa}ae xmRmek< ih icNtyet! ,

Aaharae ih mnu:y[a< jNmna sh jayte .18.

Aahar ke il@ icNta nhI< krnI caih@ %se tae xmR AwaRt! k&:[-avna ke il@ icNta krnI caih@ Kyae<ik Aahar tae mnu:y ke pEda haene ke saw hI pEda hae jata hE , e:Q %dahr[ hE phle mata ke Stnae< me< dUx nhI< Aata jEse hI bCca jNm leta hE Stnae< me< dUx -r Aata hE , Kyae<.Kyae<ik yhI -gvan! ka bnaya huAa inym hE , jae hmara oane ka kaeqa hE vh tae maEjUd hE ih hme< kevl -gvan! ka -jn ke il@ icNta krnI hE , k&:[ kae -aeg phle -aeg lgane ka saecna hE phle oane ka nhI< , sad tae imlna hI hE Kyae<ik -u bhut dyamy hE< -aejn kae sad krke laEqa dete hm laeg ke il@ , At> s-I laeg kae -gvan! k&:[ kae -aeg lgakr hI sad lena caih@ yhI -iKt ka sar hE ,

jlibNduinpaten mz> pUyRte "q>,

s hetu> svRiv*ana< xmRSy c xnSy c.19.

jEse bUNd bUNd krke "fa -r jata hE %sI trh s-I iv*aAae< ka xmR ka AaEr xn ka vh hetu hE , AwaRt! inr<tr iv*aAae< kae s<h krna xmR kayR AwaRt! -iKt krna AaEr -iKt ke sMbNx me< xn s<h krna ,

vys> pir[ame=ip y> ol> ol @v s>,

supKvmip maxuy naepyatINva[m! .20.

jae ol hE< % hae jane pr -I ol hI bne rhte hE< jEse ACDI kar pkne pr -I #Nay[ )l mIQa nhI< hae pata ,

smaPt

AXyay 13

mUhUtRmip jIveCc nr> zuKlen kmR[a ,

n kLpmip k:qen laekyivraeixna .1.

yid mnu:y ACDe kmR ara @k mUhUtR ke il@ hI jIivt hE tae -I ACDa hE ikNtu @k kLp AwaRt! 4320000 1000 v;R -I Azu- kmR krte hu@ jIna AaEr #hlaek AaEr prlaek me< k:q ka kar[ bnna QIk nhI< ,

gte zaekae n ktRVyae -iv:y< nEv icNtyet!,

vtRmanen kalen vtRNte ivc][a.2.

bItI hu$ pr zaek nhI< krna caih@ AaEr -iv:y ke il@ tae k-I nhI< krnI caih@,kevl vtRman kal ke Anusar -lI-a~it deokr kayR me< lge rhna caih@,

Sva-aven ih tu:yiNt deva> sTpu;a> ipta ,

}aty> Snanpana_ya< vaKydanen pi{fta>.3.

Sv-av se hI devta saxu pu; ipta sNn haetee hE< , bNxubaNxv ACDa oanpan se sNn haete hE< AaEr pi{ft laeg kevl mxurvaKy dan se sNn hae jate hE<,

Ahae bt ivicai[ cirtain mhaTmnam!,

lmI< t&[<ay mNyNte td!-are[ nmiNt c .

Ahae .iktne AaZcyR kI bat hE mhaTma jnae< ka cir bfa ivic haeta hE , lmI kae itnka sman mante hE< leikn %ske -ar se n -I hae jate hE< ,

ySy Snehae -y< tSy Snehae du>oSy -ajnm!,

SnehmUlain du>oain tain TyKTva vseTsuom!.5.

ijske it Sneh hE %ske it -y -I Sneh du>o ka kar[ hE Sneh ke mUlae< kae Tyagkr suo se rhna caih@,

Anagtivxata c TyuTpNnmitStwa ,

avetaE suomexte yd!-iv:yae ivnZyit.6.

jae Anagt ke il@ ivxata bn jata hE AaEr jae %TpNn hae cuka hE %ske il@ %pay saec leta hE ye daenae< kar ke suoI rhte hE<, leikn jae -iv:y pr Daef deta hE vh n:q hae jata hE ,

rai} ximRi[ ximR:Qa> pape papa> sme sma> ,

rajanmnuvtRNte ywa raja twa ja> .7.

raja me< xaimRkta haene se ja xaimRk AaEr papI haene se paprt, %daisn haene se %daisn hae jatI hE, raja kae s-I Anukr[ krte hE< jEsa raja haega vEsI ja haegI ,

jIvNt< mtvNmNye deihn< xmRvijRtm! ,

mtae xmeR[ s<yuKtae dI"RjIvI n s<zy> .8.

ca[Ky khte hE< ik xmR se ivihn a[I kae mE< mtvt manta h~U , mrne pr -I xmR se yuKt mnu:y dI"RjIvI haeta hE #sme< tink -I s<deh nhI< hE,

xmaRwRkammae]a[a< ySyEkae=ip n iv*te ,

AjaglStnSyev tSy jNm inrwRkm! .9.

ijska xmR AwR kam mae] me< se @k -I nhI< tae %ska jNm bkrI ke gle me< lqktI hue#R Stn jEsa inrwRk hE ,

dmana> sutIe[ nIca> pryzae=iGna,

AzKtaStTpd< gNtu< ttae inNda< kuvRte .10.

nIc laeg pryz pI Aag se bhut jlte hE< AaEr %s pd kae aPt krne me< AsmwR pate hE< tae inNda krte hE< ,

bNxay iv;ya==sKt< muKtyE inivR;y< mn> ,

mn @v mnu:ya[a< kar[< bNxmae]yae> .11.

iv;yasiKt mn bNxn ke il@ haeta hE AaEr iv;yae< me< AnasiKt muiKt ka kar[ , mn hI mnu:y ka bNxn AaEr mae] ka kar[ hE ,

dehai-mane gilte iv}ate prmaTmin ,

y y mnae yait t t smaxy> .12.

dehai-man ke n:q hae jane pr hI prmaTma Ik&:[ ke bare me< }an haeta hE , AaEr %s smy jha~ jha~ mn jata hE vha~ vha~ %se smaix se yuKt smHnI caih@ ,

$iPst< mns> svR< kSy sMp*te suom!, dEva==yTt< yt> svR< tSmaTsNtae;mayet! .13.

mn kI s-I #CDaye< ikska sMpNn haeta hE , ijsse suo aPt hae , sb dEv AwaRt! -aGy se Aata hE , At> sNtae; ka Aay lena caih@ ,

ywa xenu shSe;u vTsae gCDit matrm! ,

twa yCc k&t< kmR ktaRr< AnugCDit .14.

ijs kar hjarae< gayae< ke bIc se bDfa Apne mata ke saw clta hE , %sI kar ktaR ke kmR ke pir[am %ske pIDe pIDe clta hE,

AnviSwtkayRSy n jne n vne suom! ,

jne dhit s<sgaeR vne s<g ivvjRnm! .15.

AnviSwt kayR krne vale kae n jnta ke saw suo imlta hE AaEr n vn me< , jnta me< %se mnu:yae< ka s<sgR jlata hE AaEr vn me< Akelapn ,

ywa oaTva oine[ -Utle vair ivNdit ,

twa gugta< iv*a< zuu;uraixgCDit.16.

jEse oin se oaedne pr -Utl se panI aPt imlta hE , %sI kar gu ke pas jakr %ska seva zu;a krne se iv*a AatI hE ,

kmaRyTt< )l< pu<sa< bui kmRanusair[I ,

twaip suixyZc==yaR suivcayeRb kuvRte .17.

kmaRnusar hI )l imlta hE %ska ivcar Aaid -I kmaRnusar hI haeta hE , i)r -I suix AaEr AayR laeg kae ACDI trh ivcar krke hI kayR krna caih@ ,

@ka]rdatar< yae gu< nai-vNdit ,

ZvanyaenIzt< -uKTva ca{fale:vi-jayte .18.

@ka]r AwaRt! ` kI yanI -gvan! k&:[ kI }an dene vala gu kae jae Ai-vadn nhI< krta vh kuTte kI yaenI me< saE bar jNm -aeg kr c{falae< me< jNm aPt krta hE ,

yugaNte clte me> kLpaNte sPtsagre ,

saxv> itpNnawaRn! n cliNt kdacn! .19.

yug ke ANt me< sume pvRt ApnI jgh se srk jayega -le kLpaNt me< satae< sagr ApnI sIma Daef dege< -le leikn saxu laeg k-I -I Apne zr[agt ke il@ it}a se ivcilt nhI< haete ,

AXyay 14

p&iwVya< I[I rTnain jlmNnm< zu-ai;tm! ,

mUFE> pa;a[o{fe;u rTns<}a ivixyte .1.

p&WvI me< tIn kar ke rTn hE< jl ANn AaEr suNdr vcn mUoR laeg pa;a[ ke qukfae< kae rTns<}a dete hE< ,

AaTma=praxv&]Sy )laNyetain deihnam! ,

dair(raegdu>oain bNxnVysnain c .2.

irta raeg du>o bNxn Vysne< ye sb zrIr xarI ke Apne Aprax v&] ke )l hE< ,

punivRTt< punimR< pun-aRyaR punmRhI ,

@tTsvR< punlR_y< n zrIr< pun> pun> .3.

pun> xNn aPt haena pun> im iml jana pun> -ayaR iml jana pun> dez ya jmIn iml jana ye sb bar bar iml skte hE< leikn @esa -jn ke AnukUl zrIr bar bar nhI< aPt haega ,

bhuna< cEv sTTvana< smvayae irpuy> ,

v;Rxaraxrae me"St&[Erip invaryte .4.

bhut laeg ka ACDa s<"Qn inZcy hI zu kae ijt skte hE< , jEse bhut se t&[ imlkr me" kI -arI v;aR kae -I raek dete hE< AwaRt! "as )Us kI DPpr v;aR ke panI kae raek deta hE ,

jle tEl< ole gu< pae dan< mnagip ,

a}e zaS< Svy< yait ivStar< vStuziKtt> .5.

jl me< tEl ol me< guPt bat sTpa kae idya gya dan buiman! me< zaS}an ye sb Apne vStu ziKt ara Svy< hI )El jatI hE< ,

xmaR==Oyane Zmzane c raeig[a< ya mit-Rvet! ,

sa svRdEv it:QeCcet! kae n muCyet bNxnat! .6.

xmR AaOyan me< AaEr Zmzan me< raegI haene pr mnu:y ke mn me< ijs kar kI sd!bui haetI hE yid vhI sd!bui sda rhe tae kaEn muKt nhI<< haega ,

%TpNnpZcaTtapSy bui-Rvit yad&zI ,

tad&zI yid pUvR< Syat! kSy n SyaNmhaedy>.7.

pZcatap %TpNn haene vale ka pZcatap ke bad ijs kar kI bui haetI hE yid vhI bui phle hae tae kaEn mhaedy nhI< hae skta .

dane tpis zaEyeR va iv}ane ivnye nye ,

ivSmyae n ih ktRVyae bhurTna vsuNxra .8.

dan me< tpSya me< zaEyR me< iv}an AaEr ivnyzIlta me< iksI kae AaZcyR nhI< krna caih@ Kyae<ik p&WvI bhut @ese rTnae< se -ra huAa hE ,

dUrSwae=ip n dUrSwae yae ySy mnis iSwt> ,

yae ySy h&dye naiSt smIpStae=ip dUrt> .9.

ijske mn me< jae hE vh dUr haete hu@ -I pas hE prNtu ijske h&dy me< hI bat nhI< hE tae vh pas haete hu@ -I dUr hE ,

ySy caiyimCDet tSy Uyat! sda iym! ,

Vyaxaem&gvx< ktuR< gIt< gayit suSvrm! .10.

ijska Aiy krne kI #CDa hae %sse sda mIQI bat krnI caih@ , ijs kar izkarI m&gvx ke il@ suNdr Svr me< gIt gata hE ,

ATyasNna ivnazay dUrSwa n )lda ,

seivtVy< mXy-agen raja viguR iSy> .11.

raja AiGn gu twa iSI ke pas Aixk bEQna ivnaz ka kar[ bn skta hE leikn dUr -I Aixk rhne se kae$ )ayda nhI< , At>mXym -ag sevn krna caih@ ,

AiGnrap> iSyae mUoaR> spaR rajkulain c ,

inTy< yTnen seVyain s*> a[hrai[ ;q! .12.

AiGn jl SI mUoR spR AaEr raj kul se inTy hI yTn krke savxanI ke saw btaRv krnI caih@ Kyae<ik ye D> tur<Nt a[ hr[ krne vale hE< ,

s jIvit gu[a ySy ySy xmR> s jIvit ,

gu[xmRivhInSy jIivt< in:yaejnm! .13.

s<sar me< vhI jIivt hE ijsme< gu[ AaEr xmR jIivt hE< gu[ AaEr xmR se ivhIn mnu:y ka jIivt rhna in:yaejn hE ,

ydICDis vzIktuR< jgdeken kmR[a ,

prapvadsSye_yae ga< criNt< invary .14.

he manv . yid @k hI kmR ara jgt kae vz me< krna cahta hE tae pr Apvad AwaRt! prinNda pI )sl kae oane valI gay kae AwaRt! va[I kae raekae ,

Stavsd&z< vaKy< -avsd&z< iym! ,

AaTmziKtsm< kaep< yae janait s pi{ft> .15.

Jaae Avsr ke AnukUl bat krna janta hE Apne girma ke AnukUl iy bat khta hE AaEr Apne ziKt ke Anusar aex krta hE vh pi{ft hE ,

@k @v< pdawRStu ixa -vit vIi]t> ,

ku[p> kaimnI ma<s< yaeigi-> kaimi-> Zvi-> .16.

@k hI pdawR hE leikn tIn kar se idota hE , yaeigyae< kae zv idoa$ deta hE kaimyae< kae suNdr narI AaEr kuTtae< kae clta i)rta ma<s ka ip<f ,

suismaE;x< xmR< g&hiCD< c mEwunm! ,

ku-uKt< kuut< cEv mitmaNn kazyet! .17.

buiman kae caih@ ik is kI hu$ AaE;ix xmaRcr[ "r ka dae; SI ke saw sM-aeg ku-aejn twa suna gya iniNdt vcn iksI ke samne kq nhI< krna caih@ ,

tavNmaEnen nIyNte kaeiklaZcEv vasra> ,

yavTsvRjnanNddaiynI vaKvRte .18.

jb tk s-I laeg kae AanNd denevalI bsNt

tu Aar<- nhI< haetI tb tk kaeyl maEn rh kr idnae< kae bIta detI hE , iz]a hE ik jb tk %ict smy n Aaye Apna va[I n oaele ,

xmR< xn< c xaNy< c guraevRcnmaE;xm! ,

sug&hIt< c ktRVymNywa tu n jIvit .19.

xmR ka Aacr[ xn pEda krna ANnae< ka s<cy krna gu ke vcnae< ka paln AaE;ixyae< kae ACDI kr se s<h krna caih@ yid @esa nhI< krE<ge tae vh jIivt nhI< rhega ,

Tyj dujRns<sgR< -j saxusmagmm! ,

ku pu{ymhaera< Smr inTyminTytam! .20.

he manv > du:qae ke s<g kae Tyag de AaEr saxu laeg ka s<git kr AaEr idn rat pu{y kr AaEr ][-<gur s<sar smHkr -gvan! Ik&:[ ka Xyan kr ,

AXyay 15

ySy icTt< vI-Ut< k&pya svRjNtu;u ,

tSy }anen mae]e[ ik< jqa-:mlepne .1.

ijska icTt s-I ai[yae< ke il@ k[a se iv-Ut haeta hE %skae }an se mae] se Awva jqa -:m Aaid ke lepn se Kya yaejn ,

@kmeva]r< yStu gu> iz:y< baexyet! ,

p&iwVya< naiSt td!Vy< yTva ca=n&[I -vet!.2.

@k A]r ` se AwaRt! prmeZvr Ik&:[ kI }an se jae gu iz:y kae bu krta hE p&WvI me< @esa kae$ Vy nhI< hE ik iz:y %n gu ke [ se iz:y muKt hae ske ,

olana< k{qkana< c iivxEv itiya ,

%panNmuo-'gae va dUrtae va ivsjRnm! .3.

dujRn AaEr ka~qe se bcne ke dae hI %pay hE< ya tae %nka muo kae jUta se kucl idya jay ya i)r dUr se hI Tyag idya jay ,

kucEiln< dNtmlaeps&:q<

bhu Aizn< in:Qur-ai;[< c ,

suyaeRdye caStimte zyan<

ivmuit IyRid cpai[> .4.

g<de kpfe phnne vale g<de da~t vale sUyaeRdy AaEr sUyaRSt ke smy saene vale yid iv:[u -I hae tae -I I AwaRt! lmI %se pirTyag kr detI hE ,

TyjiNt imai[ xnEivRhIn<

dara-&Tya suJjna ,

t< cawRvNt< punrayNte

AwaeR ih laeke pu;Sy bNxu .5.

xn ivhIn haene se im piTn naEkr AaEr sd jn Tyag dete hE< jb i)r se xn Aa jata hE tae pun> ve laeg -I Aay le lete hE< At> xn hI mnu:y ka s<sar me< bNxu hE ,

ANyayaepaijRt< xn< dzv;aRi[ it:Qit ,

aPte c @kadze v;eR smUl< td! ivnZyit .6.

ANyay se %paijRt xn dz v;R tk rh skta hE jEse hI Gyarhva~ v;R Aa jata hE %ske mUl smet vh -I n:q hae jata hE ,

AyuKt< Svaimnae yuKt< yuKt< nIcSy dU;[m!,

Am&t< rahve m&TyuivR;< zr-U;[m!.7.

SvamI yid kuD AyaeGy kayR -I kre tae yaeGy mana jata hE , leikn yid nIc mnu:y yuKt kayR -I kre tae %se Anuict kha jata hE jEse rahu dETy ke Am&t pan -I m&Tyu ka kar[ bn gya pr<tu zrjI ke iv; pan krne pr -I iv; -I Am&t bn gya AaEr %nke gle ka -U;[ hae gya AaEr zrjI nIlk{Q khlane lge ,

td!-aejn< yd! ij-uKtze;<

tTsaEd< yiTyte priSmn!,

sa a}ta ya n kraeit pap<

dM-< ibna y> iyte s xmR> .8.

vhI -aejn krne yaeGy hE ijskae vE:[v a[ laeg oate hE< AaEr oane ke bad bcta hE , vhI saEhadR hE ijsse duinya~ ke ANy laeg se ikya jay ,vhI buimanI hE jae pap n kre ,AaEr dM- ke ibna ikya jay vhI xmR hE ,

mi[luR{Qit padae kac> izris xayRte ,

yivyvelaya< kac> kacae mi[mRi[> .9.

mi[ pErae<tle lufkta hae AaEr ka~c izr me< xar[ ikya jata hae pr<tu jb yivy ka smy Aata hE tae pta clta ik ka~c ka~c hE AaEr mi[ mi[ hE,

AnNtzaS< bhulaZviv*a>

ALpZc kalae bhuivta ca ,

yTsar-Ut< tdupasiny<

h<sae ywa ]IrimvaMbumXyat! .10.

AnNt zaS hE< AaEr iv*a bhut hE leikn smy bhut km hE AaEr %sme< -I bhut se ivbaxaye< hE< At> ACDa yhI haega ik jae sbka sar-Ut hE %skI %pasna ikya jay AwaRt! k&:[ sbke sar tTv hE< %nkI %pasna kI jay AaEr -gvd!gIta -agvtm! sar zaSae< ka v[ ikya jay jEse h<s pane< imle hu@ dUx me< se kevl dUx kae hI h[ krta hE ,

dUragt< piwaNt< v&wa c g&hmagtm! ,

AncRiyTva yae -u'!Kte s vE c{fal %Cyte .11.

dUr se Aaye hu@ yaI wka haeta hE AaEr v&wa "r me< Aaye hu@ kae pUja ikye ibna jae oata hE vh c{fal kha jata hE ,

pQiNt cturae vedan! xmRzaSa{ynekz> ,

AaTman< nEv janiNt dvIR pakrs< ywa .

carae< ved AaEr Anek xmR zaSae< kae pfte hE< pr<tu AaTma ke bare me< -gvan! Ik&:[ ke bare me< kuD nhI< jante jEse cMmc sBjI me< clta tae hE pr<tu %skae kuD -I sBjI ka Svad pta nhI< haeta ,

xNya ijmyI naEka ivprIta -va[Rve ,

triNt Axaegta> sveR %pirSwa> ptNtyx> .13.

ijmyI naEka xNy hE jae -vsagr me< %LqI idza me< clta hE , jae #s nav ke nIce zr[ lete hE< Aae tae s-I tr jate hE< pr<tu %pr cfne vale sb nIce igr jate hE< ,

Aymm&tinxan< naykae=PyaE;xIna<

Am&tmyzrIr> kaiNtyuKtae=ip cN> ,

-vitivgtriZmmR{fl< aPy -anae>

prsdniniv:q> kae lguTv< n yait .14.

yh cNma Am&t ka inxan hE AaEr AaE;ixyae< ka nayk -I hE %ska zrIr Am&tmy hE kaiNtyuKt hE i)r -I jb sUyR ke ikr[ m{fl me< jata hE tae %skI sarI tej smaPt hae jatI hE At> yh is hE ik dUsre ke "r me< jane se kaEn nhI< Daeqa hae jata hE ,

Ailry< nilnIdlmXyg>

kmilnImkrNdmdals>,

ivixvzaTprdezmupagt>

kuqjpu:prs< bhumNyte .15.

-aE<ra kmldl ke mXy me< jata hE AaEr %ska rs -I cUste hu@ mSt pfa rhta hE leikn jb vhI -aE<ra ivdez me< jata hE AwaRt! ANy jgh tae %se kuqjrs tae iml jata hE AwaRt! ka~qe se %TpNn )Ul ka rs tae iml jata hE pr<tu %se ka~qe me< %lHna -I pfta hE , taTpyR ye hE ik VyiKt Apne dez me< haeta hE tae kae$ icNta nhI< haeta leikn vhI VyiKt "r se dUr haeta hE tae xn Aaid haete hu@ -I bhut sare k:q %Qane pfte hE< ,

pIt> uen tatZcr[tlhtae vLl-ae yen rae;ad!

AabaLyaivyER> Svvdnivvre xayRte vEir[I me,

geh< me< DedyiNt itidvsmupakaNtpUjainimTt<

tSmaiToNna sdah< ijkulinly< naw yuKt< Tyjaim.16.

-gvan! iv:[u ke pUDne pr ik tum a[ae< pr Kyae< :q rhtI hae lmIjI ne %Ttr idya naw . mere ipta sagr kae a[ AgSty ne aex se pIya wa mere iytm AapkI DatI me< -&gu a[ ne aex se lat mara wa , a[ e:Q laeg bcpn se hI merI bEir[I saEt srSvtI kae Apne bdn ivvr me< AwaRt! muo ke gu)a me< xar[ krte hE< AawaRt! %pasna me< lge rhte hE< , mere "r kml kae %jaf kr itidn Apne kaNt Iizv kI pUja krte hE< #sil@ he naw mE< a[ae< kae #sI kar[ se Tyag krtI hU~

bNxnain olu siNt bhuin

emrJjud&FbNxnmNyt! ,

da-edinpu[ae=ip ;f!'i

inRi:yae -vit pjkaeze.17.

inZcy hI #s s<sar me< bhut se bNxn hE< leikn em rJju @k @esa bNxn hE jae kaqne kI ]mta hE< pr<tu kaq nhI< skte jEse lkfI -edn me< inpu[ haete hu@ -I -aE<ra kml kI kaez me< jakr emvz ini:y hae jata hE ,

iDNnae=ip cNdntnR jhait gNx<

v&ae=ip var[pitnR jhait lIlam! ,

yNaipRtae mxurta< n jhait ce]u>

]I[ae=ip n Tyjit zIlgu[an! kuiln> .18.

cNdn ka v&] kq jane pr -I Apna sugNx nhI< Daefta hawI buFa haene pr -I Apna lIla krna nhI< Daefta yN me< pere jane ke bavjud -I gNna Apna imQas nhI< Daefta %sI kar kuiln pu; grIb haene pr -I zIl AaEr gu[ kae nhI< Daefte ,

smaPt

 

 

AXyay 16

n Xyat< pdmIZvrSy ivixvTs<sariviCDTtye

SvgRarkpaqpaqnpquxRmaeR=ipnaepaijRt> ,

narIpInpyaexraeyugl< SvPne=ip naili'!gt>

matu> kevlmev yaEvnvnCDede kuQara vym! .1.

s<sar pI jal kaqne hetu -gvan! Ik&:[ ke padpd!mae< ka n Xyan ikye AaEr n SvgR ka ar oaelne hetu xmR pI xn ka s<h ikye AaEr n hI s<sar suo Anu-v krne ke il@ Svpn me< -I narI ke suNdr Stn yuglae< AaEr ja<"a yuglae< ka Aail'n hI ikye tae @ese me< hm laeg kevl mata ke yaEvn pI vn kae kaqne hetu kuLhafI ka hI kam krte hE< ,

jLpiNt saxRmNyen pZyNTyNy< sivma>,

h&dye icNtyNTyNy< n SI[amektae rit> .2.

AxUrI bat iksI AaEr se khtI hE< AaEr deotI hE< hav -av pUvRk iksI AaEr kae twa dy se icNtn iksI AaEr ka krtI hE< #s kar iSyae< ka iksI @k me< rit nhI< haeta ,

yae maehaNmNyte mUFae rKtey< miy kaimnI ,

s tSy vzgae -UTva n&Tyet! Ifa zkuNtvt! .

jae mUoR maeh se vzI-Ut haekr yh man leta hE ik yh kaimnI muHme< hI AnurKt hE vh %ske vzI-Ut haekr oelne ke iolaEne jEse nacta hE ,

kae=waRn! aPy n givRtae iv;iy[>

kSyapdae=St< gta> ,

SIi-> kSy n oi{ft< -uiv mn

kae namra}a< iy> ,

k> kalSy n gaecrTvmgmTkae=wIR

gtae gaErv< ,

kae va dujRnvagurasu pitt> ]eme[

yat> piw> .4.

#s s<sar me< kaEn @esa hE jae AwR kae aPt krke givRt n huAa hae #s s<sar me< iks iv;yI ka ivpiTt ASt hae gya hE , #s s<sar me< iSyae< se ikska mn ivcilt n huAa hae , kaEn nam raja kae iy hE AwaRt! raja ke ara hmeza kaEn em ka pa rha #s s<sar me< kaEn @esa hE jae kal ka gaecr nhI< huAa AwaRt! mra nhI< , kaEn ma<gne vala hE #s s<sar me< ijskae gaErv imla hE AwaRt! sMman imla hae , Awva s<sar me< @esa kaEn hE jae dujRn ke s<g me< pfkr ya igr kr jIvn pw pr kuzl pUvRk AaEr zIta se cla hae ,

n inimRt> ken n d&:qpUvR> n Uyte hemmy> kur'!g>,

twa=ip t&:[a r"unNdnSy ivnazkale ivpirt bui>.5.

n k-I saene kI m&g kI rcna hu$ AaEr n #ske phle k-I iksI ne deoa wa i)r -I lIlavz -gvan! ramcNjI ne laek iz]a ke il@ m&g ke pIDe lae-vz cl hI idye yh bat is krne ke il@ ik jb ivnaz ka smy Aata hE tae smHdar bui -I ivpirt hae jatI hE ,

gu[ETtmta< yait naeCcErasns<iSwta>,

asadizorae=ip kak> ik< gfayte.6.

gu[ae< se %Ttmta aPt haeta hE %Cc Aasn se nhI< , Kya mhl ke DTt pr rhne se kaEAa gf hae jata hE ,

gu[a> svR pUjyNte n mhTyae=ip sMpd>,

pu[eRNdu ik< twa vN*ae in:klae ywa k&z>.7.

gui[yae< ka hI svR pUja haete h<E n ik xn ka -{far haene se -I haetI hE , jEsI in:kl<k k&z cNma kI pUja haetI hE Kya vEsI pUja kl<k yuKt pU[R cNma kI haetI hE ,

praeKtgu[ae yStu ingu[aeR=ip gu[I -vet! ,

#Nae=ip lguta< yait Svy< OyaiptEguR[E> .8.

dUsre se khe gye gu[ ijska hae tae vh -I ibna gu[ ka haene pr -I gu[I man ilya jata hE, pr<tu yid #N -I Apne gu[ae< ka boan Svy< kre tae lguta kae aPt haeta hE ,

ivveiknmnuaPta gu[a yaiNt mnae}tam!,

sutra< rTnma-ait camIkr inyaeijtm!.9.

ivvekI kae caih@ ik ivvek se aPt gu[ae< kae ivkas krke AaEr suNdr bnaye , ijs kar se saene me< rTn kae jf dene se vh AaEr -I suNdr hae jata hE ,

gu[E> svR}tuLyae=ip sIdTyekae inray>,

AnyRmip mai[Ky< hemaympe]te .10.

gu[ae< me< svR} tuLy haene pr -I Akela inrait rhne se du>oI haeta hE , jEse mi[ ATyNt mULyvan haene pr -I saene me< jfne kI Ape]a krta hE ,

AitKlezen ye cawaR xmRSyaitme[ tu ,

zU[a< i[paten te waR ma -vNtu me .11.

jae xn AitKlez se aPt haeta hE AaEr xmR ke ivx kayR krke twa zuAae< ke Aage igr kr aPt huAa hE @esa xn muHe k-I nhI< caih@ ,

ik< tya iyte lMya ya vxuirv kevla ,

ya tu veZyev sa maNya piwkErip -uJyte .12.

%s xn se Kya la- jae kulvxu kI trh kevl @k VyiKt hI -aeg kre %se tae vEZya kI hI trh haena ijsse sb rah clne vale -I %se -aeg kr ske< , AwaRt! praepkar ke il@ xn haena caih@ kevl Apne hI -aeg ke il@ nhI<,

xne;u jIivtVye;u SI;u caharkmRsu ,

At&Pta> ai[na> sveR yata yaSyiNt yaiNt c.13.

xn ka %pyaeg jIvn ke kayaeR me< iSyae< me< AaEr Aahar Aaid kmR me< s-I a[I At&Pt rhe hE< Aage hae<ge AaEr #s smy hE< ,

]IyNte svRdanain y}haembiliya> ,

n ]Iyte padanm-y< svRdeihnam! .14.

y} haem bil Aaid iya s-I ]I[ hae jate hE< pr<tu sTpa kae idya gya dan AaEr svR jIvae< kae idya gya A-ydan k-I ]I[ nhI< haeta ,

t&[< l"u t&[aTtUl< tUladip c yack> ,

vayuna ik< n nItae=saE mamy< yaciySyit .15.

"as l"u haeta hE AaEr t&[ se -I hLka $ haeta hE leikn yack kae $ se -I Aixk hLka mana gya hE , tae vayu Kyae< nhI< #nkae %fa kr nhI< le jata , ijsse Aage yh nhI< yacna kr pata ,

vr< a[pirTyagae man-'!gen jIvnat! ,

a[Tyage ][< du>o< man-'!ge idne idne .16.

Apmaint jIne se ACDa a[ Tyag dena caih@ Kyae<ik a[ Tyag se tae ][-r ka hI du>o haega lekn Apmaint jIne me< itidn du>o haeta hE ,

iyvaKydanen sveR tuSyiNt jNtv> ,

tSmaTtdev vKtVy< vcne ka dirta .17.

iy vaKy dan ke ara s-I jIv tu:q haete hE< , #sil@ vhI baelna caih@ vcn me< -la Kya dirta hE ,

s<sariv;v&]Sy e )le Am&taepme ,

su-ai;t< c suSvadu s'!git> sujne jne .18.

s<sar v&] ke dae kar ke Am&t)l hE< @k suNdr vcn baelna ,AaEr dusra saxu pu;ae< kI s<'!git ,

jNm jNmNy_ySt< danmXyyn< tp>,

tenEv=_yasyaegen tdeva_ySyte pun> .19.

mnu:y jNm jNm me< dan AXyyn tp Aaid ka A_yas ikya hE %sI A_yas ke )lSvp #s smy -I bar bar vhI krta hE ,

puStke;u c ya iv*a prhSte;u ynm! ,

%TpNne;u c kayeR;u n sa iv*a n tnm! .20.

puStk kI jae -I iv*a hE AaEr dUsre pas jae xn hE smy pFne pr n iv*a AaEr n vh xn kam me< Aata hE ,

AXyay 17

puStkTyaxIt< naxIt< gusiNnxaE ,

sa-amXye n zae-Nte jarg-aR #v iSy>.1.

kevl puStk ka hI AXyyn ikya k-I gu ke siNnix me< nhI< ikya vh s-a me< %sI kar zae-a aPt nhI< kr skta jEse jar pu; se kae$ SI g-R xar[ ikya hE ,

k&te itk&t< kuyaRd! ih<sne itih<snm!,

t dae;ae n ptit du:qe du:q< smacret! .2.

%pkar ke bdle %pkar krna caih@ ih<sa ke bdle ih<sa du:q ke it du:qta krne se vh #s dae; se nhI< igrta ,

yd!dUr< yd!duraraXy< yCc dUre VyviSwtm! ,

tTsvR< tpsa saXy< tpae ih duritm>.3.

jae dUr kae AaEr jae dUr me< VyviSwt hE %skI Aaraxna kiQn hE , pr<tu tp ara sM-v hE At> tp inZcy hI duritm hE ,

lae-Zcedgu[en ik< ipzunta y*iSt ik< patkE> ,

sTy< ceTtpsa c ik< zuic mnae y*iSt tIweRn ikm!,

saEjNy< yid ik< gu[E> sumihma y*iSt ik< m{fnE> ,

si*a yid ik< xnErpyzae y*iSt ik< m&Tyuna .4.

yid mnu:y me< lae- hE tae ANy bura#yae< kI Kya AavZykta hE , ipzunta AwaRt! cugloaer yid hE tae ANy pap kI AavZykta hE , yid sCca AadmI hE tae tp kI Kya AavZykta hE , yid mn piv hE tae tIwaeR kI yaa kI Kya AavZykta hE , yid dya se pU[R sJjnta hE tae ANy gu[ae< kI Kya AavZykta hE , yid suNdr mihma se Al<k&t hE tae AaEr Al<kar kI Kya AavZykta hE , yid sd! iv*a hE tae xn kI Kya AavZykta hE yid jIvn me< Apyz hE tae m&Tyu kI Kya AavZykta hE ,

ipta rTnakrae ySy lmIyRSy shaedra ,

z'!oae i-]aqn< kuyaRNna=dTtmupit:Qte .5.

ipta ijska rTnakr hE AwaRt! smu hE , AaEr lmI jEse %se bhn imlI hE leikn i)r -I z<o bjakr -Io ma<gte hE< #sse @esa lgta hE ik dan Aaid ikye ibna sMman nhI< imlta , kevl bfe "r me< jNm haene se hI sMman ka pa nhI< bn skta %se dan Aaid e:Q kayR krna caih@ ,

AzKtStu -veTsaxucarI c inxRn> ,

Vyaix:Qae dev-KtZc v&a narI pitta .6.

AzKt haene pr mnu:y saxu hae jata hE ,inxRn carI Vyix se St dev-Kt hae jata hE ,AaEr v&a narI pitTta bn jatI hE ,

na=Nnaedksm< dan< n itiwaRdzI sma ,

n gayya> prae m<ae n matu> pr< dEvtm! .7.

n ANn jl ke sman kae$ dan hE n adzI ke sman tIiw n gayI se e:Q m< hE AaEr n mata se e:Q devta hE ,

t]kSy iv;< dNte mi]kayaStu mStke ,

v&iZckSy iv;< puDe svaR'!ge dujRne iv;m! .8.

t]k ke da<t me< iv; haeta hE mKoIyae< ke mStk me< iv; haeta hE ibCDu ke pu<D me< iv; haeta hE leikn dujRn ke s-I A<gae me< iv; haeta hE ,

pTyura}a ibna narI %pae:y tcair[I ,

Aayu:y< hrte -tuR> sa narI nrk< jet!.9.

pit ke Aa}a ibna narI yid %pvas pI t krtI hE tae Apne pit ka Aayu hr letI hE vh narI nrk me< jatI hE ,

n danE> zuXyte narI naepvasztErip ,

n tIwRsevya td! -tuR> padaedkEyRwa .10.

narI Apne pit ka crnaedk se jEsa piv haetI hE , vEsa piv n tae danae< se zu haetI hE , AaEr n sEkfae< %pvasaid krne se hI haetI hE AaEr n hI tIwR sevn se zu haetI hE ,

danen pai[> n tu k[en

Snanen zuinR tu cNdnen ,

manen t&iPtnR tu -aejnen

}anen muiKtnR tu m{fnen .11.

dan se ha<w zae-a hE k[ Aaid phnne se nhI< Snan se zrIr kI zui haetI hE cNdn Aaid kevl lep se nhI< man imlne se t&iPt haetI hE -aejn Aaid se nhI< }an se muiKt haetI hE zrIr ka &<gar se nhI< ,

naiptSy g&he ]aEr< pa;a[e gNxlepnm!,

AaTmp< jle pZyn! zSyip iy< hret! .12.

na$ ke "r ]aEr krvana pTwr pr cNdn ka lep krna AaEr Apna Svp panI me< deona #N jEse devta ka -I I kae hrne vala hE,

s*> }ahra tu{fI s*> }akrI vca ,

s*> ziKthra narI s*> ziKtkr< py> .13.

tur<t }a ka hr[ krne valI hE kuNd tur<t bui bfane valI hE prvl , tur<t ziKt ka naz krne valI narI hE twa tur<t ziKt dene valI dUx hE ,

praepkr[< ye;a< jagitR dye stam! ,

nZyiNt ivpdSte;a< sMpd> Syu> pde pde .14.

ijn -Ktae< ke dy me< praepkar kI -avna jag&t rhtI hE %nke sare ivPpit n:q hae jate hE pg pg pr sMpit kI aiPt haetI hE ,

Aaharina-ymEwun< c samaNymett! pzui-nRra[am!,

xmaeRihte;amixkae ivze;ae xmeR[ hIna> pzui-> smana> .16.

Aahar ina -y AaEr mEwun ye car v&it pzuAae< me< AaEr mnu:yae< me< sman p se haete hE< , xmR hI %nse ivze; haeta hE At> xmR ke ibna mnu:y pzuAae< ke sman hE ,

danaiwRnae mxukra yid k[RtalEr! ,

dUrIk&ta> kirvre[ mdaNxbuya ,

tSyEv g{fyugm{fnhainre;a

-&'!ga> punivRkcpvne vsiNt .17.

dan lene #CDuk -aE<re yid mNdbui hawI ke kanae< ara -ga idye jate hE< tae #sme< -aE<rae< ka kae$ dae; nhI< ve tae vha< se -gane se pun> kml vn me< cle jaye<ge , pr<tu #sse hawI kI hI g{f kI zae-a n:q hae jatI hE ,

raja vEZya ymae iGnStSkrae balyackae ,

prdu>o< n janiNt A:qmae amk{qk> .18.

raja vEZya ym AiGn caer balk yack aim[ae< kae stane vale ye AaQae< inZcy hI dUsre ke du>o kae nhI< jante hE<,

Ax> pZyis ik< v&e pitt< tv ik< -uiv ,

re re mUoR n janais gt< ta{ymaEiKtkm! .19.

@k yuvk Hukkr cltI hu$ buiF SI se khte hE< ik he v&e nIce Kya deo rhI hae tuMhara jmIn kuD igr gya hE Kya . tae %Ttr me< buiF SI khtI hE ik Are mUoR tum jante nhI< hae ik mera yaEvn pI maetI igr g$ hE %sI kae FU<{F rhI hU< ,

Vyalaya=ip iv)laip sk{qka=ip

va=ip pil -va=ip durasda=ip ,

gNxen bNxuris ketik svRjNtaer!

@kae gu[> olu inhiNt smStdae;an! .20.

he ketik . tumme< sa<p -I rhte hE< )l -I nhI< lgte ka<qe -I hE< qefe -I hae tera jNm -I ikcf hE tumkae aPt krna -I kiQn hE #tna sb haene pr -I tuMhare pas jae sugNx hE vh smSt dae;ae< kae mar deta AaEr s-I ai[yae< kae maeh leta hE ,

#it ca[Ky init zaS< sMpU[Rm!

 

rajydV~Vk

 

pkuD; fufr

 

 

 

 

 

 

 

  xzaFkky;

  fp= & izn'kZuh

bLdkWu 'kk[kk,a

bLdkWu vkidk Hkh

d`".kd.kkZe`r

yksdydE;qfuVh

pkjfu;e

vk;qosZn

ij/keZ

tUee`R;qlsijs

  oS".ko dysaMj

izopu&fyf[kr

bLdkWu tky iqV

  bLdkWu ds dk;Z

mins'kke`r

HktupfUnzdk

xq#ijaijk

laLdkj

d`".kHkkoukizcksf/kuh

d`".kHkDrcusa

 Description: Description: Description: C:\Users\braj\Documents\My Webs\images\upar.gif

 

Description: Description: Description: fashiontky iz.srk % brajgovinddas@yahoo.com